icon-sitemap

Tarasonis (Tarasovas) Vladas

[gimė 1902 04 14 Šiaudiniškių k., Alvito vls., Vilkaviškio aps. - 1977 06 22] - Lietuvos kariuomenės veikėjas. Baigė Alvito pradinę mokyklą ir Kybartų g-jos 3 klases. 1920 10 17 baigė Karo mokyklą puskarininkio laipsniu. 1920 10 26 - 1920 12 01 dalyvavo nepriklausomybės kovose su lenkais. 1921 11 04 komandiruotas į Aukštųjų karininkų kursų pėsčiųjų žvalgų kursus. 1925 01 08 pakeltas į vyr. leitenantus, paskirtas kuopos vadu, vėliau iždininku. Parašė kovų su lenkų kariuomene Seinų - Augustavo fronte analizę „Marijampolės grupės operacijos“ (Karo archyvas, t. 3, 1926), 5 pėst. DLK Kęstučio pulko istoriją (1928), dalyvavo įkuriant pulko muziejų, buvo pulko laikraščio „Kęstutietis“ redaktorius. 1928 11 23 pakeltas į kapitonus. 1931 - 1937 dėstė karinį rengimą Vilkaviškio g-joje. 1934 09 11 perkeltas į Vilkaviškio karo komendantūrą naujokų ėmimo ir mobilizacijos skyriaus viršininku, buvo LŠS Alvito šaulių kuopos vadas. Nuo 1941 01 09 dirbo Vilkaviškio vartotojų kooperatyvo buhalteriu. 1941 06 14 suimtas, išvežtas į lagerį Rešotuose, Krasnojarsko kr. 1942 09 19 SSRS NKVD Ypatingojo pasitarimo nuteistas sušaudyti. 1944 03 08 nuosprendis pakeistas į 5 metus tremties. 1956 05 05 iš tremties paleistas. Mirė 1977 m., palaidotas Mažeikiuose. Apdovanotas DLK Gedimino 4 laipsnio (1936), Šaulių žvaigždės (1937) ordinais, Savanorių (1928), Lietuvos nepriklausomybės (1928) medaliais.

Šaltiniai:
1.    Kybartų krašto žmonės: biografinis žinynas: Pasaulio kybartiečių draugijos 10-mečio leidinys / sudarė Violeta Mickevičienė, Albinas Vaitkevičius. - Vilnius: Homo liber, 2017. - 207, [1] p.
2.    Lietuvos kariuomenės karininkai, 1918-1953. T. 8. - 2008. - 423, [1] p.

Vilkaviškio r. sav. viešoji biblioteka Vilkaviškio turizmo ir verslo informacijos centras Vilkaviškio rajono švietimo pagalbos tarnyba