icon-sitemap

Tamošaitis Liudas

[gimė 1908 01 24 Majoriškių k., Vilkaviškio vls. ir aps.] - ekonomistas, fotografas, visuomenės veikėjas. 1930 m. baigė J. Basanavičiaus g-ją Vilkaviškyje. Ateitininkų kuopos meno vadovas. Priklausė skautams, vėliau LŠS narys. 1931 m. baigė Karo mokyklą Kaune jaun. leitenanto laipsniu. 1932 m. įstojo į VDU Teisių fakulteto Ekonomijos skyrių. 1932 - 1935 Telšių III šaulių rinktinės štabo raštvedys ir M. Valančiaus g-jos karinio parengimo instruktorius. 1935 - 1936 tarnavo Šiaulių aps. mokesčių inspekcijoje, vėliau Finansų ministerijos Mokesčių departamente Kaune. Nuo 1936 m. dar studijavo įmonių ekonomiką VDU, vėliau VU. Studentų atsargos karininkų korp. „Ramovė“ narys. 1940 m. valstybės pajamų inspektorius Kaune, 1941 m. Ukmergės ir Telšių apskrityse. Prasidėjus Antrajam pasaul. karui, mobilizuotas ir paskirtas Lietuvos kariuomenės bataliono Biržų kuopos vadu. 1944 m. P. Plechavičiaus Vietinės rinktinės Seredžiaus batalionų apsiginklavimo ir ūkio viršininkas.

1944 m. pasitraukė į Vokietiją. Gyveno Wiendorfo ir Uchte stovyklose (1946 stovyklos kanceliarijos viršininkas). 1947 m. persikėlė į Angliją. Dirbo virėju, tekstilės fabrike verpėju, savaitraščio „Europos lietuvis“ administratoriumi. 1954 m. persikėlė į JAV. Aktyviai dalyvavo liet. veikloje. Lietuvos karių veteranų sąjungos „Ramovė“ Niujorko skyriaus valdybos narys (1956 iždininkas), 1960 m. Lietuvos nepriklausomybės fondo iždininkas. Lietuvos atgimimo sąjūdžio veikėjas: 1956 m. Niujorko skyriaus valdybos sekretorius, 1970 m. vietininkijos pirmininkas, 1974 m. Garbės teismo narys, 1963 m. ir 1974 - 1979 atstovas VLIKe. 1980 m. TF kontrolės komisijos narys. Nuo 1962 m. fotografavo liet. renginius, kūrė iliustracijas liet. spaudai ir kitiems leidiniams; padaugino daug iš okupuotos Lietuvos gautų fotografijų. 1977 - 1993 m. Niujorko miesto tarybos nario W. Wardo asmeninis fotografas. Apdovanotas Šaulių žvaigždės medaliu (1939).

Šaltiniai:
1.    Jungtinių Amerikos Valstijų lietuviai : biografijų žinynas / grupės vadovė: Vilija Kneitienė; redaktoriai: Antanas Balašaitis…[et. al.]. - Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 1998-. - 2 t. : iliustr.. - (Pasaulio lietuviai). - ISBN 5-420-01415-7 (įr.), T.2 : N-Ž. - 2002. - 615,[1] p. : iliustr., p. 374.
2.    Jungtinių Amerikos Valstijų lietuviai. T.2: N-Ž. - 2002. - 615,[1] p.
3.    Lietuvos kariuomenės karininkai, 1918-1953. T. 8: . - 2008. - 423, [1] p.

Vilkaviškio r. sav. viešoji biblioteka Vilkaviškio turizmo ir verslo informacijos centras Vilkaviškio rajono švietimo pagalbos tarnyba