icon-sitemap

[gimė 1907 11 02 Gulbiniškų k., Paežerių vls., Vilkaviškio aps. – mirė 2007 m.] - Lietuvos kariuomenės veikėjas. Baigė Marijampolės Rygiškių Jono g-ją. 1931 10 29 baigęs Karo mokyklą ats. jaun. leitenanto laipsniu paleistas į pėst. karininkų atsargą. 1937 05 patvirtintas Geležinkeliečių rinktinės Jonavos šaulių būrio vadu. 1939 11 28 paskirtas Vievio stoties šaulių būrio vadu.

Šaltiniai:
1.    Lietuvos kariuomenės karininkai, 1918-1953. T. 2: . - 2002. - 407, [1] p.
2.    Aleknavičius B. Nuėjęs į legendą Laisvės kovų Tauro apygardos vado Antano Baltūsio-Žvejo žūties 55-osioms metinėms. Prieiga internete http://www.xxiamzius.lt
3.    Klemensas Baltūsis. Prieiga internete http://www.geni.com

[gimė 1877 Vilkaviškyje - 1937 07 Bellshill, Škotijoje] - publicistas, visuomenės veikėjas. Organizavo lietuvių chorus ir rengė jų koncertus. Parašė nemažai dainų ir giesmių. Bendradarbiavo „Vaidelytėje“, „Išeivių drauge“.

Šaltiniai:
1.    Lietuvių enciklopedija. T.2: B – Birštono. - 1954. - 544 p.

Nuotrauka iš http://www.limis.lt/limisk-portlet/exhibit/resource/image/65224914_65224948_L

[gimė 1873 Vilkaviškyje - 1948 10 07] - D. Britanijos liet. spaudos darbuotojas. Pradinį mokslą ėjo Vilkaviškyje. Mokėsi Marijampolės g-joje, vėliau raštininkavo Vilkaviškio įstaigose. 1897 m. išvyko į Angliją. 1902 m. Bellshill, Škotijoje, įsteigė lietuvių informacijos biurą ir „Varpo“ b-vę. Vienas Škotijos lietuvių „Švietimo“ draugijos steigėjų. 1905 - 1906 leido laikr. „Laikas“. Žrn. „Naujas laikas - New Era“ redaktorius (1930). Lietuvos atstovybės Londone patarėjas. 1922 m. organizavo knygų rinkliavą Lietuvos universiteto bibliotekai.

Šaltiniai:
1.    Žurnalistikos enciklopedija. – Vilnius: Pradai, 1997. – 55-56 psl.
2.    Domas Šniukas. Petras Bancevičius. Visuotinė lietuvių enciklopedija, T. II (Arktis-Beketas). – Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2002. 596 psl.
3.    Petras Bancevičius. Prieiga internete https://lt.wikipedia.org/wiki/Petras_Bancevi%C4%8Dius

[gimė 1926 01 06 Skliausčių k., Alksnėnų vls., Vilkaviškio aps. - 1997 09 30] - kunigas. Mokėsi Šunkarių prad. m–loje, Bagotosios prog–zijoje, 1954 m. baigė Pilviškių vidurinę mokyklą. Paimtas į sovietų armiją. Po tarnybos kariuomenėje kurį laiką dirbo kolūkyje. 1958–1963 mokėsi Kauno seminarijoje, 1963 04 10 vyskupo P. Maželio įšventintas kunigu. 1963 paskirtas Šakių vikaru, 1965–1966 buvo Kapsuko, 1966–1967 – Šančių, 1967–1968 –Garliavos, 1968–1970 – Alytaus II, 1970 07–09 – Kudirkos Naumiesčio vikaras. 1970–1973 buvo Sutkų klebonas, 1973–1982 – Ūdrijos administratorius, 1982–1993 – Višakio Rūdos ir Nemirų, 1993 06–08 – Keturvalakių ir Skardupių, nuo 1993 iki mirties – Keturvalakių klebonas. Suremontavo Višakio Rūdos bažnyčią, pastatė kleboniją Keturvalakiuose. Palaidotas Nemiruose.

Nuotrauka iš http://www3.lrs.lt/pls/inter/w5_show?p_r=7279&p_k=1&p_d=98067

[gimė 1887 02 27 Paršelių k., Paežerių vls., Vilkaviškio aps.] - vargonininkas, visuomenininkas.
Prieš  išrenkant į Lietuvos Steigiamąjį Seimą buvo vargonininkas Kalvarijoje, Marijampolės aps. Į StS buvo išrinktas I (Marijampolės) rinkimų apygardoje pagal sąrašą Nr. 3 (įrašytas dvyliktas). Priklausė LDF frakcijai, įėjusiai į KD bloką. Nuo 1922 05 30 dirbo Krašto atstatymo komisijoje. 1920 05 31 vardiniu balsavimu pritarė Prezidento institucijos įteisinimui Laikinojoje konstitucijoje.

Šaltiniai:
1.    Banionis Andrius, Trumpos Steigiamojo Seimo narių biografijos su atvaizdais, Klaipėda, 1924, p. 6.
2.    Banionis Andrius, Lietuvių enciklopedija, Boston, t. 2, 1954, p. 80–81.
3.    Blažytė-Baužienė D., Banionis Andrius, Lietuvos Steigiamojo Seimo (1920–1922 metų) narių biografinis žodynas, sud. A. Ragauskas, M. Tamošaitis, Vilnius, 2006, p. 80.
4.    Banionis Andrius. Prieiga internete https://lt.wikipedia.org/wiki/Andrius_Banionis
5.    Andrius Banionis (1887–mirties data nežinoma). Prieiga internete http://www3.lrs.lt/pls/inter/w5_show?p_r=7279&p_k=1&p_d=98067

Nuotrauka iš http://literaturairmenas.lt/2013-04-26-nr-3424/770-in-memoriam/1193-nuo-vistycio-kalv

[gimė 1924 06 03 Bartninkų k., Vilkaviškio aps.; mirė 2013 02 17 JAV, Vaterburio mieste, senų žmonių globos namuose] - prozininkas, poetas, vertėjas. 1944 m. pasitraukė į Vokietiją, nuo 1948 m. gyvena JAV. 1965 m. baigė Konektikuto un-tą. Parašė lyr. novelių rink.: „Sniego platumos“(1955),  „Kalvos ir lankos“(1959), romanus „Karklupėnai“ (1965), „Rudenys ir pavasariai“ (3 d., 1975 - 1978), „Vinco Mazurkevičiaus romanas“(1980), „Piliakalnio šešėlis“(1984), eilėraščių rink. „Pasaga ir vyšnios“(1969). Novelėse (rinkinys „Sniego platumos“, 1955 m., „Kalvos ir lankos“ 1959 m.) lyriškai, su humoru vaizduojama gimtojo krašto kaimo buitis ir žmonės, gausu poetiškų gamtos detalių. Romano „Karklupėnuose“ (1965 m.) pagrindinė tema – jaunuolių meilė vokiečių okupacijos metais. Romane „Rudenys ir pavasariai“, arba Užplynių Pullinevičius namie ir svetur (3 t. 1976–78 m.) tragiškų istorinių įvykių fone parodomi kelių kartų žmonių likimai, išeivių gyvenimas JAV. Su šiuo kūriniu tematiškai susijęs romanas „Vinco Mazurkevičiaus romanas“ (1980 m.). Poezijai (rinkinys „Pasaga ir vyšnios“ 1965 m., „Poezija“ 1994 m.) būdingi tėviškės prisiminimų sukelti išgyvenimai. Išvertė į anglų k. I. Šeiniaus, A. Vaičiulaičio, V. Tamulaičio kūrinių.

Nuotrauka iš http://vistytis.puslapiai.lt

[gimė 1925 06 19 Būdviečių k., Vilkaviškio aps. – 2007 09 21] – kunigas, kanauninkas. Mokėsi Penkinių ir Keturvalakių pradžios mokyklose bei Vilkaviškio gimnazijoje. Nuo 1945 metų studijavo Kauno kunigų seminarijoje. 1949 m. rugsėjo 25 d. J.Baranauskas priėmė kunigystės šventimus, kuriuos suteikė vysk. Kazimieras Paltarokas. Neopresbiteris buvo paskirtas į Šilavoto, o netrukus – į Ilguvos parapiją. Išlaikęs aukštųjų teologijos studijų diplominius egzaminus, 1950 metais kun. J.Baranauskas paskirtas Barzdų, o po metų – Šlavantų ir Kučiūnų klebonu. 1960–1963 metais darbavosi vikaru Kalvarijoje, vėliau 14 metų – klebonu Krosnoje. Didžiausia kunigiškos tarnystės dalis prabėgo Miroslavo parapijoje, kurioje klebono pareigas ėjo 20 metų. Čia dirbdamas, 1994 metais buvo paskirtas Vilkaviškio vyskupijos Katedros kapitulos kanauninku. Nuo 1997 metų kan. J.Baranauskas darbavosi klebonu Vištytyje, o nuo 2004 metų iki mirties buvo Vilkaviškio Katedros altaristu.

Nuotrauka iš http://www.kretvb.lt/lt/naujienos/44-kretingos-personaliju-zinynas/618-kpz-baras-baranauskas-stasys

[gimė 1920 05 26 Mierčių k., Žaliosios vls., Vilkaviškio aps.] - dainininkas (tenoras), visuomenės veikėjas. 1939 m. baigė Šv. Antano kolegiją Kretingoje, studijavo VDU mediciną, vėliau Ž. ū. akademijoje Dotnuvoje. 1942 m. mokėsi Kauno konservatorijoje. 1943 m. kaip solistas debiutavo Kaune. 1944 m. pasitraukė į Vokietiją, čia studijavo dainavimą pas Jurenovą ir J. Būtėną. 1948 -1949 su kitais D. Britanijoje surengė apie 60 koncertų. 1949 m. persikėlė į JAV. Surengė koncertų JAV ir Kanadoje. Parašė straipsnių muzikos ir visuomeniniais klausimais.

Šaltiniai:
1.    Arminas, Anicetas. Stasys Baras - Baranauskas. Vilnius: [Baltijos spaudos ir prekybos bendrovė], 1996.
2.    Jungtinių Amerikos Valstijų lietuviai: biografijų žinynas. T. 1. - Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 1998, p. 98-99. ISBN 5-420-01415-7.
3.    Visuotinė lietuvių enciklopedija. T. 1. - Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2002, p. 636. ISBN 5-420-01499-8.
4.    Jungtinių Amerikos Valstijų lietuviai: biografijų žinynas. T. 2. - Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2002, p. 563. ISBN 5-420-01513-7.
5.    Narbutienė, Ona. Stasys Baras 1920.V.26 - 2006.VII.12: [nekrologas]. Iš Literatūra ir menas [interaktyvus]. 2006 m. liepos 28 d., nr. 3106 [žiūrėta 2015 m. lapkričio 30 d.]. Prieiga per internetą: http://eia.libis.lt:8080/archyvas/viesas/20111023191650/http://www.culture.lt/lmenas/?leid_id=3106&kas=straipsnis&st_id=9261

[gimė 1837 05 14 Pilviškių mstl.] – kunigas. Gimė žinomo Suvalkijoje valdininko šeimoje. Mokėsi miestelio rusiškose pradžios mokykloje ir gimnazijoje. Studijavo Seinų kunigų seminarijoje. 1860 09 08 įšventintas kunigu. Vikaravo įvairiose parapijose, rektoriavo Gudeliuose. Nuo 1874 m. Kapčiamiestyje.

Šaltiniai:
1.    Sūduvos dvasininkai. D. 2: Trys šimtai aštuoniasdešimt penki Sūduvos dvasininkai. - 2010. - 414, [1] p., įsk. virš.

[gimė 1898 m. Kybartų gminos Šiaudiniškių k. – 1984 Kuibyševe (Rusija)] – savanoris kūrėjas.
1905 -1907 m. mokėsi Šiaudiniškių k. pradinėje mokykloje. 1918 m. savanoriu stojo į besikuriančią Lietuvos kariuomenę. Dalyvavo Nepriklausomybės kovose. 1921 m. pasibaigus Nepriklausomybės karui iš kariuomenės pasitraukė.

Šaltiniai:
1.    Kybartų krašto žmonės: biografinis žinynas: Pasaulio kybartiečių draugijos 10-mečio leidinys/ sudarė Violeta Mickevičienė, Albinas Vaitkevičius. - Vilnius: Homo liber, 2017. - 207, [1] p.

Vilkaviškio r. sav. viešoji biblioteka Vilkaviškio turizmo ir verslo informacijos centras Vilkaviškio rajono švietimo pagalbos tarnyba