icon-sitemap

Kulikauskas Vincentas

[gimė 1878 11 14 Viščiakaimio k., Alvito vls., Vilkaviškio aps. - 1936 09 09 Čikagoje] – kunigas, marijonas. 1898 m. baigė 6 klases Vilkaviškio g-joje ir įstojo į Seinų kunigų seminariją, kurią 1903 m. baigė ir įsišventino į kunigus. Vikaravo Sintautuose ir Pilviškiuose. 1912 m. įstojo į Marijonų vienuoliją Friburge (Šveicarijoje). 1915 m. gavo licenciato laipsnį ir buvo pasiųstas į JAV, kur veikė pirmas marijonų vienuolynas. Gyvendamas JAV apkeliavo daug parapijų su misijomis. Jo pastangomis buvo pastatytas Marian Hills naujokynas. Įkūrus ten seminariją, jis buvo pirmasis rektorius bei didesnių patalpų ir koplyčios statytojas. Redagavo „Laivą“, kelis kartus buvo „Draugo“ vyr. redaktorius, marijonų vyresniuoju bei marijonų Amerikoje provincijolu.

Bendradarbiavo „Vadove“, „Tikėjime“, „Doroje“, „Šaltinyje“, „Vilniaus žiniose“, Draugijoje“, „Lietuvos ūkininke“ ir kt. Dažniausiai pasirašinėdavo K.V.K., V.K., K.V. Išleido kn. „Palaimintas, kurį Dievas laimina“ (1907), „Rūtų vainikėlis“ (1908), „Šalin svaiginamieji gėrimai“ (1912), „Legendos ir pasakojimai“ (1919), „Misionieriaus užrašai“ (su kt., 1921), „Katalikų Bažnyčia ir jos valdžia“ (1915), „Skaityk, rasi paslėptą turtą“ (²1928, 1936), „Trumpa Bažnytinė istorija ir Liturgija“ (²1929), „Tik pinigų ir pinigų‘, „Katalikiškas laidojimas“ (1929), „Mažas katekizmas“ (1932), scenos vaizdeliai - „Amerikos dovanos Lietuvoje“, „Desenzano Mergelė“ (1919). Vertė A. Rodriguez „Tobulybės kelias“ (1932), kun. J. F. Noel „Klebono žodis savo parapijai“ (1921). Marijonų provincijos archyve liko rankraščių.

Bibliografija:
1.    Kulikauskas, Vincentas (1878-1936). Skaityk - rasi užslėptą turtą / parašė V. Kulikauskas. - [So. Boston, Mass.: s.n.], 1936 (So. Boston, Mass.: „Darbininko“ spauda). - 48 p.: iliustr.
2.    Kulikauskas, Vincentas (1878-1936). Tik pinigų ir pinigų! / sulyg vyskupo Noll išsireiškimų parašė kun. V. Kulikauskas. - Chicago, Ill.: Marijonų kongregacija, [1929]. - 16 p.
3.    Legendos ir pasakojimai apie Kūdikėlį Jėzų: (jaun. mokykl. amž. vaikams) / iš anglų k. vertė V. Kulikauskas; iliustr. I. Umbrasaitė. - 2-asis patais. leid. - Vilnius: "Lumen" fondo l-kla, 1993 (Kaunas: Spindulio sp.). - 170, [4] p. : iliustr.
4.    Patarmēs moterims/ parengē V. Kulikauskas. - Chicago, Ill.: „Tikybos ir Doros“ leidinys, 1918 (Chicago, Ill.: spauda laikr. „Tikyba ir Dora“). - 63 p.; 18 cm. - ("Tikybos ir Doros" leidinys; No. 13)

Šaltiniai:
1.    Sūduvos dvasininkai/ sudarė Rimvydas Butautas-Kudirka. - Vilnius: Gediminas, 2009-. - d.: iliustr., portr. D. 2: Trys šimtai aštuoniasdešimt penki Sūduvos dvasininkai. - 2010 (Vilnius: Biznio mašinų komp.). - 205 p., įsk. virš.: iliustr., portr., žml.. - Bibliogr.: p. 410-413.

Vilkaviškio r. sav. viešoji biblioteka Vilkaviškio turizmo ir verslo informacijos centras Vilkaviškio rajono švietimo pagalbos tarnyba