icon-sitemap

Dargis Silvestras

[gimė apie 1865 (kituose šaltiniuose 1875) Slibinų k., Kybartų vls., Vilkaviškio aps.] – ūkininkas, knygnešys. Turėjo nemažą ūkį ir ūkininkavo kartu su broliu Jonu. Abu buvo slaptos ,,Sietyno“ draugijos nariai. Parūpindavo liet. spaudos Seinų kunigų seminarijos klierikams. Laiškuose , rašytuose broliui kunigui Vincentui, pasakojo, kaip sėkmingai gabenęs knygas, žadėjęs ir jam pristatyti ko reikia. Kituose laiškuose mini knygų siuntimą iš Amerikos, liet. knygų katalogus. Per kratą jo namuose 1896 m. rasta 1 liet. knyga. 1902 m. pasienio sargybiniai, naktį išgirdę jų sodyboje įtartiną vartų bildesį, ryte padarė kratą ir rado klėtyje, arklidėje ir troboje daug liet. spaudos, ypač ,,Ūkininko“, ,,Varpo“, ,,Vienybės lietuvininkų“, knygų katalogą, kuriame buvo pažymėti užsakomi egz. Prasidėjus kvotai, žandarai vėl darė kratą namuose ir rado laiškų broliams Jonui ir Vincentui, kuriuose rašoma apie spaudos gabenimą.

1903 m. pasienio sargybiniai persekiojo 3 knygnešius, bet jie sugebėjo pabėgti, numetę 1625 liet. leidinius. Įtarta, kad ryšulius gabeno netoliese gyvenęs S. Dargis, taip pat jo brolis Jonas bei jų darbininkai broliai Raulinaičiai (Laurinavičiai) arba kaimynas Jurgis Bagdonavičius. Buvo paskirtas kardomasis areštas, bet paleistas už 2000 rb užstatą. 1903 11 26 buvo ištremtas 3 m. į Oloneco gub. Pakartotiniu 1904 11 10 caro paliepimu nuo tolesnės bausmės atleistas.

Šaltiniai:
1.    Kybartų krašto žmonės: biografinis žinynas: Pasaulio kybartiečių draugijos 10-mečio leidinys / sudarė Violeta Mickevičienė, Albinas Vaitkevičius. - Vilnius: Homo liber, 2017. - 207, [1] p.

Vilkaviškio r. sav. viešoji biblioteka Vilkaviškio turizmo ir verslo informacijos centras Vilkaviškio rajono švietimo pagalbos tarnyba