icon-sitemap

Gaila (Gailevičius) Juozas Vytautas

[gimė 1930 07 28 Virbalyje] - chemikas, visuomenės veikėjas. 1950 m. Diepholze (Vokietija), baigė liet. g-ją. 1959 m. baigė Loyolos koledžą Baltimorėje, MD, bakalauro laipsniu. 1959 - 1992 dirbo įvairiose JAV ir D. Britanijos b-vėse ir įmonėse vyr. chemiku, techn. direktoriumi ir įmonių vadovu. Nuo 1961 m. aktyviai dalyvauja JAV LB veikloje. Nuo 1996 m. PLB vicepirmininkas, nuo 1993 m. PLB valdybos atstovas Lietuvoje. Bendradarbiauja liet. radijo valandėlėse ir liet. spaudoje.

Šaltiniai:
1.    Kybartų krašto žmonės: biografinis žinynas: Pasaulio kybartiečių draugijos 10-mečio leidinys / sudarė Violeta Mickevičienė, Albinas Vaitkevičius. - Vilnius: Homo liber, 2017. - 207, [1] p.
2.    Jungtinių Amerikos Valstijų lietuviai. T.1: A-M. - 1998. - 715, [1] p.
3.    Gaila J. Apmąstymai iš Ellicott miestelio. Prieiga internete http://www.draugas.org/01-10-09gaila.html
4.    Gaila J. Apmąstymai iš Ellicott miestelio. Prieiga internete http://www.draugas.org/ellicott.html

Vilkaviškio r. sav. viešoji biblioteka Vilkaviškio turizmo ir verslo informacijos centras Vilkaviškio rajono švietimo pagalbos tarnyba