Aleksaitė (Aleksiūtė) Petronėlė

[gimė 1881 04 01 Šūklių k., Kybartų vls., Vilkaviškio aps. – 1939 07 10 Starkų k., Alksnėnų vls., Vilkaviškio aps.] – siuvėja, knygnešė. Liet. spaudą platino nuo 1898 m., sulaukusi 17 m. Susipažino su knygnešiu J. Kancleriu, kuris pas kaimyną Jurgį Baliūną palikdavo iš M. Lietuvos pargabentą liet. spaudą. Gresiant kratoms, padėdavo J. Baliūnui išslapstyti paliktus spaudos ryšulėlius laukuose (bulvėse, javuose). J. Baliūnui pasiūlius, pradėjo vežioti spaudinius į Balsupius V. Bielskui, į Naumiestį – A. Baltrušaičiui, kun. Petrui Maslauskui – į Alvitą. Palaikė ryšius, nuveždavo liet. spaudos knygnešiams J. Navickui, J. Kudirkai, A. Ališauskui, J. Aleksai ir kt. Platindavo Žaliosios, Alvito, Keturvalakių, Kalvarijos apylinkėse. 1899 m. buvo pirmoji krata jos tėvų ūkyje. Dalį nespėtų paslėpti spaudinių sudegino. Nuo 1933 04 01 paskirta 25 Lt valstybinė knygnešio pensija; Lankeliškių k. (Bartninkų vls.) gavo 0,25 (1/4) ha žemės.

Šaltiniai:
1.    Kaluškevičius, Benjaminas Lietuvos knygnešiai ir daraktoriai, 1864-1904: [žinynas]/ Benjaminas Kaluškevičius, Kazys Misius; Lietuvos kultūros fondas. Knygnešio draugija, Lietuvos literatūros ir meno archyvas. - Vilnius: Diemedis, 2004 (Vilnius: Vilniaus spauda) 670, [1] p. : iliustr., portr.; 26 cm.
2     Kybartai: Lieponos-Širvintos parubežės vietovaldų istorinė apybraiža/ Albinas Vaitkevičius. - Vilnius: Homo liber, 2012. - 335, [1] p.
3.    Kybartų krašto knygnešiams. Prieiga internete http://www.spaudos.lt/Knygnesiu_paminklai/knygnesiai/kybartu.html