icon-sitemap

Dackevičiūtė (Dočkiūtė, Dočkytė) Bronė

[gimė 1882 12 18 Didvyžių k., Augalų vls., Vilkaviškio aps., gyveno Kybartuose, Vilkaviškio aps.] – siuvėja, daraktorė. Valdinę pradžios mokyklą baigė Vilkaviškyje. Toliau namuose mokė pasamdytas mokytojas ir parengė pagal keturių klasių gimnazijos programą. Paežerių dvaro savininkė Gavronskienė apie 1900 m. įsteigė vaikų prieglaudą. Dackevičiūtei buvo pasiūlyta mokyti vaikus rankdarbių ir slaptai mokyti liet. skaityti ir rašyti bei tikybos. Turėdavo 30-35 mokinius. Vakarais liet. skaityti mokė beraščius suaugusius. Drauge su tėvu liet. elementorių parsigabendavo iš M. Lietuvos. Prisidengusi tuo, kad moko rankdarbių, ji mokytojavo iki 1908 m. Žandarams įkliuvusi nebuvo. Užklupta elementorius paslėpdavo ir pradėdavo mokyti rankdarbių. 1937 m. rugpjūčio mėn. Ministerių kabineto nutarimu išmokėta 500 Lt vienkartinė pašalpa.

Šaltiniai:
1.    Kybartų krašto žmonės: biografinis žinynas: Pasaulio kybartiečių draugijos 10-mečio leidinys / sudarė Violeta Mickevičienė, Albinas Vaitkevičius. - Vilnius: Homo liber, 2017. - 207, [1] p.
2.    Kaluškevičius, Benjaminas Lietuvos knygnešiai ir daraktoriai, 1864-1904: [žinynas]/ Benjaminas Kaluškevičius, Kazys Misius; Lietuvos kultūros fondas. Knygnešio draugija, Lietuvos literatūros ir meno archyvas. - Vilnius: Diemedis, 2004 (Vilnius: Vilniaus spauda) 670, [1] p. : iliustr., portr. ; 26 cm
3.    Kybartų krašto šviesuolių enciklopedinio žinyno vardynas. Prieiga internete http://kybartai.lt/kybartai/wp-content/uploads/2015/02/Enciklopedinio-zinyno-vardynas.html

Vilkaviškio r. sav. viešoji biblioteka Vilkaviškio turizmo ir verslo informacijos centras Vilkaviškio rajono švietimo pagalbos tarnyba