icon-sitemap

V.Butauskas. Nuotr. iš V.Kavaliausko knygos Vilkaviškio krašto karžygiai. – V., 2012.

[gimė 1887 05 20 Dubėnų k., Keturvalakių vls., Vilkaviškio aps. - 1980 10 01 Kaune] - Lietuvos kariuomenės veikėjas. Baigė Marijampolės g-ją, Tartu universiteto Medicinos f-to 3 kursus. Nuo 1909 09 30 pradėjo tarnybą Rusijos kariuomenėje. 1910 11 10 suteiktas ats. praporščiko laipsnis. 1915 10 09 suteiktas praporščiko laipsnis. Visą tarnybos Rusijos kariuomenės laiką dalyvavo karo veiksmuose rusų -vokiečių fronte. 1922 01 02 nustatytas vyr. leitenanto laipsnis. 1922 11 15 suteiktas kapitono laipsnis. 1926 02 16 suteiktas majoro laipsnis. Nuo 1926 10 mokėsi Čekijos karo ūkio akademijoje, kurią baigė 1928 07 31. 1929 11 23 suteiktas plk. leitenanto laipsnis. 1932 05 24 suteiktas pulkininko laipsnis. Po karo dirbo Kauno politechnikos institute. Apdovanotas II rūšies Vyties kryžiaus 3 laipsnio ordinu (1926), DLK Gedimino 3 laipsnio ordinu (1932), Vytauto Didžiojo 3 laipsnio ordinu (1938), Lietuvos nepriklausomybės medaliu (1928); Rusijos kariuomenėje apdovanotas ordinais: Šv. Stanislavo 2 laipsnio su kardais (1915), 3 laipsnio su kardais ir kaspinu (1914), Šv. Anos 2 laipsnio su kardais (1916), 4 laipsnio su užrašu „Už narsumą“ (1914), 3 laipsnio su kardais ir kaspinu (1915).

[gimė 1897 Alvito k., Vilkaviškio aps. - 1919 03 18 Gelvonuose (Širvintų r.)] - Lietuvos kariuomenės veikėjas. 1918 11 stojo į Gelvonų srities komiteto apsaugos būrį. Jam vadovaudamas, trukdė lenkų komiteto veikimą, legionierių verbavimą, ginklų jiems rinkimą. Veikė ir bolševikams paėmus Gelvonus. Vokiečių rinktinei bolševikus iš Gelvonų išvijus, Liukonių dvaro lenkai prieš jį užsiundė vokiečius, ir tie jį nužudė, kojomis galvą sutriuškinę.

Šaltiniai:
1.    Vilkaviškio krašto 1918-1923 metų Lietuvos kariuomenės savanorių vardynas/ Vilkaviškio krašto muziejus; [sudarė Danutė Ardzijauskaitė]. - Vilnius: Petro ofsetas, 2009. - 13 p.: iliustr. Bibliogr.: p. 126 (12 pavad.).

L.Butkevičius. 1933 m. Nuotr. iš V.Kavaliausko knygos Vilkaviškio krašto karžygiai. – V., 2012.

[gimė 1881 10 28 Alvito k., Vilkaviškio aps. - 1963 10 25] - Lietuvos kariuomenės veikėjas. 1902 m. baigė Veiverių mokytojų seminariją.1904 m. už dalyvavimą Mokytojų sąjungoje ir reikalavimą leisti steigti tautines mokyklas atimtos mokytojo teisės ir nubaustas trims mėnesiams kalėjimo. 1907 m. grąžinus mokytojo teises mokytojavo Žeimiuose, Kėdainių aps. 1914 m. mobilizuotas į Rusijos armiją. 1916 12 01 baigė Vilniaus pėstininkų karo mokyklą Poltavoje. 1918 m. grįžęs į Lietuvą paskirtas Gelvonų vls. pirmininku. Čia suorganizavo miliciją ir apsaugos būrį. 1918 11 14 įstojo savanoriu į Lietuvos kariuomenę. 1919 11 23 nustatytas kapitono laipsnis.

[gimė 1915 01 01 Paežerių dvare, Alvito vls., Vilkaviškio aps.] - pedagogas, Lietuvos kariuomenės veikėjas. Baigė Marijampolės mokytojų seminariją. 1935 09 18 įstojo į Karo mokyklą. 1936 09 15 ją baigė ats. jaun. leitenanto laipsniu paleistas į atsargą. 1942 08 12 priimtas į LSD tarnybą, paskirtas į 5 batalioną.

Šaltiniai:
1.    Lietuvos kariuomenės karininkai, 1918-1953 / [redakcinė komisija: pirmininkė - Birutė Kulnytė … [et al.]. - Vilnius : Lietuvos nacionalinis muziejus, 2001. - t. : iliustr., faks. T. 2 / [Vytautas Asevičius, Kazimieras Antanas Baršauskas, Henrikas Butkus, Elona Grybauskienė, Vytautas Indrašius, Juozas Jankauskas, Vytautas Jasulaitis, Palmira Karevičiūtė, Stasys Knezys, Jūratė Margevičienė, Valdemaras Michalauskas, Vytautas Miliukas, Jeronimas Naprys, Giedrė Tallat-Kelpšaitė, Vytautas Zabielskas, Violeta Zabielskienė. - 2002 (Vilnius : Petro ofsetas). - 248 p. : iliustr.

Nuotrauka iš Vieškelis mano dienų / Magdalena B. Stankūnaitė-Stankūnienė. - Chicago: Ričardo sp., 1999. - 402 p

[gimė 1926 05 15 Oželių k., Pilviškių vls., Vilkaviškio aps.] - dailininkė. Dailininkės M.B. Stankūnienės sesuo. Mokėsi Marijampolės g-joje ir mergaičių amatų mokykloje. SSRS okupavus Lietuvą, pasitraukė į Vokietiją. 1949 m. persikėlė į JAV, apsigyveno Čikagoje,IL. Pas dailininką V. Petravičių studijavo piešimą, tapybą, grafiką ir mozaiką, vėliau Jaunimo centre pas dailininką P. Kaupą - piešimą, tapybą, pas M. Holičeką  - keramiką; dailės studijas gilino Daley koledže  ir Čikagos meno in-te. Sukūrė keramikos, mozaikos kūrinių. Dalyvavo daugelyje lietuvių ir amerikiečių grupinių parodų, surengė individualinių (1967, 1979). Pelnė apdovanojimų (I premiją už mozaikos kūrinį parodoje Marguette parko namuose Čikagoje (1968); garbės pažymėjimus už keramikos kūrinius - Kankakee State  koledže, IL (1980), Čiurlionio galerijoje Čikagoje (1984).

[gimė 1887 11 20 Vilkaviškyje - 1982 03 19 Detroite] - literatas, JAV lietuvių visuomenės veikėjas. 1910 m. apsigyveno Kanadoje, vėliau persikėlė į JAV. Parašė dramų ir operečių („Tarnaitė“, „Išvyta duktė“, jas statė Detroito „Aido“ choras), vadovavo orkestrui, vaidino mėgėjų spektakliuose. Dalyvavo Amerikos lietuvių darbininkų literatūros draugijos, Lietuvių meno Sąjungos, Lietuvių darbininkų susivienijimo veikloje, bendradarbiavo pažangiojoje lietuvių spaudoje.

Šaltiniai:
1.    Mažoji lietuviškoji tarybinė enciklopedija. T. 1: A-J. - 1966. - 735, [1] p., 16 iliustr. lap.
2.    Tarybų Lietuvos enciklopedija. T. 1: A-Grūdas. - 1985. - 672 p.

J.Byla 1938 m. Nuotr. iš V.Kavaliausko knygos Vilkaviškio krašto karžygiai. – V., 2012.

[gimė 1900 04 30 Teiberių k., Paežerių vls., Vilkaviškio aps. (kitais šaltiniais – Šakiškių k., Paežerių vls., Vilkaviškio aps.)] - visuomenininkas, Lietuvos kariuomenės veikėjas. 1919 03 01 savanoriu įstojo į 1-osios artilerijos brigados pirmą bateriją. Sužeistas į kairiąją ranką kurią teko amputuoti. Buvo pripažintas karo invalidu ir karinę tarnybą baigė 1920 10 05. Dalyvavo mūšiuose prieš bolševikus ir lenkus. Tarnavo Karo muziejaus invalidų komandoje. Tolesnis likimas nežinomas. Tiesa, internete esančiame Jungtinių Valstijų socialinio draudimo duomenų indekse nurodyta, kad Jonas Byla mirė 1987 metų liepos mėnesį Niu Heiveno (New Haven) mieste Konektikuto valstijoje. Apdovanotas Vyties Kryžiaus 1 laipsnio (1921), Savanorio (1928), Lietuvos Nepriklausomybės (1928) medaliais.

Šaltiniai:
1.    Kavaliauskas, Vilius (1951-). Vilkaviškio krašto karžygiai: (Vyties Kryžiaus kavalieriai 1918-1940 m.)/ Vilius Kavaliauskas. - Vilnius: Lodvila, 2012. - 276 p.: iliustr., nuotr., portr., faksim.

Vilkaviškio r. sav. viešoji biblioteka Vilkaviškio turizmo ir verslo informacijos centras Vilkaviškio rajono švietimo pagalbos tarnyba