icon-sitemap

[gimė 1884 01 13 Bebrininkų k., Paežerių vls., Vilkaviškio aps. - 1920 Šunskuose (Marijampolės r.)] - kunigas, visuomenininkas. Mokėsi Šunskų pradžios mokykloje, vėliau su broliu Vincentu - Petrapilio šv. Kotrynos berniukų g-joje. 1908 m. baigė Seinų kunigų seminariją. Įšventintas Varšuvoje. Vikaravo Teoline 1908 - 1910 (Mozūruose), vėliau kunigavo Suvalkijos parapijose. 1910 m. dalyvavo brolio Vincento pirmosiose šv. Mišiose Šunskų bažnyčioje. Vokiečiams okupavus Lietuvą pasitraukė į Minską su broliu ir giminaičiais. 1917 m. buvo išrinktas atstovu (su kt.) Rusijos Lietuvių seimą kaip krikščionis demokratas. 1918 m. sugrįžo į Tėvynę. Vikaravo Pajevonyje, čia sunkiai susirgo ir nebepasveiko.

Nuotrauka iš http://www.xxiamzius.lt/numeriai/2012/05/11/atmi_05.html

[gimė 1887 11 23 Bebrininkų k., Paežerių vls., Vilkaviškio aps. - 1946 11 18] - vyskupas. Baigė vietinę mokyklą, mokėsi Marijampolės ir Petrapilio šv. Kotrynos berniukų g-jose, Seinų kunigų seminarijoje. Studijavo Friburge (Šveicarijoje). Dėstytojavo Seinų kunigų seminarijoje Gižuose. Pirmas šv. Mišias atlaikė Šunskuose. Kunigavo Suvalkų Kalvarijoje, Minske, Voroneže. Dalyvavo Petrapilio lietuvių seime. 1922 - 1926 profesoriavo Seinų kunigų seminarijoje. 1927 - 1940 Telšių kunigų seminarijos rektorius, kurijos kancleris. 1940 03 10 įšventintas tituliniu Lizijos vyskupu. Nuo 1944 m. Telšių vyskupijos vyskupas ordinaras. Spausdinosi „Ateityje“, „Tiesos kelyje“, „Žemaičių priedelyje“, „Spaudoje ir gyvenime“ ir kt. Sovietų valdžia vyskupą suėmė 1945 12 18 ir savaitę kalino. 1946 02 05 suimamas ir išvežamas į Vilniaus saugumo kalėjimą ir tų pačių metų rugpjūčio 28 dieną nuteistas mirties bausme sušaudant. Nuosprendis įvykdytas lapkričio 18 dieną. Palaikai užkasti bendrame kape Tuskulėnų dvaro parke Vilniuje. 2000 Šventaisiais jubiliejiniais metais įtrauktas į XX a. kankinių - tikėjimo liudytojų martirologą. 1999 09 27 perlaidotas Telšių katedroje.

[gimė 1967 03 14 Vilkaviškyje] - kanojininkas. 1994 m. baigė LVKKI. 24 kartus Lietuvos čempionas: vienvietės kanojos - 200 m (1992 - 1994), 500 m (1991), 1000 m (1991), 10 000 m (1986), 4 x 500 m (1989 - 1992), maratono (1987), dvivietės kanojos - 200 m (1995), 500 m (1989, 1990, 1992, 1993), 1000 m (1992, 1993), 10 000 m (1990, 1991), keturvietės kanojos - 500 m (1991, 1992), 1000 m (1991, 1992).

[gimė 1895 m. Virbalyje, Vilkaviškio aps.] – savanoris. 1902-1904 m. mokėsi Virbalio miesro pradinėje mokykloje. 1918 m. stojo savanoriu į besikuriančią Lietuvos kariuomenę. Dalyvavo Nepriklausomybės kovose. Pasibaigus Nepriklausomybės kovoms, grįžo į Virbalį, ten gyveno ir mirė. Palaidotas Virbalio kapinėse.

Šaltiniai:
1.    Kybartų krašto žmonės: biografinis žinynas: Pasaulio kybartiečių draugijos 10-mečio leidinys / sudarė Violeta Mickevičienė, Albinas Vaitkevičius. - Vilnius: Homo liber, 2017. - 207, [1] p.

[gimė 1890 04 23 Dapkiškiuose, Vilkaviškio vls. - 1982 08 08 JAV] - literatas, pažangus JAV lietuvių veikėjas. 1911 m. atvyko į JAV. Dalyvavo Liet. socialistų s-gos veikloje. Lietuvos meno s-gos vienas organizatorių, ilgą laiką buvo jos sekretorius. Dalyvavo Amerikos lietuvių darbininkų literatūros veikloje. Išeivijos ir okupuotos Lietuvos periodinėje spaudoje paskelbė publicistikos , straipsnių apie literatūrą. Parašė pjesių.

Šaltiniai:
1.    Jungtinių Amerikos Valstijų lietuviai. T.1: A-M. - 1998. - 715, [1] p.

Nuotrauka iš http://www.alytus.lt

[gimė 1950 m. Gižų km., Vilkaviškio r.] – dailininkė - tekstilininkė. Gimė tarnautojų šeimoje. Nuo vaikystės labai mėgo piešti, megzti, nerti, todėl baigusi devynias klases įstojo į Kauno St. Žuko taikomosios dailės technikumą, kurį baigė 1970 metais ir pradėjo dirbti Alytaus medvilnės kombinate dailininke – tekstilininke. Nuo 1971 metų pradėjo dalyvauti Kartūno šventėse, parodose.
Tautodailininkė nuo 2005-ųjų. Aktyviai dalyvauja parodose, amatų šventėse, audžia juostas, kuria tekstilines lėles: pasakų herojus, politikus, konkrečius asmenis pagal užsakymus.

Šaltiniai:
1.    Tekstilė. Prieiga internete http://www.alytus.lt

Nuotrauka iš Vilkaviškio viešosios bibliotekos archyvo

[gimė 1917 02 11 Kiršų k., Alvito vls., Vilkaviškio aps. - 2009 02 09 Vilniuje] - poetas. Baigęs Vilkaviškio g-ją, 1937 m. įstojo į VDU Teologijos - filosofijos f-tą. 1940 m. persikėlė studijuoti į Vilniaus un-to Humanitarinį f-tą, kurį baigė 1943 m. Dar studijuodamas (1937 - 1938) redagavo žrn. „Ateitis“, tarnavo kariuomenėje (1938 - 1939), mokytojavo Alytaus g-joje (1941). 1944 m. pasitraukė į Vokietiją, mokytojavo Miuncheno liet. g-joje, 1945 - 1948 redagavo žrn. „Aidai“. 1949 m. persikėlė į JAV, apsigyveno Baltimorėje, MD, kur dirbo ir fiz. darbą. 1952 - 1959 žrn. „Literatūros lankai“ redakcijos narys. Nuo 1995 m. gyveno Lietuvoje, Vilniuje.

[gimė 1883 10 03 Skardupių k., Keturvalakių vls., Vilkaviškio aps.] - teisininkas. Mokėsi Marijampolės g-joje, 1909 m. baigė Maskvos universiteto teisių fakultetą. Po to Lietuvoje 23 vertėsi advokatūra. Nuo 1918 12 09 Vilkaviškio apskrities taikos teisėjas, nuo 1919 01 01 Suvalkų (vėliau Marijampolės) apygardos teismo gynėjas. 1926 10 01 Vyriausiojo Tribūnolo narys, nuo 1933 09 15 Vyriausiojo Tribūnolo skyriaus pirmininkas.

Vyresnysis raštininkas J.Brazaitis. 1924 m. Nuotr. iš V.Kavaliausko knygos Vilkaviškio krašto karžygiai. – V., 2012.

[gimė 1900 04 01 Didžiųjų Šelvių k., Vilkaviškio aps. - 1983 09 11 Kaune] - vet. gydytojas, Lietuvos kariuomenės veikėjas. 1919 02 16 savanoriu įstojo į Lietuvos kariuomenę. Priimtas į 2-ojo pėstininkų Algirdo pulką. Dalyvavo mūšiuose prieš bolševikus, bermontininkus ir lenkus. Tarnybą baigė vyr. puskarininkio laipsniu. 1934 m. baigė Vienos vet. akademiją. 1934 - 1945 dirbo vet. gydytoju įvairiose Lietuvos vietose. 1945 - 1970 dėstė Veterinarijos akademijoje; doc. (1946), 1947 - 1952 prorektorius, 1958 - 1965 Vet. f-to dekanas. Paskelbė moksl. Straipsnių apie gyvulių ligas, parašė monografiją „Infekcinės kiaulių ligos“ (1961), vadovėlį „Epizootologija su mikrobiologijos pagrindais“ (su kitais, 1966). Apdovanotas Vyties Kryžiaus 1 laipsnio (1919), Savanorio ir Lietuvos nepriklausomybės (1928) medaliais.

Šaltiniai:
1.    Kavaliauskas, Vilius (1951-). Vilkaviškio krašto karžygiai: (Vyties Kryžiaus kavalieriai 1918-1940 m.)/ Vilius Kavaliauskas. - Vilnius: Lodvila, 2012. - 276 p.: iliustr., nuotr., portr., faksim.

Nuotrauka iš http://www.partizanai.org/index.php/joomlaorg/juozas-daumantas-partizanai/juozas-daumantas-partizanai-1151

[gimė 1914 Bartninkų k., Vilkaviškio aps. - 1946 06 12 Agurkiškės k (Lukšių vls.)] - Lietuvos pasipriešinimo sovietinės okupacijos režimui veikėjas. 1945 09 tapo Tauro apygardos Stirnos rinktinės partizanu, vadovavo būriui, vėliau kuopai. Nuo 1946 09 Žalgirio rinktinės štabo viršininkas. 1946 06 05 partizanų laimėtų Griešių kautinių Kazlų Rūdos miškuose vienas vadų. Tuoj po kautynių su kitais į Žemaitiją lydėjo apygardos vadą Z. Drungą (Mykolas Jonas); būriui patekus į pasalą B. Brazauskas ir kiti partizanai žuvo. Jo garbei kuopa pavadinta Sakalo vardu. Po mirties partizanų vadovybės buvo apdovanotas juostelėmis „Už uolumą“ ir „Už narsumą“, Laisvės kovos 3 laipsnio Kryžiumi.

Vilkaviškio r. sav. viešoji biblioteka Vilkaviškio turizmo ir verslo informacijos centras Vilkaviškio rajono švietimo pagalbos tarnyba