icon-sitemap

Rimša Juozas

[Gimė 1875 08 24 Naudžių k. (buv. Margių), Pilviškių vls., Vilkaviškio aps. – 1970 12 24, ten pat] – valstietis, knygrišys, knygnešys. Liet. skaityti ir rašyti mokė motina ir mokyklos mokytojas A. Kilna. Mokėsi Paežerių valdinėje pradžios mokykloje. Baigusį mokyklą tėvai nuvežė į Pilviškius mokytis knygrišystės amato pas Jokūbą Pauliukevičių, kuris kartu buvo ir liet. spaudos platintojas. Spaudos atnešdavo Antanas Kriaučeliūnas. Pramokęs amato, atidarė knygrišyklą. Susipažino ir pradėjo bendradarbiauti su knygnešiais Motiejumi Baltūsiu, Juozu Kačergiu, Juozu Kancleriu ir su Pilviškiuose gyvenusiu gydytoju Stasiu Matulaičiu. Liet. spaudos pradėjo atnešti Juozas Kancleris.

1892 m. kartu su M. Baltūsiu užsisakė „Varpą“ ir „Ūkininką“. Perskaitę perduodavo kitiems kaimynams. Pats pradėjo rinkti prenumeratą. 1897 – 1899 jau turėjo apie 100 „Ūkininko“, 35 „Varpo“ ir 11 „Tėvynės sargo“ prenumeratorių. 1895 02 21 buvo krata, bet rado tik duotas įrišti maldaknyges, kurių nepaėmė. 1896 m. iš Stasio Matulaičio gavęs atsišaukimų, klijavo Gižuose, Šunskuose, Pilviškiuose. 1897 m. į Pilviškius vietoj ištremto S. Matulaičio atvyko gydytojas Kazys Grinius, kuris dar aktyviau įtraukė jį į knygnešystę. Vilkaviškyje susipažino su gydytoju Bagdonu, mokytoju Vincu Palukaičio. Spaudą platindavo Gižų, Pilviškių apylinkėse, perduodavo į Seinų kunigų seminariją Vincui Mickevičiui, į Vilnių – Valentinui Urbanavičiui. Priklausė „Sietyno“ draugijai, aprūpindavo spauda draugijos Pilviškių kuopelę. 1899 m. jis pats nuvyko į Tilžę. Begrįžtant 1899 02 18 Vilkaviškio geležinkelio stotyje iškrito vienas laikraščių pundas. Pasienio sargybinių buvo sulaikytas ir nugabentas į Kalvarijos kalėjimą. Po kelių savaičių, kovo 7 d., paleistas už 1000 rb užstatą, bet gegužės 23 d. vėl suimtas ir išvežtas į Kalvariją. Caro 1899 11 10 paliepimu ištremtas 2 metams. Tremties vieta pasirinko Odesą. 1902 m. pr. grįžo į Lietuvą. Tais pačiais metais įstojo į LSDP. Pradėjo gabenti bei platinti ir socialdemokratinę spaudą, atsišaukimus. 1904 01 30 ūkyje buvo krata, bet liet. spaudos nesurado. Dalyvavo 1905 m. revoliucijoje, vėl buvo kalintas. Sėkmingai ūkininkavo tėvo jam paliktame ūkyje. Bendradarbiavo spaudoje liet. spaudos draudimo metais, tiek ir vėliau.

Šaltiniai:
1.    Kaluškevičius, Benjaminas (1934-). Lietuvos knygnešiai ir daraktoriai, 1864-1904: 2-oji knyga: [žinynas]/ Benjaminas Kaluškevičius, Kazys Misius; Lietuvos kultūros fondas. Lietuvos knygnešio draugija. lietuvos kultūros taryba. - Vilnius: "Diemedžio" draugija, 2014 (Vilnius: Standartų sp.). - 278, [2] p.
2.    Rimantas, Juozas (1908-1973). Petras Rimša pasakoja: [skulptoriaus atsiminimai]/ J. Rimantas. - Vilnius: Valstybinė grožinės literatūros leidykla, 1964. - 384, [3] p., [26] iliustr., portr. lap.: iliustr. - Pavardžių r-klė: p. 378-385.
3.    Šimtas knygnešių: knygnešių sienelės vardai/ Lietuvos knygnešio draugija; [sudarytojai: Benjaminas Kaluškevičius, Ona Žemaitytė-Narkevičienė]. - Vilnius: Lietuvos knygnešio draugija, 1998. - 133 p. : portr.
4.    Gudeliauskas R. Petro Rimšos gimtinė. (2009). Prieiga internete http://fotokudra.lt/img.php?img=207467
5.    Juozas Rimša. Prieiga internete https://lt.wikipedia.org/wiki/Juozas_Rim%C5%A1a
6.    Juozas Rimša – knygnešys ir modernus ūkininkas (2013). Prieiga internete http://suduvis.lt/2013/08/24/juozas-rimsa-knygnesys-ir-modernus-ukininkas/
7.    Knygnešys Juozas Rimša. Prieiga internete http://www.spaudos.lt/Knygnesiai/J_Rimsa.htm
8.    Rimšaitė-Gilaitienės O. Žmonės Rimšynę mėgo visais laikais. (2009) Prieiga internete http://www.respublika.lt/lt/naujienos/kultura/interviu/rimsaitegilaitiene_zmones_rimsyne_mego_visais_laikais/,print.1

Vilkaviškio r. sav. viešoji biblioteka Vilkaviškio turizmo ir verslo informacijos centras Vilkaviškio rajono švietimo pagalbos tarnyba