icon-sitemap

Nuotrauka iš http://www.grazitumano.lt/wiki/index.php/Jonas_Vitas_Augustaitis

[gimė 1938 08 20 Matlaukio k., Vilkaviškio aps.] - inžinierius, literatas. 1949 m. baigė Kurpikų pradžios mokyklą, mokėsi Kybartų vid. mokykloje. Baigęs studijavo KPI. 1961 m. baigė studijas ir gavo inžinieriaus mechaniko diplomą. Paskirtas į Marijampolę, beveik 30 metų dirbo specialiame konstravimo biure. 1978 m. už techninę kūrybą jam suteiktas Lietuvos TSR Nusipelniusio išradėjo garbės vardas. Vėliau dirbo konstruktoriumi „Fasos“ akcinėje bendrovėje. Apie 1975 m. pradėjo rašyti eilėraščius ir prozą. Kūryba spausdinta rajoninėje spaudoje, marijampoliečių poezijos antologijoje „Saulę surinkę“ (1992), almanachuose „Krintantis lapas“ (1993 ir 1994), „Kaimo rašytojo“ pirmojoje knygoje (1996), almanachuose „Giesmės ąžuolui“ (1995), „Sūduva“ (2001), Marijampolės literatų „Sietyno“ almanachuose.

Šaltiniai:
1.    Jonas Vitas Augustaitis. Prieiga internete http://www.grazitumano.lt/wiki/index.php/Jonas_Vitas_Augustaitis

Nuotrauka iš http://www.santaka.info/?sidx=15536 (Birutės Pavlovienės nuotr.)

[gimė 1923 m. Pakalnių kaime, Vištyčio sen. – 2009 10 26] – smuikininkas. Pakalnių kaime gavo pačias pirmąsias muzikos pamokas – ir ne bet kur, o Pakalnių kaimo styginių orkestre, kuriam vadovavo gabus smuikininkas Juozas Navikauskas. Išleistoje Gailos Kirdienės knygoje „Smuikas ir smuikavimas“, pasakojama ir apie K. Augustaitį, kaip instrumentinės muzikos pateikėją. Pati Gaila pas Kazimierą net iš Vilniaus atvažiuodavo tradicinio smuikavimo mokytis. Išleidusi knygą, įrašiusi padėkojimą, perdavė ją pateikėjui. Griūvant sovietinei santvarkai, pasipylė folkloro rinkėjai, užrašinėtojai. Ir po vieną, ir grupėmis ėjo per kaimus, miestelius rinkdami po dainą, šokį, instrumentinį kūrinį. Daugelis jų apsilankė ir pas Kazimierą, tada dar gyvenusį Vartų kaime, ant kalno. Viename kambaryje išdėlioti instrumentai: smuikas (pagal Kazimierą – smuikė), armonikos, mandolina, lūpinė armonikėlė, akordeonas. Vėliau vyras prie būgno susikonstravo pedalą, kad galėtų mušti ritmą koja ir būtų laisvos rankos. Ir ne tik muziką išmanė šis žmogus. Kadangi turėjo puikią atmintį, daug ką atsiminė ir visiems pasakojo. Ne be reikalo ekspedicijų dalyviai Augustaitį „enciklopedija“ vadino.

Nuotrauka iš Kybartų krašto žmonės: biografinis žinynas. - Vilnius: Homo liber, 2017

[gimė 1883 04 25 Mažučių k. Vilkaviškio vls., Vilkaviškio aps. - 1941 08 11 Vilniuje] - literatūros tyrinėtojas, filosofijos daktaras. 1905 m. baigęs Seinų kunigų seminariją studijavo Sankt Peterburgo dvasinėje akademijoje, Friburgo universitete. 1913 - 1920 gyveno JAV, bendradarbiavo liet. spaudoje. 1920 - 1921 mokytojavo Vilniaus liet. g-joje, aktyviai reiškėsi Vilniaus krašto lietuvių veikloje, buvo Laikinojo lietuvių komiteto pirmininkas. Lenkų valdžios ištremtas. Nuo 1922 m. dėstė Lietuvos universitete (nuo 1930 VDU) , 1940 - 1941 VU Hum. mokslų fakulteto dekanas. Parašė knygelę „ Keletas minčių apie mirties bausmę“(1909, slap. Pr. Johnson), studiją „ Lietuvybės elementai lenkų romantizme“ ( „Pierwiastki litewskie we wszesnym romantyzmie polskim“ 1911, liet. 1921), pjesę „Karės metu“ (1915), eilėraščių, literatūros, kultūros istorijos straipsnių. Bendradarbiavo „Lietuviškoje enciklopedijoje“.

[gimė 1899 04 13 Mažučių k., Vilkaviškio vls., Vilkaviškio aps. - 1951 Grand Rapids, Mich. JAV] - inžinierius miškininkas. 1923 m. baigė Marijampolės g-ją, vėliau Tarandto miškų inst. ir Vienos univ. Studijavo miškininkystę. 1931 - 1944 dirbo Lietuvos miškų administracijoje. Nuo 1944 m. Vokietijoj, 1946 m. Greveno lieuvių bendr. pirmininkas ir lietuvių gimnazijos direktorius.

Šaltiniai:
1.    Kybartų krašto žmonės: biografinis žinynas: Pasaulio kybartiečių draugijos 10-mečio leidinys / sudarė Violeta Mickevičienė, Albinas Vaitkevičius. - Vilnius: Homo liber, 2017. - 207, [1] p.

Augustaitytė - Vaičiūnienė Juzė Liuda. Nuotrauka iš https://www.vle.lt/Straipsnis/Juze-Liuda-Augustaityte-Vaiciuniene-118391#articleImages

[gimė 1895 07 16 Mažučių k., Vilkaviškio vls., Vilkaviškio aps. - 1974 02 28 Čikagoje, IL] - pedagogė, poetė. 1916 m. Voroneže baigė „ Saulės“ mokytojų seminariją. 1916 - 1917 lankė Aukštuosius moterų kursus Petrograde, Odesoje. 1918 - 1940 mokytojavo Kaune, Marijampolėje. Nuo 1944 m. tremtyje Vokietijoje mokytojavo įvairiose lietuvių tremtinių stovyklų mokyklose. Nuo 1950 m. JAV. 1915 m. pradėjo rašinėti į moksleivių laikraščius. Vėliau savo eilėraščius  spausdino „Viltyje“ (Amerikoje}, „Moterų dirvoje“, „Lietuvoje“, „Moteryje“, „Trimite“, „Klaipėdos žiniose“, „Naujojoje Romuvoje“, „Šaltinyje“, „Židinyje“ ir kt. Atskirai išspausdino eilėraščių rinkinius: „Su baltu nuometu“(1931), „Skeveldros“ (Schweinfurte 1946}, „Žvaigždėtos naktys“(1952).

Pijus Aušrota

[gimė 1896 02 12 Boblaukių k., Alvito vls., Vilkaviškio aps.] - Lietuvos kariuomenės veikėjas. Baigė dvimetę Kybartų mokyklą. Pirmojo pasaulinio karo metu tarnavo Rusijos kariuomenėje. 1915 m. mobilizuotas, paskirtas į leibgvardijos Kerasirų pulką. Baigus mokomąją komandą suteiktas praporščiko laipsnis. Po bolševikų perversmo Rusijoje demobilizuotas. Sugrįžęs į Lietuvą 1920 11 11 mobilizuotas į Lietuvos kariuomenę, paskirtas jaun. karininku . 1921 01 24 suteiktas leitenanto laipsnis. 1923 03 30 suteiktas vyr. letenanto laipsnis. 1924 08 10 pačiam prašant išleistas į atsargą. Nuo 1928 m. dirbo agentu muitinėje. Gyveno Širvintuose. 1929 - 1933 Vilkaviškio aps. Kybartų muitinės tarnautojas. 1938 m. gyveno Vilkaviškyje. Šaulių sąjungos narys. Rusijos kariuomenėje apdovanotas 4 laipsnio Šv. Georgijaus kryžiumi.

Šaltiniai:
1.    Lietuvos kariuomenės karininkai, 1918-1953. T. 2: . - 2002. - 407, [1] p.
2.    Kybartų krašto žmonės: biografinis žinynas : Pasaulio kybartiečių draugijos 10-mečio leidinys / sudarė Violeta Mickevičienė, Albinas Vaitkevičius. - Vilnius: Homo liber, 2017. - 207, [1] p.

Aušrota Vincas

[gimė 1899 01 25 Vilkaviškyje] - teisininkas, Lietuvos kariuomenės veikėjas. 1918 m. baigė Vilkaviškio g-ją. 1915 m. pradėjo karinę tarnybą Rusijos kariuomenėje. 1917 m. paskirtas ūkio vedėju į žemiečių sąjungą prie Vakarų fronto komiteto evakuacijos - chirurgijos ligoninės Nr. 10. 1917 05 28 paskirtas į Intendantūros skyrių , suteiktas karo valdininko laipsnis. 1924 02 19 paskirtas 1 haubicų baterijos ūkio vedėju. 1924 02 26 pačiam prašant paleistas į atsargą. 1927 m. baigė VDU Teisių f-tą. 1937 11 23 suteiktas administracijos ats. jaun. leitenanto laipsnis. 1938 m. advokatavo Vilkaviškyje.

Šaltiniai:
1.    Lietuvos kariuomenės karininkai, 1918-1953. T. 2: . - 2002. - 407, [1] p.

Nuotrauka iš http://antifalietuva.org/post/32512556580/ignas-vylius-v%C4%97lavi%C4%8Dius-patriotas-ar-kauno-ix

[gimė 1909 06 25 Majoriškių k., Vilkaviškio vls., Vilkaviškio aps. - 1993 11 24 West Palm Beache, (Florida] - Lietuvos kariuomenės veikėjas, žurnalistas. 1928 m. baigė Kybartų „Žiburio“ komercinę g-ją ir 1928 09 12 įstojo į Karo mokyklą. 1930 10 25 ją baigęs leitenanto laipsniu paskirtas į 8 pėst. pulką. 1932 m. perkeltas į karo aviaciją. Paties prašymu  1933 04 26 paleistas į atsargą . Pradėjo žurnalistinį darbą, rašė į dienraštį „Vakarai“ ir mėnesinį žurnalą  „Lietuvos sparnai“. Prasidėjus karui kurį laiką dirbo vertėju ir su pirmaisiais vokiečių kariniais daliniais 1941 06 24 įžengė į Alytų, 1941 06 29 - į Minską. 1941 07 08 grąžintas į Karaliaučių.1941 08 15 paskirtas Lietuvos kalėjimų departamento direktoriumi. 1943 08 01 paskirtas Kauno karo komendantūros vertėju. 1949 05 15 emigravo į JAV. 1951 - 1973 dirbo JAV gynybos departamente Vašingtone. Parašė atsiminimų knygas „ Sunkių sprendimų metai“ (1990) ir „Laisvės niekas nežadėjo“ (1992). Apdovanotas Lietuvos nepriklausomybės medaliu (1928).

K.Avižienis. 1920 m. Nuotr. iš V.Kavaliausko knygos Vilkaviškio krašto karžygiai. – V., 2012.

[gimė 1894 04 17 Skardupių k., Keturvalakių vls., Vilkaviškio aps. - 1922 01 02 Maskvoje] - Lietuvos kariuomenės veikėjas. 1913 m. baigė Marijampolės g-ją. 1913 - 1916 studijavo Maskvos universitete Fizikos - matematikos f-te. 1917 m. baigė Vladimiro karo mokyklą, suteiktas paporučikio laipsnis. 1919 10 08 nustatytas leitenanto laipsnis. 1921 03 16 suteiktas kapitono laipsnis. 1921 08 01 paskirtas 9 baterijos vadu. 1921 09 12 pasiųstas art. viršininko žinion ir paskirtas į Generalinį štabą. 1921 10 01 paskirtas karo atstovo Rusijoje padėjėju Maskvoje. Ten būdamas operatyviai surinko ir Lietuvos žvalgybos skyriui pristatė kai kurių Rusijos agentų, dirbančių Lietuvos pogrindyje , asmens dokumentus. Žuvo Maskvoje. Palaidotas Marijampolės miesto kapinėse. Apdovanotas Vyties Kryžiaus 1 laipsnio medaliu (1921).

Nuotrauka iš https://www.limis.lt/paieska/perziura/-/exhibit/preview/54113756?s_id=Le5Bj8qg30uDwQSx&s_ind=83&valuable_type=EKSPONATAS

[gimė 1908 [1906] 12 22 Alvito k., Vilkaviškio aps. – mirė 2001 12 19 Kaune] - pedagogė, vertėja. 1927 - 1940 mokytojavo „Aušros“ berniukų g-joje Kaune. 1929 [1928] m. baigė vokiečių kalbą ir literatūrą VDU. 1932 - 1935 tobulinosi Berlyno ir Miuncheno universitetuose, Vienos universitete. 1942 m. ištekėjo už istoriko Konstantino Avižonio. 1944 m. drauge su vyru pasitraukė iš Lietuvos, gyveno pabėgėlių stovykloje Vokietijoje, netekę vilties grįžti į Lietuva, emigravo į JAV. Intensyviai mokėsi, įgijo humanitarinių mokslų daktarės laipsnį. 1953 m. Šiaurės Karolinos universitete bakalauro laipsniu baigė bibliotekininkystę. Dėstė studentams germanų kultūros istoriją, parengė lietuvių, lenkų, čekų, rusų pavardžių rašybos anglų kalba žodyną. Buvo spaustuvės terminų žodyno bendraautorė. Už pedagoginį ir mokslinį darbą jai buvo suteiktas garbės daktarės vardas. Du kartus Angelė Avižonienė paminėta Šiaurės Karolinos žinyne „Who is who?“.

Vilkaviškio r. sav. viešoji biblioteka Vilkaviškio turizmo ir verslo informacijos centras Vilkaviškio rajono švietimo pagalbos tarnyba