icon-sitemap

[gimė 1864 Šūklių k., Kybartų vls., Vilkaviškio aps. – 1930 08 15 ten pat, palaidota Kudirkos Naumiesčio kapinėse (Šakių r.)] – valstietė, knygnešė. Liet spaudą platino savo apylinkėse nuo 1890 m. Dirbo drauge su vyru knygnešiu Jurgiu Baliūnu: padėdavo slėpti knygnešių atneštą spaudą, pasikrovusi į vežimą nuveždavo nurodytais adresais.

Šaltiniai:
1.    Kaluškevičius, Benjaminas Lietuvos knygnešiai ir daraktoriai, 1864-1904: [žinynas]/ Benjaminas Kaluškevičius, Kazys Misius; Lietuvos kultūros fondas. Knygnešio draugija, Lietuvos literatūros ir meno archyvas. - Vilnius: Diemedis, 2004 (Vilnius: Vilniaus spauda) 670, [1] p. : iliustr., portr. ; 26 cm.
2.    Kybartai: Lieponos-Širvintos parubežės vietovaldų istorinė apybraiža/ Albinas Vaitkevičius. - Vilnius: Homo liber, 2012. - 335, [1] p.

[gimė 1939 11 05 Pūstapėdžių k., Vilkaviškio aps.] - dailininkė tekstilininkė. 1969 m. baigė LDI. Nuo 1970 m dalyvauja parodose Lietuvoje ir užsienyje. Sukūrė monumentalių gobelenų („Šventė“ 1979, Trakų istorijos muziejuje, reljefinė kompozicija „Giesmė Baltijai“ 1988, Lietuvos ambasadoje Maskvoje). Svarbesni gobelenai: „Jaunystė“ (1972), „Tėvynė“ (1973), „Vilniaus legenda. Mergelė“ (1974), „Pradalgėliai“ (1975), „Sutemos“ (1976), „Išeinantis kalnas“ (1980), „Jūros balsas“ (1982), „Gimtoji žemė - Sūduva“ (1987), „Rekvijam“ (1991), „Viltis“ (2000).

Nuotrauka iš Kybartų krašto žmonės. – Vilnius, 2017.

[gimė 1992 07 Kurpikų k., Kybartų sen., Vilkaviškio r.] – žurnalistė, visuomenės veiklos iniciatorė ir dalyvė. 1999 m. mokėsi Matlaukio kaimo pradinėje, 2003 – 2007 m. – Kybartų pagrindinėse mokyklose. 2011 m. baigusi Kybartų Kristijono Donelaičio gimnaziją, studijavo Lietuvos edukologijos universitete socialinę pedagogiką ir žurnalistiką. 2015 m. universitetą baigė su pagyrimu, o 2017 m. žurnalistikos ir medijų edukacijos magistrantūros studijas – Vilniaus universitete. Nuo 2009 m pradėjo bendradarbiauti Vilkaviškio r. „Santakos“ laikraštyje, dar studijuodama, įsidarbino UAB „Respublika“ naujienų portalo redaktore žurnaliste, vėliau – žurnalo „Laisvalaikis“ žurnaliste. Nuo 2016 m. vasaros- naujienų ir pramogų portalo www.tv3 redaktorė-žurnalistė. Studijuodama universitete vadovavo studentų asociacijai „Drauge kelyje“, kuri rengė bei leido akademinį jaunimo laikraštį „Magister Vitae“, organizavo vaikų vasaros stovyklas ir mokslines konferencijas, parodas, ieškojo joms rėmėjų ir paramos.

Juozas Ališauskas (Klaidas) pirmas iš kairės. Nuotrauka iš http://genocid.lt/UserFiles/File/Atmintinos_datos/2014/10/201410_zutis.pdf

[gimė 1922 m. Gižų k., Vilkaviškio aps.] - partizanas. Nuo 1945 m. Tauro apygardos Vytauto rinktinės štabo narys. Žuvo 1949 m. lapkričio 21d. Nendrinių kaime-55.

[gimė 1919 m. Gižų k., Vilkaviškio aps.] – partizanas. S. Ališauskas buvo Tauro apygardos Vytauto rinktinės vado adjutantas. Žuvo 1950 m. vasario 9 d. Vilkaviškio apskrities Gižų valsčiaus Vižaidų kaime kartu su Vytauto rinktinės vadu V. Gavėnu-Vampyru ir štabo nariu Albinu Švedu-Radastu.

Šaltiniai:
1.    Pietų Lietuvos partizanų sritis: atlasas: Dainavos ir Tauro apygardos/ [parengė Edita Jankauskienė, Dalia Kuodytė, Rūta Trimonienė, Dalius Žygelis. - Vilnius: Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras, 2008. - 210, [2] p.
2.    Už laisvę ir Tėvynę: [fotoalbumas / sudarytojai Dalia Kuodytė, Eugenijus Peikštenis, Dalius Žygelis; teksto autoriai Dalia Kuodytė, Jonas Vaičenonis]. - Vilnius: Valstybės žinios: Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras, 2004 (Vilnius: Sapnų sala)
3.    Ginkluotojo pasipriešinimo nuotraukos. Prieiga internete http://genocid.lt
4.    Už laisvę ir tėvynę. Prieiga internete http://www.partizanai.org
5.    Vytautas Vitalius Gavėnas-Vampyras. Prieiga internete http://genocid.lt

Nuotrauka iš Visuotinė lietuvių enciklopedija, T. V (Dis-Fatva).

[gimė 1881 12 22  Karklupėnų k., Kaupiškio vls., Vilkaviškio aps. - 1942 07 01] - Lietuvos kariuomenės veikėjas. Mokėsi Virbalio miesto mokykloje ir Liepojos g-joje. Nuo 1901 11 01 tarnavo Rusijos kariuomenėje. Atleistas iš tarnybos 1905 - 1914 gyveno Vilniuje. Kilus I pasauliniam karui mobilizuotas į Rusijos kariuomenę. 1919 11 30 nustatytas vyr. leitenanto laipsnis. 1920 05 25 paskirtas 2 haubicų baterijos vadu. 1919 - 1920 dalyvavo kovose prie Radviliškio su bermontininkais, prie Seirijų, Lazdijų ir Vievio - su lenkais. 1921 03 12 pakeltas į kapitonus. 1925 05 15  suteiktas majoro laipsnis. 1926 06 02 paskirtas 2 art. pulko vadu.1927 08 31 suteiktas plk. leitenanto  laipsnis.

Nuotrauka iš Sūduvos dvasininkai. – Vilnius, 2009, I dalis.

[gimė 1880 09 01 Žvirgždaičių k., Gižų vls., Vilkaviškio aps. - 1949 Šunskuose (Marijampolės r.] - kunigas, rašytojas. Mokėsi 1893 - 1895 Suvalkų g-joje, 1896 - 1897 Marijampolės g-joje, 1897 - 1902 Seinuose. 1903 10 25 įšventintas į kunigus. Dar būdamas klieriku rinko lietuvių tautosaką ir vėliau spausdino 1913 m. „Ateities“ priede. Slap. Aš, Šunskietis, Žv. ir kt.  endradarbiavo „Garnyje“, „Šaltinyje“ ir kt., spausdino pamokslus (iš Spillmanno) „Tiesos Kelyje“ ir kt. 1913 m. išspausdino apysaką „Gėlių pintinėlė“, 1924 m. „Į aukso šalį“, su kunigu A. Petrausku išvertė Pelčaro „Jėzaus Kryžius mūsų paguoda,“ 1926 m. „Gegužės pamaldas“ ir kt.

Šaltiniai:
1.  Lietuvių enciklopedija. – Boston, Mass: Lietuvių enciklopedijos leidykla, 1953, T. 1, p. 142.
2.  Sūduvos dvasininkai. – Vilnius, 2009, I dalis.

Paimta iš: http://xxiamzius.lt/numeriai/2004/09/01/zvil_01.html

[gimė 1891 02 19 Žvirgždaičių k., Gižų vls., Vilkaviškio aps. - 1980 03 30 Kaune] - prozininkė, poetė, medikė. Baigė Maskvos medicinos institutą (1916). ydytojavo Šakiuose (1919 - 1921), nuo 1924 m. dėstė LU. 19121913 Aušrinės redakcijos narė. Bendradarbiavo „Viltyje“, „Medicinoje.“ Daugiausia pasirašinėjo slap.Žvirgždė. Išleido apsakymėlių knygelę vaikams „Velykų bobutė“(1927), apysaką „Trys ūkininkai“(1938).

1.    Žurnalistikos enciklopedija. – Vilnius: Pradai, 1997. – 21 psl.
2.    Alma Lapinskienė. Ambraziejūtė-Steponaitienė, Agnietė. Lietuvių literatūros enciklopedija. Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas. – Vilnius, 2001. – ISBN 9986-513-95-2

[gimė 1939 10 09 Kybartuose] - pedagogas, visuomenės veikėjas. 1944 m. su tėvais pasitraukė į Vokietiją. Vėliau persikėlė į JAV. 1962 m. bakalauro laipsniu baigė Keano koledžą, 1965 m. magistro laipsniu - Niujorko universitetą. 1968 m. išrinktas New Jersey valstijos metų mokytoju. 1970 - 1979 Beageno rajono mokytojų atstovas New Jersey valstijos Švietimo asociacijoje. Nuo 1979 m. šios asociacijos Howardo rajono, MD, vykd. direktorius. Nuo 1992 m. Amerikos mokytojų profsąjungos vykd. komiteto narys. Švč. Trejybės liet. parapijos Newarke, NJ, narys.

Šaltiniai:
1.    Kybartų krašto žmonės : biografinis žinynas: Pasaulio kybartiečių draugijos 10-mečio leidinys / sudarė Violeta Mickevičienė, Albinas Vaitkevičius. - Vilnius: Homo liber, 2017. - 207, [1] p.

Marija Ambrozaitienė

[gimė 1931 04 15 Kybartuose, Vilkaviškio aps.] - dailininkė. Iš pradžių mokėsi Kybartuose, vėliau Vokietijoje. 1949 m. su tėvais persikėlė į JAV. Tapybą , meno istoriją studijavo Niujorke, vėliau Clevlendo, OH, ir Čikagos, IL, meno institutuose. Iš pradžių kūrė aliejinius paveikslus, vėliau ėmėsi grafikos, emalio tapybos. Yra sukūrusi fotokoliažų, knygų iliustracijų, aplankų, apipavidalino Madų parodos sceną.

Šaltiniai:
1.    Jungtinių Amerikos Valstijų lietuviai. T.1: A-M. - 1998. - 715, [1] p.
2.    Lietuvos dailininkų žodynas. T. 4: 1945-1990 / [Lietuvos kultūros tyrimų institutas]. - Vilnius: Lietuvos kultūros tyrimų institutas, 2016. - 847, [1] p.
3.    Kybartų krašto žmonės : biografinis žinynas : Pasaulio kybartiečių draugijos 10-mečio leidinys / sudarė Violeta Mickevičienė, Albinas Vaitkevičius. - Vilnius: Homo liber, 2017. - 207, [1] p.

Vilkaviškio r. sav. viešoji biblioteka Vilkaviškio turizmo ir verslo informacijos centras Vilkaviškio rajono švietimo pagalbos tarnyba