icon-sitemap

Bronius Andriušis

[gimė 1909 09 15 Sarakų k., Paežerių vls., Vilkaviškio aps. - 1943 09 24 Vorkutos (Komija) lageryje] - Lietuvos kariuomenės veikėjas. Baigė Marijampolės Rygiškių Jono g-ją. 1930 11 04 pradėjo tarnybą Lietuvos kariuomenėje. 1932 10 31 baigęs Karo mokyklą  jaun. leitenanto laipsniu paskirtas į 2 ulonų pulką. 1936 11 23 suteiktas leitenanto laipsnis. 1939 04 05 perkeltas į 3 dragūnų pulką. Sovietų Sąjungai okupuojant Lietuvą tarnavo šio pulko 1 eskadrono būrio vadu. 1940 m. pab. paleistas į atsargą. 1941 01 25 suimtas, kalintas Kaune. 1941 03 10 RA XI armijos tribunolo nuteistas sušaudyti, bet vėliau šis nuosprendis buvo pakeistas į 10 metų lagerio. Išvežtas į Vorkutą (Komija).

Šaltiniai:
1.    Lietuvos kariuomenės karininkai, 1918-1953. T. 2: . - 2002. - 407, [1] p.
2.    Okupacijos aukos – mūsų tautos skausmas. 2011. Prieiga internete http://www.xxiamzius.lt

Paimta iš: http://www.plienosparnai.lt/page.php?83

[gimė 1902 10 29 Gižų k., Vilkaviškio r. - 2002 12 08 Floridoje (JAV)] - fizikas, Lietuvos kariuomenės veikėjas, aviatorius. Lietuvos kariuomenės kūrėjas savanoris. Baigė VDU Gamtos ir matematikos f-tą (fizika), Lietuvos karo ir Karo aviacijos mokyklas Kaune. 1928 - 1934 1 rango lakūnas (kapitonas), 1934 - 1940 skraidymo instruktorius Kaune. 1939 m. su K. Baršausku iš lėktuvo Lituanica II matavo kosminius spindulius, parašė studiją apie kosminių spindulių savybes.1940 - 1944 VDU Geofizikos katedros asistentas. Vėliau pasitraukė į Vokietiją. 1945 - 1949 Hamburgo Fizikos in-to doktorantas. Persikėlęs į JAV Kongreso bibliotekos Vašingtone, DC aerotechnologijos tyrimų specialistas. Apdovanotas Lietuvos kariuomenės kūrėjų savanorio medaliu (1928), Lietuvos nepriklausomybės medaliu (1928), Garbės ženklu „Plieno sparnai“(1937).

Alfonsas Andriuškevičius. Nuotrauka iš https://www.vle.lt/Straipsnis/Alfonsas-Andriuskevicius-74025

1940 m. lapkričio 18 d. Vilkaviškyje gimė Alfonsas Andriuškevičius – Lietuvos poetas, dailėtyrininkas, paskelbęs straipsnių apie grožį ir meną. 1965 m. baigė Vilniaus universitetą (filologijos studijas). 1973 m. apsigynė daktaro disertaciją. Dirbo Filosofijos, sociologijos ir teisės institute. Nuo 1990 m. Vilniaus dailės akademijos dėstytojas, docentas. Nuo 2001 m. Lietuvos rašytojų sąjungos narys. Išvertė ir sudarė eilėraščių rinktinę 10 anglakalbių poetų (2008), išleido eilėraščių, esė ir Rytų poezijos vertimų knygą Vėlyvieji tekstai, už kurią 2011 gavo Jotvingių premiją. 2007 m. apdovanotas Lietuvos nacionaline premija. 2016-aisiais apdovanotas Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto literatūros premija už rinkinį „Beveik visi eilėraščiai“.
Jo poezijoje daug dėmesio skiriama spalvoms, atspindžiams, šešėlių žaismui. Poetinė kultūra minimalistinė, ryški Rytų estetinė ir poetinė mokykla, dominuoja gamtos ir žmogaus santykio refleksija, pereinanti į estetizuotą peizažą. Kai kuriuose eilėraščiuose ataidi lietuviško folkloro motyvai, atliepiama klasikinei lietuvių poezijai.

Nuotrauka iš http://m.kauno.diena.lt/naujienos/kaunas/miesto-pulsas/nuosirdziausiu-kauno-gydytoju-isrinktas-gydytojas-nuosirdumas-nieko-nekainuoja-627066

[gimė 1952 12 08 Vilkaviškio r.] – medicinos mokslų daktaras. 1960 – 1968 mokėsi Kazlų Rūdos Antanavo aštuonmetėje mokykloje, 1968 – 1971 – Vilkaviškio rajono Pilviškių vid. mokykloje, 1971 – 1977 studijavo Kauno medicinos instituto Gydomajame fakultete, 1983 – 1985 studijavo Kauno medicinos instituto Fakultetinės chirurgijos katedroje (įgijo klinikinio ordinatoriaus kvalifikaciją), 1987 – 1991 – Kauno medicinos instituto (neakivaizdinės chirurgijos aspirantūros studijos). Stažavosi daugelyje užsienio miestų. 1993 m. Vilniaus universitete apgynė disertaciją „Tulžies akmenligės diagnostikos ir chirurginio gydymo algoritmai“ ir įgijo medicinos mokslų daktaro laipsnį.

Nuotrauka iš http://www3.lrs.lt/pls/inter/w5_show?p_r=7279&p_d=98060&p_k=1

[gimė 1866 10 30 Smalinyčios k., Paežerių vls., Vilkaviškio aps. - 1927 04 27] - visuomenės veikėjas. Baigęs Suvalkų gimnaziją ūkininkavo. 1906 m. Paežerių vls. viršaitis, 1910 - 1914 Vilkaviškio, Paežerių, Gižų taikos teisėjas, 1918 m. Paežerių vls. komiteto pirmininkas. Ligi 1927 m. Vilkaviškio aps. valdybos pirmininkas. Jo rūpesčiu įsteigta Vilkaviškio ligoninė, senelių prieglauda ir kitos visuomenės įstaigos.

Šaltiniai:
1.    Jonas Andziulis. Prieiga internete https://lt.wikipedia.org/wiki/Jonas_Andziulis
2.    Jonas Andziulis (1866–1927). Steigiamojo seimo narys. Prieiga internete http://www3.lrs.lt/pls/inter/w5_show?p_r=7279&p_d=98060&p_k=1

Nuotrauka iš https://lt.wikipedia.org/wiki/Pijus_Andziulis

[gimė 1870 04 14 Smalinyčios k., Paežerių vls., Vilkaviškio aps. - 1950 06 20 Marijampolėje] - kunigas, Lietuvos kariuomenės veikėjas. Mokėsi Paežerių pradžios mokykloje, Suvalkų Misingevičiaus progimnazijoje. 1891 - 1894 tarnavo Rusijos kariuomenėje, turėjęs karininko laipsnį. 1895 - 1900 mokėsi Seinų kunigų seminarijoje. Prasidėjus I pasauliniam karui pasitraukė į Vilnių, o paskui į Rusijos gilumą. 1918 m. grįžo į Lietuvą, įstojo į Marijonų kongregaciją. 1919 07 17 paskirtas 1 ats. bataliono kapelionu. 1922 m. išvyko į Ameriką, lankė lietuvių parapijas. 1925 m. grįžo į Marijampolę, į Marijonų vienuolyną. 1937 - 1939 buvo Kalvarijos vienuolyno vyresnysis. Bendradarbiavo „Vilniaus Žiniose“, „Vienybėje“, „Šaltinyje“ ir kt. (Seno kareivio ir kt slap.).

Marija Andziulytė - Ruginienė

[gimė 1896 12 06  Smalinyčios k., Paežerių vls., Vilkaviškio aps. - 1973  Kaune] - filosofijos daktarė, visuomenės veikėja. 1914 m. baigė Vilkaviškio mergaičių g-ją, 1918 - 1923 Friburgo (Šveicarija) universiteto istorijos filosofijos fakultetą. 1923 m.  už disertaciją „Die Gruendung des Bistums Samaiten“ gavo filosofijos daktarės laipsnį. 1923 - 1926 „Kultūros“ mergaičių seminarijos mokytoja, nuo 1926 m.. „Saulės“ mergaičių mokytojų seminarijos Kaune direktorė. Rašinėjo „Ateityje“, „ Drauge“, „Moteryje“, „Naujojoje Vaidilutėje“ ir kt. 1937 m. išsp. „Žemaičių christianizacijos pradžia“.

Šaltiniai:
1.    Andziulytė - Ruginienė Marija. Prieiga internete http://senaknyga.kvb.lt
2.    Selenis V. Pirmosios profesionalios Lietuvos istorikės 1918-1940 m. Prieiga internete http://etalpykla.lituanistikadb.lt
3.    Voverienė, O. Jos buvo pirmosios. 2019. Prieiga internete http://alkas.lt
4.    Marija Andziulytė-Ruginienė. Prieiga internete https://www.findagrave.com

Nuotr. iš: https://lt.wikipedia.org/wiki/Zigmontas_Antanas_Aleksa

(tikr. Zigmontas Antanas Aleksa)
[gimė 1882 06 13 Obelupių k., Vilkaviškio aps. - 1940 05 22 Maskvoje (Rusija)] - LKP įkūrėjas, revoliucionierius. 1902 -1904 mokėsi Varšuvos vet. in-te. 1904 m. suimtas ir pašalintas iš in-to. 1905 m. rev. įvykių Lietuvoje dalyvis. 1908 -1909 Marijampolėje redagavo laikr. „Darbininkų žodis“. 1909 -1915 kalintas. 1919 12 15 išrinktas į Vilniaus darbininkų atstovų tarybą ir jos prezidiumą. Nuo 1923 m. LKP CK Polit. biuro narys, dažnai jo sekretorius. Buvo kom. žrn. ir laikr. „Komunistas“, „Kibirkštis“, „Balsas“ ir kt. redaktorius. 1909 - 1938 atskirais leidiniais paskelbė 147 darbus.

Nuotrauka iš http://www.santaka.info/?sidx=34843&fb_comment_id=919321044785070_919346831449158#f291d19006ea4b4

[gimė 1905 04 25 Stanaičių k., Kybartų vls., Vilkaviškio aps.- 2002 05 11] - mokytojas, Dr. V. Kudirkos klėtelės - muziejaus ilgametis vadovas. S. Ankevičius samdomo darbininko šeimoje buvo septintas vaikas. Nuo 1918 m. mokėsi Norvaišų kaimo mokykloje, Naumiesčio progimnazijoje, baigė Naumiesčio pedagoginius kursus.
Nuo 1937 m. dirbo Plokščių (Šakių apskr.) mokykloje, kurioje įsteigė 5-tą ir 6-tą klases. Be to, vakarais jis mokė rašto jaunimą, daug padėjo vietos ūkininkams, buvo paminklo Plokščių valsčiaus savanoriams statybos iniciatorius. 1939 m. sukūrė šeimą. Ankstų 1941 m. birželio 13 d. rytą buvo suimtas ir išvežtas į Sibirą, į Rešiotų lagerį (kalėjo 8 metus). Į Lietuvą grįžo 1956 m., kaip pats sakė, išlaikęs mirtininkų egzaminą. Apie tremtį parašė knygelę „Už Uralo Žemės galo“.

[gimė 1909 04 22 Šiaudadūšių k., Pilviškių vls., Vilkaviškio aps. - -1982 10 06 Baltimorėje, MD] - gydytojas. 1937 m. baigė VDU. Priklausė korp. „Gaja“.1938 - 1944 dirbo gydytoju Kupiškyje, buvo ligoninės vedėjas. 1944 m. pasitraukė į Vokietiją. 1949 m. persikėlė į JAV. Stažavo Elizabethos, specializavosi Rahway, abi NJ, ligoninėse. Įgijęs teisę praktikuoti Marylando valstijose, 1952 m. Baltimorėje vertėsi privačia praktika. Daug metų buvo senelių prieglaudos gydytojas. Aktyviai dalyvavo JAV gydytojų suvažiavimuose, kursuose, konferencijose. Rėmė liet. organizacijas.

1.    Jungtinių Amerikos Valstijų lietuviai. T.1: A-M. - 1998. - 715, [1] p.
2.    Žmonės ir darbai. Klaipėda, 2018. Prieiga internete https://www.ku.lt
3.    Kardinolas pagerbė dr.Stasį Ankudą. 1972 m. , Nr. 148, Prieiga internete http://www.draugas.org
4.    Vienas iš mažųjų Lietuvių fondų. 1961 m., Nr. 217, Prieiga internete http://www.draugas.org

Vilkaviškio r. sav. viešoji biblioteka Vilkaviškio turizmo ir verslo informacijos centras Vilkaviškio rajono švietimo pagalbos tarnyba