icon-sitemap

Nuotrauka iš Panevėžio rajono viešosios bibliotekos fondų http://www.europeana.eu/portal/record/2021803/recordDescription_PAVB_C190000354952.html

[gimė 1921 04 09 Pilviškių k., Vilkaviškio r. - 1975 10 21 Panevėžyje] - aktorius. 1938 - 1940 Kaune lankė Darbo rūmų vaidybos studiją (vadovas J. Miltinis). Nuo 1940 m. Panevėžio dramos teatro aktorius.Teatre sukūrė daugiau nei 90 vaidmenų. Svarbesni: „Klitandras“, „Sotanvilis“ ir Tomas Diafuarus ( Moliere‘o „Žoržas Dandenas“1947 ir „Tariamasis ligonis“1950), „Gurmanas“ (I. Franko „Pavogtoji laimė“1949), Trigorinas ir Borkinas (A. Čechovo „Žuvėdra“ 1954 ir „Ivanovas“1960), Žaliūgas (B. Sruogos „Pavasario giesmė“1965) ir kt. Sukūrė daugiau nei 30 vaidmenų įvairių kino studijų filmuose: „ Paskutinė atostogų diena“ (1964, rež. A. Žebriūnas), „Niekas nenorėjo mirti“ (1965, rež. V. Žalakevičius), „Beprotybė“ (1968, rež. K. Kiisk), „Ave vi-ta“ (1969, rež. A. Grikevičius) ir kt.

Nuotr.iš: https://lt.wikipedia.org/wiki/Juozas_Babravi%C4%8Dius

[gimė 1882 03 21 Šelvių k., Vilkaviškio vls., Vilkaviškio aps. - 1957 04 03 Kaune] - dainininkas (tenoras), pedagogas. 1914 m. baigė Sankt Peterburgo konservatoriją. 1914 - 1919 dainavo Didžiajame teatre Maskvoje. 1920 - 1934 gastroliavo Graikijoje, Prancūzijoje, Anglijoje, JAV. 1934 - 1940 Valstybės teatro, 1940 - 1941 Valstybinio dramos, operos ir baleto teatro , 1941 - 1944 Kauno didžiojo teatro , 1944 - 1945 Lietuvos OBT solistas. Vaidmenys: Alfredas, Hercogas (G. Verdi „Traviata“, „Rigoletas“), Almaviva (G. Rossini „Sevilijos kirpėjas“), Dubrovskis (E. Napravniko „Dubrovskis“), Lenskis (P. Čaikovskio „Eugenijus Oneginas“).

Vytautas Babravičius

[gimė 1929 01 11 Vištytyje – 1989 03 27] – inžinierius. 1935 m. pradėjo lankyti pradinę mokyklą. Mokėsi Maijampolėje Rygiškių Jono gimnazijoje. 1951 m. įstojo į Kauno politechnikos instituto Hidrotechnikos fakulteto Kelių skyrių. Institute neslėpė savo pomėgio futbolui ir studijų metais žaidė KPI vienuolikėje, o baigęs institutą – dar trejus metus Lietuvos aukščiausios futbolo lygos „Sūduvos“ komandoje. 1956 m. pavasarį įgijo inžinieriaus kelininko kvalifikaciją ir buvo paskirtas į Druskininkus. Čia pasižymėjo kaip gabus organizatorius, kelių tiesybos pagrindų žinovas. 1961 m. pakviestas vyriausiuoju inžinieriumi į Telšių AKV, o nuo 1962 m. – į Telšių KSR-3. Čia jo laukė dideli darbai rekonstruojant Šiaulių-Palangos kelią. Pakeliui teko pastatyti septynis tiltus ir viadukus. Klaipėdos kelių projektavimo institute V. Babravičius suprojektavo daug kelių, miesto gatvių, inžinierinių komunikacijų.

Šaltiniai:
1.    Veteranų klubo "Kelininkas" almanachas/ Asociacija "Lietuvos keliai". - Vilnius: Asociacija "Lietuvos keliai" [i.e. E. Palšaitis], 2002- kn.: portr.; 22 cm

[gimė 1922 01 25 Vilkaviškyje] - istorikas, pedagogas. 1956 m. baigė Aukštąją partinę mokyklą prie TSKP CK. 1952 - 1961 dėstė Respublikinėje partinėje mokykloje, 1961 - 1976 - Vilniaus inžineriniame statybos institute, docentas (1969). Nuo 1981 m. TSKP istorijos katedros vedėjas. Svarbesni darbai: „LKP veikla ugdant pramonės darbininkų gamybinę iniciatyvą socializmo kūrimo metais“ (1975), „TSKP XXVI suvažiavimas apie partijos vadovaujančio vaidmens didėjimą“ (1982). Su kitais parengė metodinių priemonių studentams.

Šaltiniai:
1.     Tarybų Lietuvos enciklopedija. T. 1: A-Grūdas. - 1985. - 672 p.

[gimė 1922 05 22 Kybartuose, Vilkaviškio aps. - 1970 07 11 Detroite, MI (JAV)] - futbolininkas, sporto veikėjas. Baigė Marijampolės Rygiškių Jono g-ją; joje pradėjo žaisti futbolą. Už liet. veiklą sovietų suimtas ir kalintas Marijampolės kalėjime. Vokiečių okupacijos metais baigė Kauno kūno kultūros mokytojų kursus, mokytojavo Rygiškių Jono g-joje, vėliau - Marijampolės sporto apygardos instruktorius, Šešupės plaukimo baseino statybos organizatorius. 1944 m. pasitraukęs į Austriją organizavo sportinį gyvenimą (ypač pabaltijiečių sporto šventes). 1949 m. persikėlė į JAV. 1950 m. persikėlė į Detroitą. Aktyvus Detroito lietuvių sporto klubo „Kovas“ veikėjas, pirmasis klubo futbolo komandos vartininkas.

Šaltiniai:
1.    Kybartų krašto žmonės : biografinis žinynas: Pasaulio kybartiečių draugijos 10-mečio leidinys / sudarė Violeta Mickevičienė, Albinas Vaitkevičius. - Vilnius: Homo liber, 2017. - 207, [1] p.
2.    Sigitas Bacevičius. Prieiga internete http://wiki.futbolinis.lt/index.php/Sigitas_Bacevi%C4%8Dius

Nuotr. iš:  Lietuvos kariuomenės karininkai, 1918-1953, t. 2. 2002, p. 102.

[gimė 1909 10 14 Kiršų k., Alvito vls., Vilkaviškio aps. – 1989 12 12] - Lietuvos kariuomenės veikėjas. Poetės Salomėjos Nėries brolis. 1927 09 10 įstojo į Karo mokyklą. 1930 10 25 ją baigė leitenanto laipsniu. Tarnavo pasienio policijos II eilės rajono Vilkaviškyje viršininku. 1938 11 23 suteiktas ats. leitenanto laipsnis. 1940 01 31 paskirtas IV šaulių rinktinės Degučių būrio vadu. Apdovanotas Lietuvos nepriklausomybės medaliu (1928).
 
Šaltiniai:
1.    Lietuvos kariuomenės karininkai, 1918-1953 / [redakcinė komisija: pirmininkė - Birutė Kulnytė … [et al.]. - Vilnius : Lietuvos nacionalinis muziejus, 2001. - t. : iliustr., T. 2 / [Vytautas Asevičius, Kazimieras Antanas Baršauskas, Henrikas Butkus, Elona Grybauskienė, Vytautas Indrašius, Juozas Jankauskas, Vytautas Jasulaitis, Palmira Karevičiūtė, Stasys Knezys, Jūratė Margevičienė, Valdemaras Michalauskas, Vytautas Miliukas, Jeronimas Naprys, Giedrė Tallat-Kelpšaitė, Vytautas Zabielskas, Violeta Zabielskienė. - 2002 (Vilnius : Petro ofsetas). - 102 p. : iliustr., portr.. - (Lietuvos nacionalinio muziejaus biblioteka)

[gimė 1903 m. Kybartų gminos Kybartų k.] – savanoris kūrėjas. 1910 -1913 m. mokėsi Kybartų kaimo pradinėje mokykloje. 1918 m. savanoriu stojo į besikuriančią Lietuvos kariuomenę. dalyvavo Nepriklausomybės kovose. 1921 m. pasibaigus Nepriklausomybės karui iš kariuomenės išėjo.

Šaltiniai:
1.    Kybartų krašto žmonės: biografinis žinynas: Pasaulio kybartiečių draugijos 10-mečio leidinys/ sudarė Violeta Mickevičienė, Albinas Vaitkevičius. - Vilnius: Homo liber, 2017. - 207, [1] p.
2.    Vilkaviškio krašto 1918-1923 metų Lietuvos kariuomenės savanorių vardynas/ Vilkaviškio krašto muziejus. - Vilnius: Petro ofsetas, 2009. - 128 p.

Leitenantas J.Bačkus. 1924 m. Nuotr. iš V.Kavaliausko knygos Vilkaviškio krašto karžygiai. – V., 2012.

[gimė 1899 10 18 Bardauskų k., Gižų vls., Vilkaviškio aps. - 1942 11 21 Sverdlovske (Rusija)] - Lietuvos kariuomenės veikėjas. 1918 m. baigė Marijampolės „Žiburio“ g-ją. 1919 01 19 savanoriu stojo į organizuojamą Lietuvos kariuomenę. 1919 03 10 priimtas į Karo mokyklą. 1919 07 06 ją baigė karužo laipsniu, vėliau pakeistu į leitenanto laipsnį. 1923 04 03 suteiktas vyr. leitenanto laipsnis. 1924 08 15 baigė Aukštuosius karininkų kursus. Nuo 1924 12 15 ėjo eskadrono vado pareigas. 1927 02 16 suteiktas kapitono laipsnis.

A.Badaitis. Nuotr. iš V.Kavaliausko knygos Vilkaviškio krašto karžygiai. – V., 2012.

[gimė 1900  02 28 Sarmaičių k., Paežerių vls., Vilkaviškio aps. - 1981 02 24] - Lietuvos kariuomenės veikėjas. Savamokslis. 1919 01 24 savanoriu įstojo į Lietuvos kariuomenę. Dalyvavo visose pagrindinėse kovos operacijose prieš Lietuvos priešus: bolševikus, bermontininkus, lenkus. Mirė 1981 m., palaidotas Virbalio miestelio kapinėse. Apdovanotas Vyties Kryžiaus 1 laipsnio medaliu (1919), Savanorio medaliu (1928).

Šaltiniai:
1.    Kavaliauskas, Vilius (1951-). Vilkaviškio krašto karžygiai: (Vyties Kryžiaus kavalieriai 1918-1940 m.)/ Vilius Kavaliauskas. - Vilnius: Lodvila, 2012. - 276 p.: iliustr., nuotr., portr., faksim.
2.    Antanas Badaitis. Prieiga internete http://www.penki.lt/6-pestininku-Margio-pulko-eilinis-ANTANAS-BADAITIS--Nr-105.media?id=49600
3.    Lietuvos kariuomenės kūrėjai savanoriai (1918–1923). Prieiga internete http://www.versme.lt/sav_b.htm

Nuotrauka iš https://lt.wikipedia.org/wiki/Juozas_Bagdonas_(1866)

[gimė 1866 04 06 Slibinų k., Kybartų vls., Vilkaviškio aps. - 1956 06 08 Clevelande, OH] - gydytojas, publicistas, aušrininkas, visuomenės veikėjas. Mokėsi Naumiesčio dviklasėje, 1878 - 1886 Marijampolės g-joje. 1886 m. stojo į Varšuvos universiteto medicinos fakultetą, bet 1889 m. išsikėlė į Maskvos universitetą, kur baigė mediciną. Jau 1886 m. „Auszros“ Nr. 4 Kvietaičio (ne Kęstučio, kaip kitų rašoma) slapyvardžiu išspausdino korespondenciją „Isz Lietuvos“ - savo pirmąjį rašinį. Šidaro slapyvardžiu bendradarbiavo „Varpe“. Nuo 1892 m. vertėsi gydytojo praktika Kudirkos Naumiestyje ir Vilkaviškyje.

Vilkaviškio r. sav. viešoji biblioteka Vilkaviškio turizmo ir verslo informacijos centras Vilkaviškio rajono švietimo pagalbos tarnyba