icon-sitemap

Dabrila Matas (Motiejus)

[gimė 1846 08 30 Znočkų k., Paežerių vls., Vilkaviškio aps. - 1935 01 24 Vilkaviškyje] - prelatas, draudžiamosios spaudos platintojas. Mokėsi Vilkaviškio pradinėje ir Marijampolės g-joje. Nuo 1884 m. Seinų kunigų seminarijoje. Būdamas klieriku išvertė kunigams labai reikalingą knygutę „Vade mecum“. Į kunigus įšventino M. Valančius 1869 09 02. Vikaravo Šumane, Zambrave (Lenkija), Naumiestyje 12 metų, Leipalingyje. Nuo 1890 12 01 paskirtas Vilkaviškio klebonu ir dekanu, kur išbuvo iki pat mirties. 1920 m. pakeltas prelatu, o 1929 m. apaštališkuoju protonotaru. Sudarius Vilkaviškio vyskupiją, buvo jos generalvikaras. Bendradarbiavo su M. Sederevičiumi, buvo jo aktyvus pagalbininkas. Platino maldaknyges, pats pristatydavo į savo parapiją. Draugavo su vietiniais daraktoriais. Mirė ir palaidotas Vilkaviškyje

Šaltiniai:
1.    Lietuvos knygnešiai ir daraktoriai, 1864-1904 : [žinynas] / Benjaminas Kaluškevičius, Kazys Misius ; Lietuvos kultūros fondas. Knygnešio draugija, Lietuvos literatūros ir meno archyvas. - Vilnius : Diemedis, 2004 (Vilnius : Vilniaus spauda). - 106 p. : iliustr., portr.
2.    Matas Dabrila. Prieiga internete http://www.savivaldybes.lt/kronika/index.php?lang=lt&gr=pagalmetus&id=1330
3.    Matas Dabrila. Prieiga internete http://www.lkma.lt/lddb/israsas.php?id=3903

Vilkaviškio r. sav. viešoji biblioteka Vilkaviškio turizmo ir verslo informacijos centras Vilkaviškio rajono švietimo pagalbos tarnyba