icon-sitemap

Dambrauskas Kazimieras


[gimė 1924 03 19 Paežerių k., Alvito vls., Vilkaviškio aps. – 2004 04 23] – kunigas. Baigęs Paežerių pradinę mokyklą ir Kauno IX gimnaziją, nuo 1944 metų rudens mokytojavo Vištyčio–Laukų pradinėje mokykloje. 1946–1949 metais dirbo zakristijonu Tytuvėnuose ir Varlaukyje. Po to baigė buhalterių kursus ir porą metų Kaune darbavosi dispečeriu ir normuotoju bei kontrolieriumi.
1952 metais K.Dambrauskas įstojo į Kauno tarpdiecezinę kunigų seminariją. 1957 m. balandžio 17 d. tuometinio Panevėžio vyskupo augziliaro Julijono Steponavičiaus buvo įšventintas kunigu. Trejus metus vikaravo Veisiejuose, vėliau – Kauno Švč. Jėzaus Širdies (Šančių) parapijoje.

1963 metais laikinai ėjo šios parapijos klebono pareigas. 1964 metais tapo Tytuvėnų altaristu, 1965–aisiais buvo paskirtas Vilkaviškio vikaru, o netrukus – Ūdrijos klebonu, kur dirbo beveik metus. Nuo 1966 iki 1975 metų kun. K.Dambrauskas klebonavo Sasnavoje ir čia pastatė kleboniją. Po to šešerius metus darbavosi Kaune: buvo vikaru Šv. Antano ir administratoriumi Šv. Juozapo parapijose. 1981 metais paskirtas Šiaulių šv. Jurgio parapijos administratoriumi. 1989 metais kun. K.Dambrauskas vėl sugrįžo į Vilkaviškio vyskupiją. Klebonavo Pilviškiuose, 1992 metais buvo paskirtas Aleksoto altaristu, o 1997 metais – Kauno Maltos ordino senelių namų kapelionu. Kurį laiką padėjo pastoraciniame darbe Švč. Jėzaus Širdies parapijoje Šančiuose. Senelių namuose, vėliau pavadintuose Panemunės senelių namais, velionis ir praleido paskutines žemiškojo gyvenimo dienas mylimas ir gerbiamas senelių. Kun. Kazimieras Dambrauskas palaidotas Aukštosios Panemunės bažnyčios šventoriuje.

Šaltiniai:
1.    Sūduvos dvasininkai/ sudarė Rimvydas Butautas-Kudirka. - Vilnius: Gediminas, 2009-. - d. iliustr., portr., D. 2 : Trys šimtai aštuoniasdešimt penki Sūduvos dvasininkai. - 2010 (Vilnius: Biznio mašinų komp.). - 92 p., įsk. virš. : iliustr.
2.    Dambrauskas Kazimieras. Prieiga internete http://www.lkma.lt/lddb/israsas.php?id=1796
3.    Mirė senelių namų kapelionas. 2004. Prieiga internete http://www.xxiamzius.lt/numeriai/2004/05/14/atmi_03.html

Vilkaviškio r. sav. viešoji biblioteka Vilkaviškio turizmo ir verslo informacijos centras Vilkaviškio rajono švietimo pagalbos tarnyba