icon-sitemap

Mačiokas Mykolas (Mikas)

[gimė 1899 03 17 Gudelių k., Pilviškių vls., Marijampolės aps. (dabar Vilkaviškio r.) - 1950] - Lietuvos kariuomenės veikėjas. Mokėsi Marijampolės ir Kauno „Aušros“ g-jose. 1919 01 02 savanoriu įstojo į Lietuvos kariuomenę. 1919 12 16 baigė Karo mokyklą pėst. leitenanto laipsniu. Dalyvavo nepriklausomybės kovose su lenkais.1921 02 20 paskirtas Oro laivyno mokomosios eskadrilės mokiniu žvalgu. 1922 11 09 suteiktas oro žvalgo vardas. 1923 12 01 pakeltas į inžinerijos vyr. leitenantus. 1926 07 15 baigė Aukštųjų karininkų DLK Vytauto kursų Bendrąjį skyrių. 1928 08 01 perkeltas į Karo mokslų valdybą, su KAM stipendija komandiruotas į Italiją studijuoti Aukštojoje Karo mokykloje (Scuola di Guerra). 1930 01 15 iš studijų atšauktas. 1931 09 14 pakeltas į majorus. 1936 m. baigė VDU Teisių fakultatą. 1937 09 07 pakeltas į gen. štabo plk. leitenantus.

1941 m Birželio sukilimo Kaune aktyvus dalyvis, įkūrė karinį sukilimo štabą Vaižganto g. 15. Vokiečių okupacijos metais įsitraukė į rezistencinę veiklą, buvo aktyvus LAF narys, karinio skyriaus viršininkas. 1943 03 16 gestapo suimtas ir įkalintas Štuthofo koncentracijos stovykloje (kalinio Nr. 21255). 1945 01 25 evakuojant stovyklą pateko į puolančios RA nelaisvę, pasiųstas į filtracijos lagerį. 1945 04 grįžo į Lietuvą, slapstėsi, įsitraukė į antisovietinę rezistenciją. Pajutęs sovietinio saugumo pavojų išvyko į Rygą, kur gyveno svetima Jono Kamantaičio pavarde. 1949 m. MGB aptiko jo pėdsakus, pradėjo paiešką Rygoje. Manoma, kad 1950 m. žuvo Rygoje (pagal 1951 12 14 MGB pažymą), palaidojimo vieta nežinoma. Apdovanotas Vyčio kryžiaus ordino Riterio kryžiumi (2001, po mirties), DLK Gedimino 4 laipsnio ordinu (1928), Savanorių (1930) ir Lietuvos nepriklausomybės (19280 medaliais, „Plieno sparnų“ garbės ženklu (1940).

Šaltiniai:
1.    Lietuvos kariuomenės karininkai, 1918-1953 / [redakcinė komisija: pirmininkė - Birutė Kulnytė … [et al.]. - Vilnius : Lietuvos nacionalinis muziejus, 2001. - t. : iliustr., faks. T. 5 / [Vytautas Asevičius, Algis Balaišis, Kazimieras Antanas Baršauskas, Henrikas Butkus, Rita Dagienė, Elona Grybauskienė, Vytautas Indrašius, Juozas Jankauskas, Vytautas Jasulaitis, Vanda Kazlauskienė, Stasys Knezys, Jūratė Margevičienė, Valdemaras Michalauskas, Vytautas Miliukas, Antanas Navaitis, Arūnas Ramonis, Asta Reklaitytė, Vytautas Zabielskas, Violeta Zabielskienė]. - 2005. - 123 p. : iliustr., portr.. - (Lietuvos nacionalinio muziejaus biblioteka)
2.    Deksnys G. Plk. ltn. Mykolas Mačiokas - Lietuvos kariuomenės inteligentas. Prieiga internete http://www.kariuomene.kam.lt/lt/kariuomenes_struktura/karines_oro_pajegos/istorija_1854/karo_lakunai_1919_-1940_m./plk._ltn._mykolas_maciokas-lietuvos_kariuomenes_inteligentas.html
3.    Mačiokas Mykolas (Mikas). Prieiga internete http://www.plienosparnai.lt/page.php?487
4.    Mykolas Mačiokas. Prieiga internete https://lt.wikipedia.org/wiki/Mykolas_Ma%C4%8Diokas
5.    Stipresni už mirtį. Prieiga internete http://www.partizanai.org/index.php/laisves-kovu-archyvas-25-t-1999/3708-stipresni-uz-mirti

Vilkaviškio r. sav. viešoji biblioteka Vilkaviškio turizmo ir verslo informacijos centras Vilkaviškio rajono švietimo pagalbos tarnyba