icon-sitemap

Vaičiulis Vincas

[gimė 1892 09 18 Viščiakaimio k., Alvito vls., Vilkaviškio aps. - 1960 06 06 Jiezne (Alytus)] - mokytojas, kunigas. 1914 m. baigė Seinų dvasinę seminariją. 1915 08 01 įšventintas į kunigus. Mokytojavo Vilkaviškio „Žiburio“ g-joje. 1921 05 19 paskirtas 12 pėst. Kauno pulko karo kapelionu. Nuo 1924 m. Aukštadvario parapijos klebonas ir vid. mokyklos kapelionas, vėliau 2 ulonų pulko kapelionas Alytuje. 1927 m. pakeltas prelatu. 1927 12 17 pripažintos vid. mokyklos mokytojo vardas ir teisės. 1927 - 1945 klebonavo Jiezne. Kaišiadorių vyskupijoje ėjo egzaminatoriaus ir Maldos apaštalavimo direktoriaus pareigas. Vokiečių okupacijos metu buvo gen. Kubiliūno vadovaujamos Tautos tarybos narys. Sovietų Sąjungai antrą kartą okupavus Lietuvą suimtas, išvežtas į Sibirą. Grįžęs į Lietuvą gyveno Jiezne.

Šaltiniai:
1.    Lemties verpetuose : beletrizuotų atsiminimų romanas / Aleksas Žiūkas. - Vilnius : Jusida, 2015. - 339, [1] p.
2.    Kuzmickas V. (2016). Garbingų Jiezno parapijos ganytojų jubiliejai. Prieiga internete http://jieznoparapija.lt/2016/11/27/garbingu-jiezno-parapijos-ganytoju-jubiliejai/
3.    Kuzmickas V. (2016). Garbingų Jiezno parapijos ganytojų jubiliejai. Prieiga internete http://jieznoparapija.lt/2016/12/22/garbingu-jiezno-parapijos-ganytoju-jubiliejai-2/

Vilkaviškio r. sav. viešoji biblioteka Vilkaviškio turizmo ir verslo informacijos centras Vilkaviškio rajono švietimo pagalbos tarnyba