icon-sitemap

Čėsna Vytautas

[gimė 1922 02 11 Bardauskų k., Gižų vls., Vilkaviškio aps. – 1945 04 29 Vokietijoje] – poetas. Baigęs Bardauskų pradinę mokyklą mokėsi Vilkaviškio gimnazijoje, literatų laikraštėlyje „Mūsų dienos“ išspausdino pirmuosius eilėraščius. Mokydamasis gimnazijoje buvo aktyvus mokinys, 1938-1940 m. vadovavo eucharistininkų ir literatų būreliams. Taip pat rašė į Švento sakramento brolijos leidinį „Negęstantis židinys“. Jo eilėraščiai buvo spausdinami moksleivių žurnaluose „Ateitis“ ir „Ateities spinduliai“. Šmaikščius rašinėlius iš gimnazijos gyvenimo pasirašinėjo Gabijaus, Pupų dieduko, J. Sūnaus slapyvardžiais. 1940 m. „Ateities spindulio“ redaktorius B. Brazdžionis paruošė moksleivių kūrybos almanachą „Pirmieji žingsniai“, kuriame išspausdino net penkis V. Čėsnos eilėraščius. 1940 m. sovietinei kariuomenei okupavus Lietuvą V. Čėsna įsitraukė į pogrindinę pasipriešinimo veiklą. Gimnazijos draugo Vinco Juodkojo tėvų ūkyje Sausininkuose kartu su kitais klasės draugais šapirografu spausdino atsišaukimus. Buvo suimtas ir kalintas Marijampolės kalėjime. Prasidėjus karui jis iš kalėjimo ištrūko, atsiėmė gimnazijos baigimo pažymėjimą ir įstojo į Vytauto Didžiojo universitetą. Jį uždarius grįžo į Vilkaviškį, įsidarbino buhalteriu ligoninėje. 1943 m. Marijampolės mokytojų seminarijos rotaprintu išspausdino trylikos autorių almanachą „13“, kuriame buvo ir V. Čėsnos eilėraščių. Jo kūrybos buvo pateikta ir septynių autorių almanache „Metūgis“, išleistame Vilniuje. Artėjant frontui jis bandė trauktis į Vakarus, bet vokiečių buvo paimtas kasti apkasų. Vėliau pateko į sovietų kariuomenę ir maždaug po mėnesio, karui baigiantis (1945 04 29) žuvo Vokietijoje.

Šaltiniai:
1.    Ateities spinduliai, 1938, Nr. 4, p. 108.

Vilkaviškio r. sav. viešoji biblioteka Vilkaviškio turizmo ir verslo informacijos centras Vilkaviškio rajono švietimo pagalbos tarnyba