icon-sitemap

Jeronimas Šalčiūnas

[gimė 1928 08 06 Virbalio mstl., Vilkaviškio aps.] - poetas. Lankė Virbalio pradinę mokyklą. 1941 m. gavo šios mokyklos šešių klasių pažymėjimą, o rudenį pasuko į Kybartų g-ją. Besitraukdami vokiečiai su tėveliais išgabeno darbams į Vokietiją, iš kur grįžo 1945 m. rudenį ir 1948 m. baigė 8 klases. 1985 m. J. Gintario slapyvardžiu JAV išleido poezijos kn. „Žodžiai nuo Nemuno“, 1997 m. - „Vaikystės takeliais“, 2002 m. - „Gyvenimo laiptais“, 2005 m. - „Saulėtekių žaros“, 2006 m. - „Metų vieškelėlis“. Nuo 1998-ųjų - Lietuvos kaimo rašytojų sąjungos narys, gyvena Marijampolėje.
 
Šaltiniai:
1.    Kybartų krašto žmonės: biografinis žinynas: Pasaulio kybartiečių draugijos 10-mečio leidinys / sudarė Violeta Mickevičienė, Albinas Vaitkevičius. - Vilnius: Homo liber, 2017. - 207, [1] p.
2.    Kūrėjų pėdsakais. Kn. 2: Sūduvos Suvalkija, Karaliaučiaus kraštas: Vilkaviškio žemėje, Mažoji Lietuva. - 2004. - 294, [2] p.
3.    Jeronimas Šalčiūnas. Prieiga internete http://punskas.pl/jeronimas-salciunas/
4.    Jeronimas Šalčiūnas. Prieiga internete http://suduvis.lt/2014/08/07/rugpjucio-8-diena-priespilnis/

Nuotrauka iš Jungtinių Amerikos Valstijų lietuviai. T.2: N-Ž. - 2002. - 615,[1] p.

[gimė 1917 03 13 Ostankine I, Kybartų vls., Vilkaviškio aps.] - elektronikos technikas, kultūros darbuotojas. 1930 - 1936 mokėsi Kybartų g-joje. Tarnavo Lietuvos kariuomenėje savanoriu. 1940 - 1943 Kauno ir Jurbarko g-jų sekretorius.1944 m. pasitraukė į Vokietiją. 1945 - 1948 Weilheimo ir Schwӓbisch Gmündo pabėgėlių stovyklų direktorius, IRO tarnautojas. Baigė Schwӓbisch Gmündo aukštesniosios technikos mokyklos radijo klasę. 1949 m. persikėlė į JAV; lankė elektronikos kursus. 1950 - 1956 „General Electric Supply“ bendrovės radijo ir televizijos technikas, 1956 - 1980 - „General Electric“ bendrovėje elektronikos ir planavimo specialistas (abi b-vės Filadelfijoje, PA). Dirbdamas 1964 - 1975 studijavo Riderio koledže, NJ; gavo verslo administravimo diplomą. Nuo 1950 m. aktyviai dalyvavo JAV LB veikloje; 1962 - 1964 Pietinės New Jersey apylinkės vicepirmininkas, 1986 - 2000 Palm Beacho, FL, valdybos narys, vicepirmininkas, pirmininkas, nuo 1985 m. „Floridos paatlančio lietuvių biuletenio“ redaktorius.

Nuotrauka iš Lietuvos kariuomenės karininkai, 1918-1953. T. 7: . - 2007. - 422, [1] p.

[gimė 1908 10 28 Mažučių k., Kybartų vls., Vilkaviškio aps. - 1985 08 18 Čikagoje (JAV)] - Lietuvos kariuomenės veikėjas. 1931 07 01 baigė Kauno aukštesn. technikos mokyklos Elektrotechnikos skyrių. 1932 09 15 baigė Karo mokyklą jaun. leitenanto laipsniu. Tarnavo inspektoriumi Prabavimo rūmuose. 1934 10 02 įstojo į VDU Technikos fakultetą. 1938 11 23 pakeltas į leitenantus. 1944 m. pasitraukė į Vakarus, vėliau emigravo į JAV. Gyveno Čikagoje, kur ir mirė.

Šaltiniai:
1.    Kybartų krašto žmonės: biografinis žinynas: Pasaulio kybartiečių draugijos 10-mečio leidinys / sudarė Violeta Mickevičienė, Albinas Vaitkevičius. - Vilnius: Homo liber, 2017. - 207, [1] p.
2.    Lietuvos kariuomenės karininkai, 1918-1953. T. 7: . - 2007. - 422, [1] p.

Birutės Nenėnienės nuotrauka iš http://www.santaka.info/?sidx=6404

Gimė 1932 m. rudenį. Baigė Kauno politechnikos institutą, įgijo inžinieriaus specialybę. Dirbo metalo gamykloje „Pasaga“, Vilkaviškio rajono buitinio aptarnavimo kombinate. Alvito pagrindinėje mokykloje dirbo technologijų mokytoju. Dirbdamas mokytoju daug dėmesio skyrė vaikų ugdymui, meninės pajautos ir kūrybos skatinimui. A.Šatraičiui buvo suteikta mokytojo metodininko kvalifikacinė kategorija. Nors savito stiliaus ir išraiškos priemonių ieškojo nuo jaunystės, tačiau išties medžio darbams atsidavė nuo 60-ties metų.
Kuria paveikslus iš medžio. Drožėjo rankose atgijo jau apie pusantro šimto vaizdų. Trakų pilis, Saulės mūšio scena, Vilkaviškio katedra, Alvito bažnyčia, Šventoji šeima, senovės lietuvių dievai, Salomėja Nėris, pasakų personažai ir scenos, herbai, koplytstulpiai, Vilkaviškio sinagoga – tai tik dalis objektų ir siužetų, įamžintų medžio piešiniuose.

J.Šatraitis. 1919 m. Nuotr. iš V.Kavaliausko knygos Vilkaviškio krašto karžygiai. – V., 2012.

[gimė 1898 Čižiūnų dvare, Alvito vls., Vilkaviškio aps. - 1920 11 04] - Lietuvos kariuomenės veikėjas. 1919 03 17 buvo pašauktas į Lietuvos kariuomenę. 1920 04 01 buvo pakeltas į jaunesniojo puskarininkio laipsnį, vėliau į vyresniojo puskarininkio laipsnį. Pasižymėjo kovose su bolševikais ir lenkais. Apdovanotas 1 laipsnio Vyties Kryžiumi (1919).

Šaltiniai:
1.    Kavaliauskas, Vilius (1951-). Vilkaviškio krašto karžygiai: (Vyties Kryžiaus kavalieriai 1918-1940 m.)/ Vilius Kavaliauskas. - Vilnius: Lodvila, 2012. - 276 p.: iliustr., nuotr., portr., faksim.

[gimė apie 1855 Kisiniškių k., Alvito vls., Vilkaviškio aps. - 1930 02 11] - knygnešys. Lietuvišką spaudą gabenti iš M. Lietuvos paskatino parapijos kunigai apie 1878 m. Įsitraukė į kun. M. Sederevičiaus knygnešių gretas. Pats platindavo savo apylinkėje, dalį spaudinių perduodavo paupariams. Buvo daug kartų krečiamas ir areštuotas. Darbavosi iki spaudos draudimo panaikinimo.

Šaltiniai:
1.    Kaluškevičius, Benjaminas (1934-). Lietuvos knygnešiai ir daraktoriai, 1864-1904: [žinynas]/ Benjaminas Kaluškevičius, Kazys Misius; Lietuvos kultūros fondas. Knygnešio draugija, Lietuvos literatūros ir meno archyvas. - Vilnius: Diemedis, 2004 (Vilnius: Vilniaus spauda). – 457-458 p.: iliustr., portr.

Nuotrauka iš http://www.klavb.lt/memelland/semerys.html

[gimė 1898 05 21 Vilkaviškyje - 1981 05 14 Klaipėdoje] - poetas. 1918 m. Voroneže baigė g-ją, 1929 m. studijavo LU Humanitarinių mokslų fakultete, 1921 m. tvarkė dienraščio „Lietuva“ savaitinį priedą „Sekmoji diena“, pavertė jį avangardinio meno tribūna, publikavo savo ir kitų ekspresionistinius poetinius bandymus. K. Binkio ir J. Petrėno pagalbininkas leidžiant „Keturių vėjų pranašą“ (1922), aktyvus „Keturių vėjų“ pirmųjų numerių bendradarbis. Šokiruojančiais eilėraščiais ir fantasmagorine ekspresionistine drama „Mirties mirtis“ reprezantavo stulbinančius avangardistinius „darymus“, meninės formos efektus. Eilėraščių rink. „Granata krūtinėj“ (1924) - skandalingiausias literatūrinis debiutas. Kitame eilėraščių rink. „Liepsnosvaidis širdims deginti“ (1926) - jau atvėsęs modernumas. 1927 m. išvyko į Klaipėdą, mokytojavo. Rašė eilėraščius, pasakėčias, paliko atsiminimų (kn. „Žmonės mano gyvenime“, 1997). Eksperementavo - tęsė jaunystėj pradėtą „kalbos inžinierystės“ darbą, gludino eilėraščių formą.

Šaltiniai:
1.    Kybartų krašto žmonės: biografinis žinynas: Pasaulio kybartiečių draugijos 10-mečio leidinys / sudarė Violeta Mickevičienė, Albinas Vaitkevičius. - Vilnius: Homo liber, 2017. - 207, [1] p.
2.    Salys Šemerys. Prieiga internete http://www.klavb.lt/memelland/semerys.htm

Nuotrauka iš Lietuvos kariuomenės karininkai, 1918-1953. T. 7: . - 2007. - 422, [1] p.

[gimė 1906 07 07 Šergalių k., Paežerių vls., Vilkaviškio aps. - 1942 04 15] - pedagogas , Lietuvos kariuomenės veikėjas. Baigė Pilviškių liaudies mokyklą, Marijampolės mokytojų seminarijos 3 kursus. Nuo 1924 11 08 LŠS narys. 1931 10 29 baigė Karo mokyklą jaun. leitenanto laipsniu. Tarnavo Mažeikių kriminalinės policijos viršininku, 1939 - 1940 - Valst. saugumo departamente. Nuo 1939 LŠS I Kauno rinktinės V. Putvinskio kuopos narys. 1941 06 14 suimtas, išvežtas į lagerį. 1942 žuvo lageryje Archangelsko sr.

Šaltiniai:
1.    Lietuvos kariuomenės karininkai, 1918-1953. T. 7: . - 2007. - 422, [1] p.

[gimė 1867 08 04 Trilaukio k., Pajevonio vls., Vilkaviškio aps. - 1958 11 15 Filadelfijoje, PA] - kunigas. Baigęs Marijampolės g-jos 4 klases išvyko į Škotiją ir Glasgove dirbo geležies fabrike. Atvykęs į JAV du metus dirbo Havemeyerio cukraus fabrike Brukline, paskui atidarė savo maisto krautuvę. Savo lėšomis baigė Šv. Jono kolegiją Brukline ir šv. Bonaventūros kunigų seminariją Alegny, N. Y. 1903 04 įšventintas kunigu ir paskirtas Lawrence, Mass, lietuvių par. asistentu. 1904 m. persikėlė į Niujorko vyskupiją, kur pradžioje dirbo vienoje Yonkers, N. Y. airių parapijoje, paskui rūpinosi dvasiniais reikalais, pamaldas laikydamas Švč. Trejybės bažnyčios rūsyje iki pagaliau 1911 m pastatė Aušros vartų bažnyčią Niujorke, prie kurios klebonavo iki 1937 m. kelis kartus lankėsi Lietuvoje, paskui pasitraukęs iš klebono pareigų buvo prisiglaudęs prie Šv. Antano ligoninės Warwick, N. Y.

[gimė 1904 04 04 Kybartuose, Vilkaviškio aps.] - dainininkė (mecosopranas). Dainuoti mokėsi Kaune pas Ogden, 1932 - 1939 N. Karnavičienės studijoje. Dainavo koncertuose ir radiofone. Vokietijoje koncertavo kaip solistė su J. Kačinsko vadovaujamu ansambliu. 1949 m. išvyko į JAV, apsigyveno Čikagoje, IL. Dainavo įvairiuose renginiuose. Įdainavo plokštelių.

Šaltiniai:
1.    Kybartų krašto žmonės: biografinis žinynas: Pasaulio kybartiečių draugijos 10-mečio leidinys / sudarė Violeta Mickevičienė, Albinas Vaitkevičius. - Vilnius: Homo liber, 2017. - 207, [1] p.

Vilkaviškio r. sav. viešoji biblioteka Vilkaviškio turizmo ir verslo informacijos centras Vilkaviškio rajono švietimo pagalbos tarnyba