icon-sitemap

Tiškevičius Jurgis

[gimė 1596 Vištyčio dvare, Vilkaviškio aps. - 1656 01 17 Domnau (prie Karaliaučiaus)] - Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės bajoras, didikas, Lelijos herbo grafas, Žemaičių ir Vilniaus vyskupas. Kilęs iš Lietuvos didikų Tiškevičių giminės Logoisko šakos. Mokėsi jėzuitų kolegijose Vilniuje, Liubline, Poznanėje, Krokuvos akademijoje. 1622 m. įšventintas kunigu, dirbo Krokuvos vyskupo raštinėje, vėliau pakeltas Krokuvos katedros kanauninku ir paskirtas Kozieglovkų parapijos klebonu. 1927 05 17 paskirtas Metonės vyskupu ir Vilniaus sufraganu. Jo rūpesčiu pastatyta Vilniuje vargšų ligoninė. 1633 12 19 paskirtas Žemaičių vyskupu. Aplankė vyskupijos parapijas ir pastebėjęs, kad kai kur trūksta bažnyčių, paskatino didikus statyti naujas. Taip buvo pastatyta ir aprūpinta beneficija Kartenos bažnyčia, užrašytos žemės Skirsnemunės bažnyčiai, vyskupas suteikė jai parapijos teises, pradėta statyti Nemakščių bažnyčia. Vyskupas savo lėšomis pastatė bažnyčias Surviliškyje, Kuliuose, Laukžemėje, Pušalote, koplyčias Pikeliuose, Židikuose, Sudarge. Jam vadovaujant žemaičių vyskupija buvo suskirstyta į 6 dekanatus, vyskupijoje išplėsta kunigų seminarija. Pasirūpino, kad karalius Vladislovas Vaza 1635 m. Žemaitijos vyskupijos sostinei Varniams suteiktų Magdenburgo teises. 1637 m. Gardų mietelyje sumanė pastatyti Kryžiaus kelio koplyčias. Per porą metų jo lėšomis Gardų kalvose iškilo 19 koplyčių su paveikslais. 1613 m. Raseiniuose ir Virbalyje įkūrė Domininkonų vienuolynus bei pirmąjį Lietuvoje moterų vienuolyną Kražiuose. Praplėtė kunigų seminarijos rūmus, skatino steigti parapines mokyklas, steigė bažnytines brolijas, įsteigė kapitulos prepozito ir dekano bei kustošo prelatūras, katedros nuodėmklausio vietą, įkūrė vyskupijos archyvą. 1649 - 1956 Vilniaus vyskupas. Prasidėjus karui su Rusija dėl Livonijos ordino žemių, vyko pas Švedijos karalių prašyti karinės pagalbos prieš Rusijos kariuomenę, dalyvavo Kėdainių unijos sudarymo pirmajame etape. Rusijos kariuomenei įsiveržus į Vilnių, buvo priverstas pasitraukti į Prūsiją, kur ir mirė. 1962 01 03 vyskupo palaikai buvo pervežti į Žemaičių Kalvariją ir palaidoti rūsyje po didžiuoju altoriumi, o vėliau perkelti į Varnius.

Šaltiniai:
1.    Jurgis Tiškevičius. Prieiga internete https://lt.wikipedia.org/wiki/Jurgis_Ti%C5%A1kevi%C4%8Dius
2.    Sausio 17 d. mirė Žemaičių vyskupas Jurgis Tiškevičius. Gimė 1596 m. Vištytyje. Prieiga internete http://www.vistytis.puslapiai.lt
3.    Jurgis Tiškevičius, grafas, Žemaičių vyskupas. Prieiga internete https://www.geni.com/people/Jurgis-Ti%C5%A1kevi%C4%8Dius/6000000015166378559

Vilkaviškio r. sav. viešoji biblioteka Vilkaviškio turizmo ir verslo informacijos centras Vilkaviškio rajono švietimo pagalbos tarnyba