icon-sitemap

Vilkaitis Jonas

[gimė 1888 05 11 Kybartuose, Vilkaviškio aps. - 1975 01 01 Niujorke, NY] - visuomenės veikėjas. Mokėsi Marijampolėje, baigė privačią g-ją Sankt Peterburge. 1910 - 1911 gyveno Rygoje, su kitais įsteigė socialdemokratų blaivininkų draugiją „Giedra“ ir dirbo jos išlaikomoje liet. pradžios mokykloje. Už socialdemokratinę veiklą suimtas, kalintas ir ištremtas iš Rygos. 1911 - 1915 Psichoneurologijos institute Sankt Peterburge studijavo pedagogiką ir istoriją. 1912 - 1914 buvo Liet. studentų draugijos pirmininkas.  1918 m. grįžo į Vilnių, dirbo „Darbo balso“ redakcijoje. Buvo išrinktas Vilniaus darbininkų tarybos nariu. 1920 m. persikėlė į Tauragę ir iki 1924 m. buvo apskrities savivaldybės pirmininkas, mokytojavo vid. mokykloje, buvo mokytojų kursų vedėjas.

Suorganizavo mokytojų seminariją ir joje dėstė. Nuo 1926 m. Kaune dirbo savivaldybės departamento direktoriumi, 1928 - 1933 Kauno miesto ligonių kasų direktorius. 1927 m. spaudos darbininkų kooperatinės bendrovės „Raidė“ vienas steigėjų, jos valdybos pirmininkas (iki 1940). Draudimo bendrovės „Kooperacija“ steigėjas ir jos reikalų vedėjas. 1927 - 1930 Lietuvos vartotojų sąjungos valdybos narys, Spaudos fondo, „Paramos“ narys. 1940 - 1944 Lietuvos valst. draudimo įstaigos valdytojas. Veikė Lietuvos mokytojų profsąjungoje. Vokiečiams okupavus Lietuvą, „Raidės“ spaustuvėje suorganizavo socialdemokratų nelegalaus laikraštėlio spausdinimą ir jį redagavo. 1944 m. pasitraukė į Vokietiją, buvo Liet. tremtinių bendruomenės valdybos narys, dvejus metus pirmininkas. Persikėlęs į JAV, buvo LB laikinojo organizacinio komiteto pirmininkas. Spaudoje pradėjo bendradarbiauti 1906 m., vėliau reiškėsi kaip redaktorius.     1912 - 1914 redagavo „Lietuvos žinių“ priedą „Mokykla“, 1919 m. - „Darbininkų gyvenimą“, 1926 m. - „Savivaldybę“, 1929 - 1933 „Darbą ir sveikatą“, 1936 - 1938 „Talką“. Bendradarbiavo „Lietuvos ūkininke“, „Lietuvos žiniose“, „Aušrinėje“, „Kovoje“, „Darbo balse“, „Socialdemokrate“, „Keleivyje“, „Naujienose“.

Šaltiniai:
1.    Kybartų krašto žmonės: biografinis žinynas: Pasaulio kybartiečių draugijos 10-mečio leidinys / sudarė Violeta Mickevičienė, Albinas Vaitkevičius. - Vilnius: Homo liber, 2017. - 207, [1] p.
2.    Jonas Vilkaitis. Prieiga internete https://lt.wikipedia.org/wiki/Jonas_Vilkaitis

Vilkaviškio r. sav. viešoji biblioteka Vilkaviškio turizmo ir verslo informacijos centras Vilkaviškio rajono švietimo pagalbos tarnyba