icon-sitemap

[gimė 1949 02 14 Vaitkabalių k., Vilkaviškio r.] - automobilininkas, inžinierius mechanikas. 1972 m. baigė KPI. Nuo 1972 m. KPI (nuo 1990 KTU) Transporto sk. viršininkas. 10 k. Lietuvos automobilių ralio čempionas (1979, 1982, 1985, 1989, 1995 - 1997, 2001 - 2003), SSRS žiemos komandiniuose automobilių ralio čempionatuose užėmė 1 vietą (1979 - 1981), 3 vietą (1977), SSRS automobilių ralio čempionatuose - 2 vietą (1982) ir 3 vietą (1984 - 1985).

Šaltiniai:
1.    Lietuvos sporto enciklopedija. [T.] 1: A – K. - 2010. - 724 p.
2.    Lietuvos automobilių sporto meistrų sąrašas. Prieiga internete https://www.lasf.lt
3.    Kalėdinio slalomo dalyviai taškė balas. 2011. Prieiga internete https://www.15min.lt
4.    Pagerbti sporto veteranai ir nusipelnę sportui asmenys. 2019. Prieiga internete http://kksd.lrv.lt

Nuotrauka iš https://agencyup.lt/kontaktai/

[gimė 1974 07 22 Vilkaviškyje] – verslininkė, įvykių rinkodaros agentūros „UP“ vadovė. 1993-1999 studijavo VU Filologijos fakultete lietuvių filologiją. 2001-2003 buvo ryšių su visuomene agentūros „Acta Pubica“ projektų vadovė, 2003-2005 – prodiuserinės kompanijos „Greita mintis“ direktorė, 2005-2006- UAB „Ekstra žinios“ rinkodaros skyriaus vadovė, 2006-2007-UAB „Ekstra žinios“ generalinė direktorė, 2008-2009-UAB „Ypatingi įvykiai“ direktorė, nuo 2009 m. – UAB „Publicum Events“ (nuo 2017-„Agency UP“ direktorė. Aktyviai dalyvauja įgyvendinant viešųjų ryšių, rinkodaros, prodiusavimo, leidybos, žurnalistikos, renginių organizavimo, visuomeninius ir integruotos komunikacijos projektus.

Šaltiniai:
1.    Kas yra kas Lietuvoje, 2018: šimtmečio leidimas: [biografinis žinynas] / [vyriausiasis redaktorius Linas Pupelis]. - Kaunas: Leidybos studija, [2018]. - 1347, [1] p.
2.    „Publicum Events” tapo įvykių rinkodaros agentūra „UP”. 2017. Prieiga internete
Skaitykite daugiau: https://www.delfi.lt
3.    MO muziejus pristatė 4 dienų atidarymo programą ir pirmąją parodą. 2018. Prieiga internete https://mo.lt

Vincas Balickas

[gimė 1904 05 11 Virbalyje, Vilkaviškio aps. - 1996 12 19 Londone (Didžioji Britanija] - Lietuvos diplomatas, ekonomistas. Baigė Vienos aukštąją komercijos mokyklą. 1929 - 1931 dirbo Lietuvos banke, nuo 1931 m.- Užsienio reikalų m-joje. 1967 - 1991 Lietuvos misijos D. Britanijoje laikinasis reikalų patikėtinis (1968 01 22 D. Britanijos vyriausybė jam pripažino charge‘ d‘affaires titulą); išsaugojo LR atstovavimą ir atstovybę D. Britanijoje. 1993 m. atsistatydino ir iki mirties ėjo Lietuvos ambasados Londone garbės patarėjo pareigas. Apdovanotas Gedimino 3 laipsnio ordinu (1993).

Šaltiniai:
1.    Kybartų krašto žmonės : biografinis žinynas: Pasaulio kybartiečių draugijos 10-mečio leidinys / sudarė Violeta Mickevičienė, Albinas Vaitkevičius. - Vilnius: Homo liber, 2017. - 207, [1] p.
2.    Asmenybės. 1990-2015 m. Lietuvos pasiekimai: [apžvalgų ir biografijų rinkinys]/ [redakcinė kolegija: Vida Dauderienė … [et al.] Kaunas: Leidybos idėjų centras, 2015, 2 d.: iliustr., faks., portr. ; 31 cm
3.    Petraitytė-Briedienė A. Tylieji priesaikos riteriai: Lietuvos pasiuntinybė Vašingtone Šaltojo karo metais. – Kaunas: VDU, 2014.
4.    Pagerbtas Londone palaidotų iškilių Lietuvos Valstybės ir Bažnyčios (2015) Prieiga internete https://uk.mfa.lt/uk/lt/naujienos/pagerbtas-londone-palaidotu-iskiliu-lietuvos-valstybes-ir-baznycios-veikeju-atminimas
5.    Vincas Balickas. Prieiga internete https://lt.wikipedia.org/wiki/Vincas_Balickas

[gimė 1907 01 06 Kunigiškių k., Pajevonio vls., Vilkaviškio aps.] - lietuvių visuomenės veikėja Škotijoje. Dėl rusų persekiojimo 1907 m. pabaigoje tėvai atsidūrė Škotijoje. Daug metų, iki 1945 m., buvo Anglijos Lietuvių Moterų Draugijos sekretorė. 1944 - 1945 lietuvių tremtinių masėms atsidūrus vak. Vokietijoje, ji iš Škotijos virto viena pirmųjų tremtinių globėjų, organizuodama jų pašto siuntinėjimą į visas laisvąsias šalis, surišdama juos su jų giminaičiais  užjūryje, siuntinėdama jų skundus, memorandumus ir kitus raštus pasaulio galybėms, aprūpindama juos maistu, drabužiais ir kt. ir jiems tarpininkaudama efidevitų gauti. Dėl tokios jos veiklos š. Vokietijoje Buxtehudės Lietuvių Raud. Kryžiaus sk. 1946 03 17 ją išrinko garbės nariu.

Šaltiniai:
1.    Lietuvių enciklopedija / [redakcija: Vaclovas Biržiška - vyriausias redaktorius … et. al. - Boston, Mass.: Lietuvių enciklopedijos leidykla (Juozas Kapočius), 1953-1985. - 37 t.

Nuotrauka iš http://www.draugas.org/archive/1968_reg/1968-03-08-DRAUGAS.pdf

[gimė 1908 02 29 Vilkaviškyje - 1974 07 20 Čikagoje, IL] - futbolininkas, visuomenininkas. Žaisti pradėjo 1924 m. Lietuvos fiz. lavinimosi s-gos Vilkaviškio komandoje. Vėliau persikėlė į Kybartus, kur žaidė „Sveikatos“ komandoje. Vėliau buvo Jaunalietuvių sporto organizacijos komandos, 1939 - 1940 šios organizacijos Kauno centrinės komandos žaidėjas. 1941 m. sugrįžo į Kybartų „Sveikatos“ komandą. Pasitraukęs į Vokietiją, žaidė Kasselio liet. stovyklos komandoje „Nėris“ ir „Kasselio vokiečių komandoje, 1946 - 1947 Vokietijos liet. futbolo rinktinės narys. Persikėlęs į JAV, nuo 1951 m. gyveno Čikagoje. Dalyvavo liet. futbolo klubo „ Lituanica“ veikloje.

Šaltiniai:
1.    Juška, J. Pamatysit, aš dar žaisiu. Draugas. 1968 m. Nr. 38. Prieiga internete http://www.draugas.org
2.    Kazys Baltramonas. Prieiga internete http://futbolas.lietuvai.lt

[gimė 1907 03 20 Pilviškiuose, Vilkaviškio aps.] - pedagogas, Lietuvos kariuomenės veikėjas. Baigė Pilviškių 2 metų mokytojų kursus. 1928 m. pašauktas į karinę tarnybą, 1928 11 06 paskirtas į 5 pėst. pulką ir įrašytas kandidatu į kariūnų asp. kursus. 1929 11 23 baigęs Karo mokyklą ats. leitenanto laipsniu paleistas į pėst. specialybės karininkų atsargą. Mokytojavo Leipalingio pradžios mokykloje. Vėliau dirbo Bajorų geležinkelio stoties viršininko padėjėju.

Šaltiniai:
1.    Lietuvos kariuomenės karininkai, 1918-1953. T. 2: . - 2002. - 407, [1] p.

Nuotrauka iš Kybartų krašto žmonės. – Vilnius, 2017.

[gimė 1970 09 03 Kybartuose ] – kunigas, teologijos magistras. 1977-1988 m. mokėsi Kybartų Kristijono Donelaičio vidurinėje mokykloje. 1990 – 1995 m. studijavo Kauno tarpdiacezinėje kunigų seminarijoje ir Vytauto Didžiojo universiteto Teologijos fakultete. 1995 m. įšventintas kunigu. 1995 – 2000 m. vikaravo Alytuje Marijos Krikščionių pagalbos parapijoje, 2000-2002 – Santaikoje, 2002-2005 m. – Lazdijuose. 2005-2009 m. buvo Kauno kunigų seminarijos parengiamojo kurso vadovas. Nuo 2009 m. – Tabariškių parapijos klebonas ir Lietuvos A. Stulginskio žemės ūkio universiteto kapelionas. 2017 m. paskirtas Aukštosios Panemunės parapijos klebonu bei Aleksoto dekanato vicedekanu. Klebonas R. Baltrušaitis ne tik Dievo tarnas, mišiose nepamirštantis žemdirbio užtarimo, gerų orų ar derliaus paprašyti. Jis vienija visą bendruomenę. Klebonas yra visos eilės švenčių organizatorius. Savo darbais, kalbomis ir kažkokiu tik sau būdingu magnetizmu jis sugeba suburti bendruomenę ne tik maldoms, bet ir darbams bei linksmybėms.

Nuotrauka iš http://genocid.lt/datos/baltusis.htm

[gimė 1915 Gulbiniškių k., Pilviškių vls., Vilkaviškio aps. - 1948 02 01 ten pat] - Lietuvos partizanų vadas. 1932 m. baigęs Šakių g-ją įstojo į Vilkaviškio kunigų seminariją, tačiau nejausdamas pašaukimo būti kunigu iš seminarijos išstojo ir mokytojavo. 1939 m. įstojo į Karo mokyklą. 1940 m. ją baigęs paleistas į atsargą. 1944 m. įstojo į Tėvynės apsaugos rinktinę. Po Sedos kautynių traukėsi į Rytprūsius. Iš čia grįžo į savo tėviškę ir įsitraukė į partizanų gretas. 1945 11 paskirtas Tauro apygardos laikraščio „ Laisvės žvalgas“ vyr. redaktoriumi. Nuo 1946 06 12 Tauro apygardos vadas. 1947 01 12 apygardos pasitarime išrinktas Vyriausiojo ginkluotųjų pajėgų štabo viršininku. 1948 02 02 MGB kareiviams apsupus sodybą  Gulbiniškių k. nusišovė. 2002 10 31 Prezidento dekretu suteiktas pulkininko laipsnis (po mirties). Apdovanotas visų trijų laipsnių Laisvės kovos kryžiais (su kardais).

Nuotrauka iš https://ziburys.prienai.lm.lt/?page_id=683

[gimė 1900  11 26 Gulbiniškių k., Vilkaviškio aps. – 1994 03 29] – pedagogas, visuomenininkas. Mokėsi Pilviškiuose ir Vilkaviškio „Žiburio“ gimnazijoje. Dėl silpnos sveikatos J. Baltūsis manė netinkąs žemės ūkio darbams, todėl kibo į mokslus. Ypatingai gerai sekėsi matematika. Ją taip pamilo, kad būdamas pensininkas sakydavo: „Susirandu vadovėlyje patį sunkiausią, patį sukčiausią uždavinį, jį išsprendęs jaučiu didelį malonumą“. Mokytojas dirbo Jurbarko, Marijampolės J. Jablonskio, Marijonų gimnazijose ir Marijampolės mokytojų seminarijoje, dvejus metus Prienų gimnazijos direktoriumi. Mokytojaujant Jurbarko „Saulės“ gimnazijoje susirgo džiova. Darbo ne tik nemetė, bet keletą metų kaupęs medžiagą ėmė ruošti matematikos vadovėlius. 1936 m. paruošė ir išleido „Aritmetikos uždavinyną“ pirmai klasei, 1937 m. – „Skaičiavimo vadovėlį“ šeštam skyriui. Deja, šie vadovėliai Vilkaviškio apskrities mokyklų nepasiekė, tapo muziejine retenybe. Mokytojas paruošė, o Spaudos fondas 2000 egz. tiražu išleido nedidelės apimties knygelę „Mokykimės gyventi“. Pedagogikos mokslų daktaras Algirdas Ažubalis išleidęs knygą apie Lietuvos matematikus, teigia, kad J. Baltūsio matematikos vadovėliai pakartotinai buvo išleisti Vakarų Vokietijoje. Tačiau J. Baltūsiui jų matyti neteko. 1957 m. jam suteiktas Nusipelniusio mokytojo vardas, 1992 m. paskirta personalinė pensija.

[gimė 1955 08 14 Gulbiniškių k., Vilkaviškio r.] - sklandytojas, lakūnas instruktorius. 1978 m. baigė Buguruslano (Rusija) civilinės aviacijos lakūnų mokyklą ir įgijo transporto aviacijos piloto specialybę. 1983 - 1992 Šiaulių aeroklubo lakūnas instruktorius, 1992 - 2004 Lietuvos kariuomenės 1 aviacinės bazės Šiauliuose transporto lėktuvų eskadrilės vyr. lakūnas, nuo 2004 m. aviakompanijos „airBaltik“ Rygoje lėktuvų „Fokker - 50“ ir „Boeing - 737“ kapitonas. Lietuvos precizinio skraidymo komandinėje įskaitoje čempionas ir SSRS 2 k. čempionas: 179 km maršrutu asm. įskaitoje ir absoliučiojoje komandinėje įskaitoje (1986). 

Šaltiniai:
1.    Lietuvos sporto enciklopedija. [T.] 1: A – K. - 2010. - 724 p.
2.    Miliūtė, V. Jubiliejų švęs danguje ir ant žemės. 2008. Prieiga internete http://old.skrastas.lt
3.    Šiaulių aeroklubo istorija. Prieiga internete http://www.siauliuaeroklubas.lt

Vilkaviškio r. sav. viešoji biblioteka Vilkaviškio turizmo ir verslo informacijos centras Vilkaviškio rajono švietimo pagalbos tarnyba