icon-sitemap

Jankauskaitė Viktorija

[gimė 1910 07 02 Kybartuose, Vilkaviškio aps. – 2009 11 29] – pedagogė, vienuolė, žaislų kūrėja. 1917 – 1923 lankė Kybartų miesto pradinę mokyklą, 1923 – 1925 mokėsi Kybartų „Žiburio“ progimnazijoje, 1925 – 1926 – Kybartų „Žiburio“ aukštesniojoje komercijos mokykloje. 1926 m. dar neturėdama pilnametystės, panoro įstoti į Švč. Mergelės Marijos Nekalto Prasidėjimo vargdienių seserų vienuolyną Marijampolėje. Arkivyskupas Jurgis Matulaitis leido jai iki pilnametystės gyventi vienuolyne ir kandidatuoti į vienuoles. Mokėsi Rygiškių Jono gimnazijoje, o noviciate, vienuolijos bažnytinių rūbų siuvykloje, išmoko siuvinėti bažnytines vėliavas, siūti liturginius drabužius. Pirmuosius vienuolinius įžadus davė 1928 m. 1932 – 1933 mokėsi Kauno mokytojų seminarijoje. Dirbo vaikų darželio auklėtoja Telšiuose, 1946 – 1950 Marijampolės vaikų namų auklėtoja, 1950 -1958 – Utenos ikimokyklinio amžiaus vaikų namų Jasonyse vaikų auklėtoja ir visų namų estetinio apipavidalinimo organizatorė, 1959 – 1961 dirbo Kauno vaikų namuose. 1962 m. susilpnėjus sveikatai, pasitraukė iš tarnybos ir apsigyveno Kaune.

1970 m. brolio, kuris tuo metu gyveno Latvijoje, rūpesčiu išvyko į JAV ir apsigyveno kartu su savo seselėmis. Darbavosi Kanadoje, Toronto vaikų darželyje, prie senelių globos Villa Maria namuose, o ilgiausiai – centriniame vienuolyne Putname, Conecticuto valstijoje. Daug metų rengė metinio pikniko didžiąją loteriją, daugumą fantų pagamindama pati. 2001 m. grįžo į Lietuvą, apsigyveno Marijampolėje, Vienuolijos Švč. Marijos globos namuose. Jos užrašų sąsiuvinyje tvarkingai užrašyta, kuriais metais, kurį mėnesį ir kur buvo pravestos jos darbelių pamokėlės. 1999 m. lankėsi Kybartuose. Mirė 2009 m., palaidota Marijampolės seselių kapuose.

Šaltiniai:
1.    Kybartų krašto žmonės: biografinis žinynas: Pasaulio kybartiečių draugijos 10-mečio leidinys / sudarė Violeta Mickevičienė, Albinas Vaitkevičius. - Vilnius: Homo liber, 2017. - 207, [1] p.

Vilkaviškio r. sav. viešoji biblioteka Vilkaviškio turizmo ir verslo informacijos centras Vilkaviškio rajono švietimo pagalbos tarnyba