icon-sitemap

[gimė 1901 m. Ostankino k., Kybartų vls., Vilkaviškio pas] - savanoris kūrėjas. 1918 m. savanoriu stojo į besikuriančią Lietuvos kariuomenę. Dalyvavo Nepriklausomybės kovose. 1921 m., pasibaigus Nepriklausomybės kovoms, iš kariuomenės išėjo.

Šaltiniai:
1.    Kybartų krašto žmonės: biografinis žinynas: Pasaulio kybartiečių draugijos 10-mečio leidinys / sudarė Violeta Mickevičienė, Albinas Vaitkevičius. - Vilnius: Homo liber, 2017. - 207, [1] p.

[gimė 1895 04 05 Garšvinų k., Vilkaviškio vls. ir aps. - 1933 05 11] - Lietuvos kariuomenės veikėjas. 1911 m. baigė g-jos 4 klases. 1919 07 31 įstojo į Karo mokyklą, kurią 1919 12 16 baigė pėst. leitenanto laipsniu. 1920 m. dalyvavo mūšiuose su lenkais, pateko į nelaisvę, buvo įkalintas Vadovicų belaisvių stovykloje Galicijoje, iš kur pabėgo. 1921 06 01 perkeltas į bombosvaidžių komandą viršininku, vėliau ėjo ryšių komandos viršininko bei jaun. karininko pareigas. 1925 m. perkeltas kariuomenės intendanto žinion, paskirtas ekspeditoriumi. 1926 06 22 teistas karininkų garbės teismo , 1927 01 28 paleistas į atsargą. Mokytojavo Vilkaviškio vls.

J.Čižauskas. 1976 m. Nuotr. iš V.Kavaliausko knygos Vilkaviškio krašto karžygiai. – V., 2012.

[gimė 1895 10 02 Šiaudiniškių k., Kybartų vls., Vilkaviškio aps. - 1978 03 26] - Lietuvos kariuomenės veikėjas.
1919 03 09 savanoriu įstojo į Lietuvos kariuomenę. Dalyvavo mūšiuose prieš bolševikus ir lenkus. Mirė 1978 m. Su žmona palaidotas Alvito miestelio (Vilkaviškio r.) kapinėse. Apdovanotas Vyties Kryžiaus 1 laipsnio (1919), Savanorio (1929) medaliais.

Šaltiniai:
1.    Kavaliauskas, Vilius (1951-). Vilkaviškio krašto karžygiai: (Vyties Kryžiaus kavalieriai 1918-1940 m.)/ Vilius Kavaliauskas. - Vilnius: Lodvila, 2012. - 276 p.: iliustr., nuotr., portr., faksim.
2.    Kybartų krašto žmonės : biografinis žinynas : Pasaulio kybartiečių draugijos 10-mečio leidinys / sudarė Violeta Mickevičienė, Albinas Vaitkevičius. - Vilnius : Homo liber, 2017. - 207, [1] p.

[gimė 1908 03 24 Žynių k., Didvyžių vls., Vilkaviškio aps. - 2002 10 08 Vilniuje] - kunigas. Baigęs pradinius ir Naumiesčio bei Marijampolės g-jos mokslus įstojo į Vilkaviškio kunigų seminariją. Baigęs 1931 m. vikaravo 3 metus Rudaminoje, metus Kalvarijoje pas kleboną M.Krupavičių. Nuo 1935 m. studijavo Romoje krikščioniškosios archeologijos mokslus ir įgijo licenciato, bei apsigynė daktaro laipsnius. Grįžęs 1939 m. į Lietuvą profesoriavo Vilkaviškio kunigų seminarijoje ir buvo jos kapelionas. Nuo 1950 m. lankėsi (su kun. J. Stankevičiumi) Vatikane Šv.Tėvo Pauliaus VI karūnacijoje. Pagal galimybes rėmė giminaičius, jų vaikus. Prasidėjus Atgimimui, 1989 12 atvyko į Vilnių ir čia gyveno, dirbo šv. Onos bažnyčioje iki mirties. Mirė Vilniuje, palaidotas Jonavos bažnyčios šventoriuje.

[gimė 1897 Ostankino k., Kybartų vls., Vilkaviškio aps.] - savanoris kūrėjas. 1904 – 1906 mokėsi Virbalio pradinėje mokykloje. 1918 m. savanoriu stojo į besikuriančią Lietuvos kariuomenę. Dalyvavo Nepriklausomybės kovose. 1921 m., pasibaigus Nepriklausomybės kovoms, iš kariuomenės išėjo. Palaidotas Virbalio kapinėse.

Šaltiniai:
1.    Kybartų krašto žmonės: biografinis žinynas: Pasaulio kybartiečių draugijos 10-mečio leidinys / sudarė Violeta Mickevičienė, Albinas Vaitkevičius. - Vilnius: Homo liber, 2017. - 207, [1] p.

[gimė 1907 09 15 Jakiškių k., Pajevonio vls., Vilkaviškio aps.] - nepriklausomos Lietuvos mokytoja. Skaityti ir rašyti išmoko pas kaimo daraktorių. Į mokyklą pateko 1919 m. į trečią skyrių. 1921 m. baigė pradžios mokyklą. Mokėsi Marijampolės Vilkaviškio „Žiburio“ gimnazijoje, 1928 m. baigė Marijampolės mokytojų seminariją ir tais pačiais metais pradėjo mokytojos darbą Šiaudiniškių pradžios mokykloje. Po 9 mokytojavimo metų persikėlė dirbti į Žaliosios pradžios mokyklą, kurioje dirbo ir Lietuvai lemtingaisiais 1940-aisiais metais. Dirbdama Žaliojoje dalyvavo Šaulių sąjungos veikloje, buvo revizijos komisijoje.

Šaltiniai:
1.    Nepriklausomos Lietuvos mokytojai: 1918-1940 metų biografijos/ Kazys Račkauskas. - Vilnius: Gimtinė, 2018. - 479, [1] p.

[gimė 1925 Kybartuose, Vilkaviškio aps. - 1947 09 24 prie Veiverių (Marijampolės aps.)] - Lietuvos partizanas Suvalkijoje. 1944 m. SSRS kariuomenei veržiantis R. Prūsijos link pasitraukė į Vokietiją. Ten buvo parengtas vok. žvalgybos mokykloje ir 1944 m. pab. su radijo stotimi parašiutu nusileido Kazlų Rūdos miškuose. Prisidėjo prie Veiverių valsčiuje veikiančio Geležinio Vilko būrio. 1946 10 24 paskirtas Tauro apyg. Žalgirio, nuo 1947 04 28 Birutės rinktinės štabo žvalgybos sk. viršininku. Žuvo štabo bunkeryje dėl išdavystės. Partizanų vadovybės apdovanotas juostele „Už uolumą“, vyr. leitenantas, Karys savanoris (abu 1999; po mirties).

Vilkaviškio r. sav. viešoji biblioteka Vilkaviškio turizmo ir verslo informacijos centras Vilkaviškio rajono švietimo pagalbos tarnyba