icon-sitemap

Švabaitė - Gylienė Julija

[gimė 1921 05 21 Čyčkų k, Alvito vls., Vilkaviškio aps., mirė 2016 liepos 22 Lemonte (JAV)] - poetė, prozininkė. Baigusi Vilkaviškio gimnaziją, 1939 - 1943 studijavo prancūzų k. ir literatūrą VDU, Paryžiaus universitete, VU. 1944 m. pasitraukė į Vokietiją, 1946 m. išvyko į Australiją, 1960 m. persikėlė į JAV. Išleido eilėraščių rink. „Vynuogės ir kaktusai“ (1963), „Septyni saulės patekėjimai“ (1974), „Vilties ledinė valtis“ (1981), „Žiemos erškėtis“ (1994, Lietuvių rašytojų draugijos premiją), „Kur šią naktį nakvosi“ (2002), romaną „Stikliniai ramentai“ (1985, už šį romaną paskirta „Draugo“ premija), apysaką vaikams „Gabriuko užrašai“ (1973). 1991 m. išėjo poezijos rink. „Tu niekur neišėjai“, kuri pelnė Lietuvių rašytojų draugijos premiją. 2006 m. Lietuviškos knygos klubas išleido J. Švabaitės – Gylienės „Draugų laivelį“ – humoristinių apsakymų rinktinę, 2007 m. Kauno leidykla „Naujasis lankas“ išleido jos poezijos knygą, „Ant vėlių suolelio”. 1996 metais apsilankymo Lietuvoje metu už savo kūrybinį darbą pagerbta ir apdovanota 25-ąja Vilkaviškio rajono Salomėjos Nėries premija. Mirimo data – 2016 07 22. Palaidota Lemonte, Šv. Kazimiero kapinėse.

Bibliografija:
1.    Sakalai parskrido: Julijonas Būtėnas atminties liudijimuose/ [sudarė Vitalija Kazilionytė]. - Kaunas: "Į laisvę" fondo Lietuvos filialas, 2008 (Kaunas: Morkūnas ir Ko). - 453, [2] p.: iliustr., faks., žml.
2.    Švabaitė-Gylienė, Julija (1921-). Gabriuko užrašai: [apysaka]/ Julija Švabaitė-Gylienė. - Chicago (Ill.) : JAV Lietuvių Bendruomenės Švietimo Taryba, 1973. - 133 p.: iliustr.
3.    Švabaitė-Gylienė, Julija (1921-). Gabriuko užrašai: [apysaka]/ Julija Švabaitė-Gylienė; iliustr. V. Kalinauskaitė. - Vilnius: Lietus, 1993. - 126, [1] p.: iliustr. - ISBN 9986-431-01-8 (įr.)
4.    Švabaitė-Gylienė, Julija (1921-). Kur šią naktį nakvosi: eilėraščiai/ Julija Švabaitė; [iliustracijos Veronikos Švabienės]. - [Čikaga]: Lietuviškos knygos klubas, 2002. - 100 p.: iliustr.
5.    Švabaitė-Gylienė, Julija (1921-). Septyni saulės patekėjimai: eilėraščiai/ Julija Švabaitė-Gylienė. - Chicago (Ill.): Ateitis, [1974]. - 80 p. - (Literatūros serija; nr. 8).
6.    Švabaitė-Gylienė, Julija (1921-). Stikliniai ramentai: premijuotas romanas/ Julija Švabaitė; viršelis dail. Jonės Karužaitės. - Chicago: Lietuviškos knygos klubas, 1985 (spausdino "Draugo" spaustuvė). - 264 p.
7.    Švabaitė-Gylienė, Julija (1921-). Stikliniai ramentai: romanas/ Julija Švabaitė. - Vilnius: Vaga, [2004] (Vilnius: Spauda). - 228, [3] p.; 21 cm. - Tiražas [800] egz. - ISBN 5-415-01705-4
8.    Švabaitė-Gylienė, Julija (1921-). Tu niekur neišėjai: poezijos rinktinė/ Julija Švabaitė; [iliustracijos Viktoro Petravičiaus]. - Vilnius: Vaga, 1991. - 302 p.: iliustr. - ISBN 5-415-00896-9 (įr.)
9.    Švabaitė-Gylienė, Julija (1921-). Vilties ledinė valtis: eilėraščiai / Julija Švabaitė. - Chicago, 1981. - 104 p. - (Literatūros ser.; nr. 21)
10.    Švabaitė-Gylienė, Julija (1921-). Vynuogės ir kaktusai/ Julija Švabaitė. - Chicago (Ill.): Lietuviškos knygos klubas, 1963 (Chicago (Ill.): "Draugo" sp.). - 96, [3] p.
11.    Švabaitė-Gylienė, Julija (1921-). Žiemos erškėtis: eilėraščiai/ Julija Švabaitė; viršelis ir skyrių nuotraukos brolių A. ir M. Černiauskų. - [Chicago (Ill.)]: Lietuviškos knygos klubas, 1994 (Chicago (Ill.) : "Draugo" sp.). - 86 p.: nuotr.

Šaltiniai:
1.    Vabalienė, Laima. Išeiviai į tėviškę grįžta su savo kūryba ir dovanomis / Laima Vabalienė ; Romo Čėplos nuotr.. - Iliustr. // Santaka. - ISSN 1648-1895. - 2007, birž. 2, p. 4.
2.    Apanavičienė L. Siela dar trokšta gyventi. 2007. Prieiga internete http://www.draugas.org/siela.html
3.    Mirė JAV gyvenusi poetė, prozininkė Julija Švabaitė-Gylienė. Prieiga internete http://www.bernardinai.lt/straipsnis/2016-07-28-mire-jav-gyvenusi-poete-prozininke-julija-svabaite-gyliene/147118
4.    Mirė Julija Švabaitė-Gylienė. 2016. Prieiga internete http://punskas.pl/mire-julija-svabaite-gyliene/
5.    Švabaitė-Gylienė Julija. Prieiga internete http://rasytojai.lt/lt/organizacija/istorija/66-rasytojai/esami-nariai/sh/414-svabaite-gyliene-julija-svabaite-gyliene-julija
6.    Švabaitė-Gylienė Julija. Prieiga internete http://www.rasytojai.lt/archyvas/writersa509.html?id=432&jaunieji=0&sritis=rasytojai
7.    Žulys B. Suradusi savo vietą kūryboje. 2006. Prieiga internete http://xxiamzius.lt/numeriai/2006/05/31/poez_01.html
8. Julija Švabaitė-Gylienė 1921 05 21 – 2016 07 22. 2016. Prieiga internete http://www.santaka.info/?sidx=21242

Vilkaviškio r. sav. viešoji biblioteka Vilkaviškio turizmo ir verslo informacijos centras Vilkaviškio rajono švietimo pagalbos tarnyba