icon-sitemap

[gimė 1893 06 16 Bardauskų k., Gižų vls., Vilkaviškio aps.] – nepriklausomos Lietuvos mokytojas. Mokėsi Bardauskų pradžios mokykloje, po to iki 4 klasės – Marijampolės gimnazijoje, dirbo tėvų ūkyje. 1914 m. įstojo į Mokytojų seminariją Vilniuje. 1918 m. spalio 11 d. buvo paskirtas Seinų aps. Kučiūnų vls. Miškinių pradžios mokytoju. 1919 m. paskirtas Vilkaviškio miesto pradžios mokyklos vedėju. Šioje mokykloje dirbo 21 metus. Nuo 1940 m. rugsėjo 1 d. antro laipsnio vyr. mokytojas A. Čėsna perkaltas į Gižų vls. Bardauskų pradžios mokyklą vedėju. Nuo 1936 m. iki 1938 m. buvo Tautininkų sąjungos Vilkaviškio apylinkės pirmininkas. Apdovanotas medaliu Lietuvos nepriklausomybės 10-mečio ir 20-mečio proga.

Šaltiniai:
1.    Nepriklausomos Lietuvos mokytojai: 1918-1940 metų biografijos/ Kazys Račkauskas. - Vilnius: Gimtinė, 2018. - 479, [1] p.

[gimė 1889 01 15 Vilkaviškyje - 1981 01 14 Ashlande, PA] - kunigas. Mokėsi Vilkaviškio pradžios mokykloje, Marijampolės g-joje ir Vilniaus kunigų seminarijoje. 1910 m. išvyko į JAV, tęsė teologijos studijas Šv. Kirilo ir Metodijaus seminarijoje Orchard Lake, MI. 1915 12 23 įšventintas kunigu. Kunigavo, klebonavo įvairiose parapijose - ilgiausiai Mahanoy City, PA. Atnaujino bažnyčią, išplėtė mokyklą. Buvo kasmetinės Lietuvių dienos Lakewoodo parke vienas rengėjų, už ilgametę veiklą išrinktas tos dienos garbės pirmininku. Vienas iš lietuvių suvažiavimų Pensilvanijoje organizatorių. Mirė Ashlande, palaidotas šv. Juozapo kapinėse Mahanoy Cityje (JAV).

Vytautas Čėsna. Nuotr. iš Ateities spinduliai, 1938, Nr. 4, p. 108.

[gimė 1922 02 11 Bardauskų k., Gižų vls., Vilkaviškio aps. – 1945 04 29 Vokietijoje] – poetas. Baigęs Bardauskų pradinę mokyklą mokėsi Vilkaviškio gimnazijoje, literatų laikraštėlyje „Mūsų dienos“ išspausdino pirmuosius eilėraščius. Mokydamasis gimnazijoje buvo aktyvus mokinys, 1938-1940 m. vadovavo eucharistininkų ir literatų būreliams. Taip pat rašė į Švento sakramento brolijos leidinį „Negęstantis židinys“. Jo eilėraščiai buvo spausdinami moksleivių žurnaluose „Ateitis“ ir „Ateities spinduliai“. Šmaikščius rašinėlius iš gimnazijos gyvenimo pasirašinėjo Gabijaus, Pupų dieduko, J. Sūnaus slapyvardžiais. 1940 m. „Ateities spindulio“ redaktorius B. Brazdžionis paruošė moksleivių kūrybos almanachą „Pirmieji žingsniai“, kuriame išspausdino net penkis V. Čėsnos eilėraščius. 1940 m. sovietinei kariuomenei okupavus Lietuvą V. Čėsna įsitraukė į pogrindinę pasipriešinimo veiklą. Gimnazijos draugo Vinco Juodkojo tėvų ūkyje Sausininkuose kartu su kitais klasės draugais šapirografu spausdino atsišaukimus. Buvo suimtas ir kalintas Marijampolės kalėjime. Prasidėjus karui jis iš kalėjimo ištrūko, atsiėmė gimnazijos baigimo pažymėjimą ir įstojo į Vytauto Didžiojo universitetą. Jį uždarius grįžo į Vilkaviškį, įsidarbino buhalteriu ligoninėje. 1943 m. Marijampolės mokytojų seminarijos rotaprintu išspausdino trylikos autorių almanachą „13“, kuriame buvo ir V. Čėsnos eilėraščių. Jo kūrybos buvo pateikta ir septynių autorių almanache „Metūgis“, išleistame Vilniuje. Artėjant frontui jis bandė trauktis į Vakarus, bet vokiečių buvo paimtas kasti apkasų. Vėliau pateko į sovietų kariuomenę ir maždaug po mėnesio, karui baigiantis (1945 04 29) žuvo Vokietijoje.

Šaltiniai:
1.    Ateities spinduliai, 1938, Nr. 4, p. 108.

[gimė 1938 02 25 Karklupėnų k., Vilkaviškio r. – mirė 2006 m.] - ekonomistas.
1962 m. baigė Vilniaus un-tą.  1966 - 1968 Vilniaus un-to Kauno vakarinio f-to visuomeninių mokslų, 1968 - 1969 ekonomikos mokslų , 1969 - 1979 politinės ekonomijos katedros vedėjas. 1969 - 1982 ir to fakulteto dekanas; docentas (1970). Parašė kn. „Ekonominės Z. Angariečio pažiūros“ (1976).

Šaltiniai:
1.    Vytautas Česnavičius. Prieiga internete http://www.geni.com/people/Vytautas-%C4%8Cesnavi%C4%8Dius/6000000035346119036

[gimė 1906 06 10 Virbalyje, Vilkaviškio aps.] - nepriklausomos Lietuvos mokytoja. Virbalio pradžios mokyklą baigė 1920 m. Vėliau mokėsi Kybartų „Žiburio“ progimnazijoje, kurioje 1926 m. baigė 6 klases. Po metų pradėjo mokytis Kauno „Saulės“ mergaičių mokytojų seminarijoje. 1932 m. baigė 2 seminarijos kursus ir 1933 m. sausio 31 d. išlaikė papildomus egzaminus mokytojo praktikanto vardui ir teisėms įgyti Valstybinėje egzaminų komisijoje prie Švietimo ministerijos. 1934 m. buvo paskirta mokytojauti į Kauno aps. Šilaitiškių pradžios mokyklą (Veliuonos vls.), vėliau į Kauno aps. Padauguvos pradžios mokyklą (Vilkijos vls.). Nuo 1940 01 01 buvo Vilkaviškio aps. Kybartų vls. Stanaičių pradžios mokyklos vedėja, o nuo vasario 1d. paskirta Virbalio m. pradžios mokyklos Nr. 1 mokytoja.

Šaltiniai:
1.    Nepriklausomos Lietuvos mokytojai: 1918-1940 metų biografijos/ Kazys Račkauskas. - Vilnius: Gimtinė, 2018. - 479, [1] p.

Nuotrauka iš Kybartų krašto žmonės. – Vilnius, 2017.

[gimė 1956 10 05 Kybartuose, Vilkaviškio r.] – menininkė, choro artistė. 1963-1974 mokėsi Kybartų Kristijono Donelaičio vidurinėje mokykloje. 1971 m. klasės auklėtojui Albinui Sakalauskui pasiūlius kurti estradinį klasės ansamblį, kuris netrukus tapo mokyklos ansambliu, jame dainavo solo. 1971 m. vasarą Antanui Ziegoraičiui pakvietus, 3 metus buvo pirmojo A. Ziegoraičio sukurto merginų vokalinio kvarteto prie Kybartų kultūros namų estradinio orkestro daininin1974 m. įstojo ir iki 1978 m. mokėsi Juozo Gruodžio aukštesniosios muzikos mokyklos vokalinio dainavimo klasėje, kurią baigė įgijusi muzikos pedagogo specialybę. Nuo 1978- 2010 dirbo choro artiste Valstybiniame dainų ir šokių ansamblyje „Lietuva“. Su ansambliu aplankė visas Sovietų Sąjungos respublikas. Koncertavo ir Vakarų Berlyne, Vokietijoje, Lenkijoje, Čekoslovakijoje, Austrijoje, Prancūzijoje. Kai prasidėjo Lietuvos atgimimas ir dar nebuvo oficialiai paskelbta Lietuvos Nepriklausomybė, gastrolių metu Šakiuose, su „Lietuvos“ artistais išėjo į sceną nešini Trispalve ir pradėjo koncertą Lietuvos himnu: verkė ir giedojo kartu visi žiūrovai, ašaros riedėjo ir artistams. Nuo 2010 m. sausi 10 d. dirba specialiste VĮ Valstybės turto fonde, 2014 m. reorganizuotame į VĮ Turto banką.

Šaltiniai:
1.    Kybartų krašto žmonės: biografinis žinynas: Pasaulio kybartiečių draugijos 10-mečio leidinys / sudarė Violeta Mickevičienė, Albinas Vaitkevičius. - Vilnius: Homo liber, 2017. - 207, [1] p.

[gimė 1942 06 20 Kaušių k., Vilkaviškio vls. ir aps. - 1942 12 11] - Lietuvos kariuomenės veikėjas. Baigė Dr. J. Basanavičiaus g-ją Vilkaviškyje. 1934 09 15 baigė Karo mokyklą ats. jaun. leitenanto laipsniu. 1936 05 10 baigė 10 mėn. ats jaun leitenantų kursus ir priimtas į tikrąją karo tarnybą. 1939 06 13 suteiktas leitenanto laipsnis. Likviduojant Lietuvos kariuomenę 1940 09 13 paskirtas į RA 29 ŠTK 179 šaulių divizijos ats. žvalgybos batalioną. 1940 10 21 perkeltas į 259 šaulių pulką. 1941 06 14 suimtas Vilniuje, išvežtas į Norilską. 1942 09 05 Ypatingojo pasitarimo nuteistas 10 metų. 1942 12 11 žuvo lageryje.

[gimė 1911 05 11 Kaušių k., Vilkaviškio vls. ir aps. - 1942 06 09] - Lietuvos kariuomenės veikėjas. Baigė Dr. J, Basanavičiaus g-ją Vilkaviškyje. 1931 09 16 pašauktas į karinę tarnybą. 1932 09 15 baigė Karo mokyklą ats. jaun. leitenanto laipsniu. Baigęs ats. jaun. leitenantų 10 mėn. kursus 1936 05 10 priimtas į tikrąją tarnybą, paskirtas į 3 pėst. pulką 2 kuopos būrio vadu. 1939 06 13 suteiktas leitenanto laipsnis. 1941 06 14 suimtas, išvežtas į Norilską. Žuvo lageryje.

[gimė 1930 09 22 Bartninkų k., Vilkaviškio aps.] - verslininkė, administratorė, visuomenininkė. 1944 m. su šeima pasitraukė į Vokietiją, gyveno Seligenstadte, baigė g-ją. 1949 m. atvyko į JAV, Omahą, NE, 1950 m. persikėlė į Clevelandą, OH. Studijavo psichologiją ir verslo administravimą. Fenno koledže. Studijas tęsė Johno Carrollio un-te ir Lakelando bendruomenės koledže. 1957 m. įgijo nekilnojamojo turto brokerio teises Ohio v-joje. 1980 m. įsteigė savanorių organizaciją Liet. sodybai kurti ir 1984 m. drauge su B. Snarskiu įkūrė sodybą senyviems žmonėms Willoughby, OH. 1983 - 1990 dalyvavo Clevelando vyskupijos organizacijos „Miesto regionų planavimas: Mūsų vizijos ir tikslai“ veikloje. 1992 - 2002 Clevelando medikų grupės „Vilties partnerystė“ (Partnership in Hope), padedančios Klaipėdos ligoninėms, vertėja. 2002 m. Nac. Respublikonų kongresinio k-to Ohio valstijos garbės pirmininkė. Verslo patarėjų narė.
Apdovanota „ Aukso medaliu“ už prezidento G.W. Busho ir respublikonų partijos rėmimą (2002).

[gimė 1917 04 13 Pančekių k., Pilviškių vls., Vilkaviškio aps.] - Lietuvos kariuomenės veikėjas.
Baigė Marijampolės marijonų g-ją. 1938 m. įstojo į Klaipėdos prekybos institutą. 1938 07 08 pašauktas į karinę tarnybą. 1939 09 18 baigė Karo mokyklą ats. jaun. leitenanto laipsniu. Mokytojavo Stelmokiškių pradžios mokykloje (Trakų aps.).

Vilkaviškio r. sav. viešoji biblioteka Vilkaviškio turizmo ir verslo informacijos centras Vilkaviškio rajono švietimo pagalbos tarnyba