icon-sitemap

Nuotrauka iš Kybartų krašto žmonės. – Vilnius, 2017.

[gimė 1895 04 16 Griebčių k., Kybartų vls, Vilkaviškio aps.- apie 1947 m.] – savanoris kūrėjas. 1901-1903 mokėsi Griebčių pradinėje mokykloje. 1918 m. savanoriu stojo į besikuriančią Lietuvos kariuomenę. Dalyvavo Nepriklausomybės kovose. Praėjus kovoms grįžo į tėviškę, ūkininkavo, laikė bičių, pasistatė namus, kuriuose veikė Griebčių pradinė mokykla. Per Antrąjį pasaulinį karą, 1944 m. rugpjūčio 26 d., su šeima evakuotas į Vokietiją, o 1945 m. rugpjūčio 4 d. grįžo į Griebčius. Mirė apie 1947 m., buvo palaidotas Alvite, bet vėliau, dukterų kybartiečių valia, perlaidotas Kybartų kapinėse. Apdovanotas Lietuvos savanorio kūrėjo laipsniu. Apdovanojimo liudijimas Nr. 6572, išduotas 1931 03 26.

Šaltiniai:
1.    Kybartų krašto žmonės: biografinis žinynas: Pasaulio kybartiečių draugijos 10-mečio leidinys / sudarė Violeta Mickevičienė, Albinas Vaitkevičius. - Vilnius: Homo liber, 2017. - 207, [1] p.
2.    Lietuvos kariuomenės kūrėjai savanoriai (1918–1923). Prieiga internete http://www.versme.lt/sav_cc.htm

[gimė 1897 m.. Griebčių k., Kybartų vls, Vilkaviškio aps.– 1982 m.] – savanoris kūrėjas. 1904-1906 mokėsi Griebčių kaimo pradinėje mokykloje. 1918 m. savanoriu stojo į besikuriančią Lietuvos kariuomenę. Dalyvavo Nepriklausomybės kovose. 1921 m., pasibaigus Nepriklausomybės kovoms, iš kariuomenės išėjo. Gyveno Kaune, vėliau Vilkaviškyje. Kazys su žmona Zuzana Vilkaviškyje, Kapų gatvėje, Antrojo pasaulinio karo metais slėpė ir globojo žydaitę Anetą Zylberytę, Unijos dvaro savininko dukrą, vėliau emigravusią į Australiją. Pripažintas Pasaulio tautų teisuoliu (2006 m.). Palaidotas Vilkaviškio kapinėse.

Šaltiniai:
1.    Kybartų krašto žmonės: biografinis žinynas: Pasaulio kybartiečių draugijos 10-mečio leidinys / sudarė Violeta Mickevičienė, Albinas Vaitkevičius. - Vilnius: Homo liber, 2017. - 207, [1] p.
2.     Vilkaviškio krašto 1918-1923 metų Lietuvos kariuomenės savanorių vardynas / Vilkaviškio krašto muziejus. - Vilnius: Petro ofsetas, 2009. - 128 p.

Nuotrauka iš Veteranų klubo "Kelininkas" almanachas. - Vilnius: Asociacija "Lietuvos keliai", 2002

[gimė 1942 11 19 Arminų k., Vilkaviškio aps.] – inžinierius. Vidurinę mokyklą lankė Arminuose. Ją baigęs įstojo į Kauno politechnikos instituto Kelių skyrių. Institute dar dirbo ir kelių laboratorijoje. 1967 m. baigęs institutą įgijo automobilių kelių inžinieriaus kvalifikaciją ir buvo paskirtas į Šiaulių IV-ąją kelių statybos valdybą. Šioje valdyboje pradėjo dirbti 1968 m. Šiaulių- Pasvalio kelių meistru. Tais pačiais metais buvo paskirtas darbų vykdytoju. 1971 m. tapo vyriausiuoju darbų vykdytoju. Žymesni to meto darbų objektai – Radviliškio – Šeduvos ir Karčiamos – Šaukoto keliai. 1975 m. pradžioje paskirtas Gamybinio techninio skyriaus viršininku, o 1979 m. – valdybos viršininko pavaduotoju. Nuo 1991 m. dirbo privatizuotos AB „Šiaulių plentas“ komercijos reikalų direktoriumi, o 2002 – 2007 antrose pareigose ūkio bendrijos „Raudstatos“ konsorciumo, į kurį susibūrė septynios statybinio profilio įmonės, direktoriumi. Po 2008 metų reorganizacijos buvo paskirtas UAB „Šiaulių plento grupės“ projektų direktoriumi. Apdovanotas „Garbės kelininko“ ženklu ir įvairiais medaliais bei garbės raštais.

Šaltiniai:
1.    Veteranų klubo "Kelininkas" almanachas/ Asociacija "Lietuvos keliai". - Vilnius: Asociacija "Lietuvos keliai" [i.e. E. Palšaitis], 2002- kn.: portr.; 22 cm.

P.Čekauskas. 1928 m. Nuotr. iš V.Kavaliausko knygos Vilkaviškio krašto karžygiai. – V., 2012.

[gimė 1897 Ramoniškių k., Paežerių vls., Vilkaviškio aps. - 1943] - Lietuvos kariuomenės veikėjas. 1919 11 14 pašauktas įstojo į Lietuvos kariuomenę. Dalyvavo mūšiuose su lenkais. Mirė 1943 m., Lietuvą užėmus vokiečiams. Apdovanotas Vyties Kryžiaus 1 laipsnio (1921) medaliu.

Šaltiniai:
1.    Kavaliauskas, Vilius (1951-). Vilkaviškio krašto karžygiai: (Vyties Kryžiaus kavalieriai 1918-1940 m.)/ Vilius Kavaliauskas. - Vilnius: Lodvila, 2012. - 276 p.: iliustr., nuotr., portr., faksim.

Nuotrauka iš http://www.plienosparnai.lt/page.php?54

[gimė 1900 12 01 Kybartuose, Vilkaviškio aps. - 1993 01 17] - Lietuvos kariuomenės veikėjas. 1920 m. baigė realinės mokyklos 7 klases. 1920 11 15 įstojo į Karo mokyklą. 1921 07 19 perkeltas į aviacijos grupę. 1921 12 18 baigė Karo mokyklą pėst. leitenanto laipsniu. 1922 07 18 paskirtas instruktoriumi į Mokomąją komandą. 1924 10 01 suteiktas karo lakūno vardas. 1925 01 12 suteiktas vyr. leitenanto laipsnis. 1932 10 01 paskirtas Aviacijos mokyklos karo lakūnu kuopos vado tei-sėmis. 1932 11 23 suteiktas kapitono laipsnis. 1935 11 23 suteiktas majoro laipsnis. Iki 1941 m.gyveno Virbalyje, Vilkaviškio aps. Po karo gyveno Vokietijoje. 1949 m. emigravo į Braziliją. Palaidotas Vilja Formazos kapinėse.
Apdovanotas DLK Gedimino 4 laipsnio ordinu (1934), „Plieno sparnų“ garbės ženklu (1933).

Nuotrauka iš Lietuvos kariuomenės karininkai, 1918-1953. T. 2: . - 2002.

[gimė 1905 03 04 Geisteriškių k., Keturvalakių vls., Vilkaviškio aps - 1985 Puskelnių k. (Marijampolė)] - Lietuvos kariuomenės veikėjas. 1928 m. baigė Rygiškių Jono g-ją Marijampolėje. Baigus Karo mokyklą 1930 10 25 suteiktas leitenanto laipsnis. 1933 11 22 pakeltas į vyr. leitenantus. 1937 11 23 suteiktas kapitono laipsnis. Vokiečių okupacijos metu dirbo Šunskų girininkijoje raštininku, Gižų vls. raštininku. Antrosios sovietų okupacijos metu suimtas, 1945 -1946 kalintas Marijampolėje.

Šaltiniai:
1.    Lietuvos kariuomenės karininkai, 1918-1953. T. 2: . - 2002. - 407, [1] p.

Vida Čeplevičienė (Valavičiūtė)

[gimė 1970 11 14 Simanėliškių k., Vilkaviškio r.) – liaudiškų šokių kolektyvų vadovė ir pedagogė. 1989 m. baigė Sintautų vidurinę mokyklą, 2007m. – Vilnius kolegiją. Nuo 1995 m. vadovauja Sintautų kultūros centro vyresniųjų liaudiškų šokių grupei „Sintuola“. Nuo 2010 m. ji vadovauja Šakių r. Griškabūdžio gimnazijos merginų liaudiškų šokių grupei „Vaivora“ ir dirba Griškabūdžio gimnazijos direktoriaus pavaduotoja ugdymui. Už nuoširdų ilgametį darbą puoselėjant tautinį meną ir kultūrą, už prasmingus užmojus ir jų įgyvendinimą ji apdovanota Lietuvos nacionalinio kultūros centro garbės raštais, Lietuvos respublikos Seimo nario Mindaugo Basčio padėkas už gražias iniciatyvas, nuoširdų darbą telkiant kūrybingus žmones bendrai veiklai, puoselėjant lietuviško tautinio šokio tradicijas, už Sintautų krašto ir Šakių rajono garsinimą ne tik Lietuvoje, bet ir užsienyje.

Šaltiniai:
1.    Lietuviškojo tautinio šokio choreografai: enciklopedinis žinynas/ [idėjos autorė ir sudarytoja] Snieguolė Einikytė. - Vilnius: Lietuvos nacionalinis kultūros centras: Pasaulio lietuvių dainų švenčių fondas, 2018. - 756, [3] p.

[gimė 1896 m. Šiaudiniškių k., Kybartų vls, Vilkaviškio aps. – 1978 m.] - savanoris kūrėjas. 1903-1905 m. mokėsi Šiaudiniškių kaimo pradinėje mokykloje. 1918 m. savanoriu stojo į besikuriančią Lietuvos kariuomenę. Dalyvavo Nepriklausomybės kovose. 1921 m., pasibaigus Nepriklausomybės kovoms, iš kariuomenės išėjo. Palaidotas Alvito kapinėse.

Šaltiniai:
1.    Kybartų krašto žmonės: biografinis žinynas: Pasaulio kybartiečių draugijos 10-mečio leidinys / sudarė Violeta Mickevičienė, Albinas Vaitkevičius. - Vilnius: Homo liber, 2017. - 207, [1] p.
2.    Vilkaviškio krašto 1918-1923 metų Lietuvos kariuomenės savanorių vardynas / Vilkaviškio krašto muziejus. - Vilnius: Petro ofsetas, 2009. - 128 p.

Nuotrauka iš Lietuvos kariuomenės karininkai, 1918-1953. T. 6: . - 2006. - 383

[gimė 1917 06 05 Virbalyje, Vilkaviškio aps. - 1978 05 10 Intoje] - Lietuvos kariuomenės veikėjas.
1938 m. baigus Marijampolės g-ją pašauktas į Lietuvos kariuomenę. Tarnavo 9 pėst. pulke Marijampolėje, tarnybą baigė puskarininkiu. Antrosios sovietinės okupacijos metu 1945 07 su broliu Leonu išėjo partizanauti. 1945 07 - 1946 Tauro apygardos Vytauto rinktinės vado adjutantas, redagavo partizanų laikraštį „Laisvės žvalgas“. 1948 06 29 nuteistas 25 metams lagerio ir 5 metams tremties. 1958 10 08 paleistas be teisės grįžti į Lietuvą. Mirė Intoje. 1997 10 05 palaikai parvežti į Lietuvą ir palaidoti senosiose Marijampolės kapinėse. 2002 05 14 pripažintas kariu savanoriu ir 2002 05 14 suteiktas leitenanto laipsnis (po mirties).

Nuotrauka iš Kybartų krašto žmonės. – Vilnius, 2017.

[gimė 1962 05 14 Triduonių k., Gražiškių sen., Vilkaviškio r.] – mokytoja. 1980 m. baigusi Gražiškių vidurinę mokyklą, įstojo į Vilniaus pedagoginį institutą (dabar LEU) studijuoti lietuvių kalbos ir literatūros. Po baigimo buvo paskirta į Kybartus, kur šiuo metu dirba Kybartų Kristijono Donelaičio gimnazijoje. Beveik 20 metų bendradarbiauja su Karaliaučiaus kraštu: kartu su gimnazistais vyksta į Gusevo meno mokyklos tradicinį menų festivalį „Metų laikai“, veda ekskursijas-pamokas Tolminkiemyje, yra su gimnazistais talkininkavusi tvarkant bažnyčios ir klebonijos aplinką, inicijavusi bendrą tarptautinį projektą su Kybartų kultūros centru dėl meno kolektyvų dalyvavimo menų festivalyje Guseve. Už šią veiklą 2014 m. gruodžio 9 d. apdovanota Lietuvos kultūros ministro Padėkos raštu ir atminimo medaliu. Viena iš K. Donelaičio gimnazijos leidinio „Darbai ir metai“ (2007) rengėjų. Keturių „Šviesos“ leidyklos vadovėlių ir mokomųjų priemonių autorė: išleido literatūros vadovėlį ir Mokytojo knygą VII klasei (2009), metodinę priemonę „Lietuvių kalba.

Vilkaviškio r. sav. viešoji biblioteka Vilkaviškio turizmo ir verslo informacijos centras Vilkaviškio rajono švietimo pagalbos tarnyba