Vasiliauskas Motiejus (Matas)

[gimė 1843 09 02 Užnemunėje – Lankeliškių k., Bartninkų vls., Vilkaviškio aps. – kunigas, knygnešys. 1871 07 09 įšventintas kunigu ir paskirtas Didvyžių koplyčios rektoriumi. Vėliau dirbo vikaru Vilkaviškyje, Gražiškiuose. Čia dirbdamas iš Vištyčio į Gražiškius perveždavo liet. spaudą. Atvežtas knygas perduodavo zakristijonui Aleksandrui Klimui, kuris jas slėpdavo zakristijoje. Vėliau vikaravo Alvite, 1893 m. paskirtas Vištyčio klebonu, 1896 – 1901 Daukšiuose, 1901-1902 – Gižuose, 1902 – 1910 Lenkiškoje Dobžylovo (Lomžos gub.) parapijoje. 1910 m. paskirtas Lankeliškių klebonu, 1914 m. ten liko rezidentu.

Šaltiniai:
1.    Kaluškevičius, Benjaminas Lietuvos knygnešiai ir daraktoriai, 1864-1904: 2-oji knyga: [žinynas]/ Benjaminas Kaluškevičius, Kazys Misius; Lietuvos kultūros fondas. Lietuvos knygnešio draugija; Lietuvos kultūros fondas. Knygnešio draugija, Lietuvos kultūros taryba. - Vilnius: "Diemedžio" draugija, 2014 (Vilnius: Standartų sp.) 278, [2] p. : iliustr., portr.