icon-sitemap

Baranauskas Jonas

[gimė 1925 06 19 Būdviečių k., Vilkaviškio aps. – 2007 09 21] – kunigas, kanauninkas. Mokėsi Penkinių ir Keturvalakių pradžios mokyklose bei Vilkaviškio gimnazijoje. Nuo 1945 metų studijavo Kauno kunigų seminarijoje. 1949 m. rugsėjo 25 d. J.Baranauskas priėmė kunigystės šventimus, kuriuos suteikė vysk. Kazimieras Paltarokas. Neopresbiteris buvo paskirtas į Šilavoto, o netrukus – į Ilguvos parapiją. Išlaikęs aukštųjų teologijos studijų diplominius egzaminus, 1950 metais kun. J.Baranauskas paskirtas Barzdų, o po metų – Šlavantų ir Kučiūnų klebonu. 1960–1963 metais darbavosi vikaru Kalvarijoje, vėliau 14 metų – klebonu Krosnoje. Didžiausia kunigiškos tarnystės dalis prabėgo Miroslavo parapijoje, kurioje klebono pareigas ėjo 20 metų. Čia dirbdamas, 1994 metais buvo paskirtas Vilkaviškio vyskupijos Katedros kapitulos kanauninku. Nuo 1997 metų kan. J.Baranauskas darbavosi klebonu Vištytyje, o nuo 2004 metų iki mirties buvo Vilkaviškio Katedros altaristu.

Šaltiniai:
1.    Eidukaitis, Vitas Garbės kanauninkas Jonas Baranauskas 1925-2007: [nekrologas]/ Vitas Eidukaitis// 2007, rugs. 25, p. 3.
2.    Nenėnienė, Birutė Kunigas ilsėsis katedros šventoriuje/ Birutė Nenėnienė// 2007, rugs. 25, p. 1.
3.    Vosylienė, Česlova Kraštiečio garbingo gyvenimo žingsniai/ Česlova Vosylienė// 2007, birž. 2, p. 4.
4.    Mirė altaristas kan.emer.jubil. Jonas Baranauskas. 2009. Prieiga internete http://vistytis.puslapiai.lt/index.php?option=com_content&view=article&id=248:mir-vilkavikio-katedros-altaristas-kan-emer-jubil-jonas-baranauskas&catid=1:latest-news 
5.    Nenėnienė, Birutė. Kunigas ilsėsis katedros šventoriuje. 2007. http://www.santaka.info/?sidx=7635
6.    Vosylienė, Česlava. Kraštiečio garbingo gyvenimo žingsniai. 2007. Prieiga internete http://www.santaka.info/index.php?sidx=6566

Vilkaviškio r. sav. viešoji biblioteka Vilkaviškio turizmo ir verslo informacijos centras Vilkaviškio rajono švietimo pagalbos tarnyba