icon-sitemap

Nuotrauka iš Lietuvos kariuomenės karininkai, 1918-1953. T. 2: . - 2002. - 407, [1] p.

[gimė 1917 01 11 Deksniškių k., Gižų vls., Vilkaviškio aps. - 1997 05 29] - inžinierius, karininkas. 1936 m., baigė Marijampolės Rygiškių Jono g-ją. 1937 09 15 baigė Karo mokyklą inžinierijos specialybės ats. jaun. leitenanto laipsniu. 1943 m. baigė VDU Technologijos f-tą. 1944 m. pasitraukė į Vakarus. 1949 m. emigravo į JAV. Dirbo Čikagoje inžinieriumi mechaniku. 1992 m. sugrįžo į Lietuvą. Mirė 1997 m., palaidotas Antupių kapinėse (Vilkaviškio r.).

Šaltiniai:
1.    Lietuvos kariuomenės karininkai, 1918-1953. T. 2: . - 2002. - 407, [1] p.
2.    Kęstutis Sergejus Biskis. Prieiga internete https://www.myheritage.lt

Nuotrauka iš Jungtinių Amerikos Valstijų lietuviai. T.1: A-M. - 1998. - 715,[1] p.

[gimė 1909 08 06 Geisteriškių k., Vilkaviškio aps. - 1985 09 28 Čikagoje, IL] – dainininkė (dramatinis sopranas), literatė. Baigusi Marijampolės g-ją, 1930 - 1937 studijavo VDU Humanitarinių mokslų f-te. 1934 - 1937 redagavo „Naująją vaidilutę“ Parašė straipsnių, eilėraščių, novelių. Į lietuvių kalbą išvertė  Malraux „Kraujas ir opiumas“(1939). Baigė Kauno konservatoriją  (dainuoti mokėsi pas O. Marini). 1942 m. debiutavo Kauno didžiajame teatre. 1942 - 1944 dainavo operoje , radiofone, surengė solo koncertų didesniuose miestuose. 1944 m. pasitraukė į Vokietiją. 1949 m. persikėlė į JAV. 1950 m. Great Northern teatre Čikagoje sukūrė Leonoros vaidmenį G. Verdi operoje „Trubadūras“. 1952 m. laikr. „Chicago Tribune“ muzikiniame festivalyje laimėjo premiją. Turėjo savo dainavimo studiją, su mokiniais pastatė G. C. Menotti operą „Telefonas“. Čikagos liet. operai į lietuvių kalbą išvertė libretų. Į plokšteles įdainavo Kalėdų giesmių, duetų su A. Kalvaityte.

Nuotrauka iš Lietuvos kariuomenės karininkai, 1918-1953. T. 2: . - 2002.

[gimė 1905 08 09 Geisteriškių k., Bartninkų vls., Vilkaviškio aps. - 1985 07 03 Alytuje] - pedagogas, Lietuvos kariuomenės veikėjas. 1927 m. baigė Marijampolės Rygiškių Jono g-ją. 1932 10 12 pašauktas į karinę tarnybą. 1933 09 15 baigė Karo mokyklą ats. jaun. leitenanto laipsniu. 1935 01 22 priimtas į ginklavimo karininkų kursus. 1935 12 21 baigė ginklavimo karininkų kursus, perkeltas į Ginklavimo valdybą, paskirtas Centrinio artilerijos skyriaus sandėlio vedėju. 1938 05 01 suteiktas leitenanto laipsnis. 1940 m. baigė VDU Gamtos - matematikos f-tą.  Vokiečių okupacijos metu dirbo Vilkaviškio g-joje mokytoju. 1945 - 1953 dirbo Marijampolės I g-joje mokytoju, 1947 m. - šios mokyklos direktorius. Nuo 1953 m. - Alytaus I vidurinės  mokyklos fizikos ir astronomijos mokytojas.

Nuotrauka iš Lietuvos kariuomenės karininkai, 1918-1953. T. 2: . - 2002.

[gimė 1907 08 30 Geisteriškių k., Bartninkų vls., Vilkaviškio aps.] - pedagogas, Lietuvos kariuomenės veikėjas. 1929 m. baigė Marijampolės mokytojų seminariją ir mokytojavo Svėdasų pradinėje mokykloje. 1930 m. pašauktas į karinę tarnybą, priimtas į Karo mokyklą. 1931 10 29 ją baigė ats. jaun. leitenanto laipsniu. Paleistas į atsargą mokytojavo. Mokytojaudamas baigė VDU Teisių f-to Ekonomikos skyrių. Vokiečių okupacijos metu dalyvavo „Jaunosios Lietuvos“ ir Šaulių sąjungos veikloje, o VDU buvo korporacijos „Neo - Lituania“ narys.

Šaltiniai:
1.     Lietuvos kariuomenės karininkai, 1918-1953. T. 2: . - 2002. - 407, [1] p.

Nuotrauka iš Kybartų krašto žmonės. – Vilnius, 2017.

[gimė 1951 m. birželio 11 d. Kybartuose, Vilkaviškio raj.] –stilistė, visuomenininkė. 1969 m. baigė Kybartų K. Donelaičio vidurinę mokyklą. 1969 m. įstojo į Lietuvos buitinio gyventojų aptarnavimo ministerijos mokyklą, kurią baigė 1971 m. ir įgijo plataus profilio stilisto specialybę bei savo profesinę veiklą susijo su Vilkaviškio raj. Buitinio gyventojų aptarnavimo kombinatu. 1996 m. dalyvavo Tarptautinio Respublikonų Instituto organizuotuose kursuose apie politinį pasiruošimą Lietuvoje. 1999 m. dalyvavo Lietuvos gyventojų patarėjų sąjungos vadybininkų rengimo kursuose ir įgijo vadybininko kvalifikaciją. 2003 m. apsigynė socialinio darbuotojo asistento kvalifikaciją, Lietuvos respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos organizuotoje Marijampolės apskrities socialinių darbuotojų atestavimo komisijoje. 2007 m. mokėsi Marijampolės profesinio rengimo centre ir įgijo elektroninių pardavimų darbuotojo kvalifikaciją. 2008 m. metais įstojo į VšĮ Kauno paslaugų verslo darbuotojų profesinio rengimo centrą ir 2010 m. įgijo socialinių paslaugų verslo organizatoriaus su kultūrinių renginių organizavimo specializacija, kvalifikaciją.

Nuotrauka iš http://www.news.lt/lt/Ceslovas-Kazimieras-Blazys.media?id=119883

[g. 1943 08 18 Kybartuose] – teisininkas, politikas, Vilniaus miesto vyriausiojo policijos komisariato vyriausiasis komisaras. 1965–1970 m. mokėsi Vilniaus universiteto Teisės fakultete. 1967 m. pradėjo dirbti milicijoje. 1977–1980 m. stažavosi TSRS vidaus reikalų ministerijos akademijoje. 1981–1989 m. Vilniaus rajono vidaus reikalų skyriaus viršininkas. 1989–1990 m. vidaus reikalų ministerijos viršininko pavaduotojas. 1990–1991 m. buvo Lietuvos Policijos akademijos direktorius. 1991–1993 m. buvo Policijos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos komisaras. 1993–1995 m. Migracijos departamento direktorius. 1995–1997 m. privačios apsaugos įmonės UAB „Gelvora“ generalinis direktorius. 1997–1999 m. buvo Vilniaus miesto policijos komisariato vyriausiasis komisaras. 1999–2000 m. Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministras. Iki 2008 m. užėmė vyriausiosios lažybų kontrolės komisijos pirmininko postą.

Nuotrauka iš Lietuvos kariuomenės karininkai, 1918-1953. T. 2: . - 2002.

[gimė 1889 03 22 Skardupių k., Keturvalakių vls., Vilkaviškio aps.] - pedagogas, Lietuvos kariuomenės veikėjas. 1910 m. baigė Veiverių mokytojų seminariją. I pasaul. Karo metu tarnavo Rusijos kariuomenėje. Baigus Čiugujevo karo mokyklą 1916 12 01 suteiktas praporščiko laipsnis. 1918 m. rudenį grįžo į Lietuvą. 1919 01 01 - 1925 03 01 policijos vadas Vilkaviškio ir Kėdainių aps. Nuo 1925 04 01 mokytojavo Kėdainiuose. 1928 10 11 nustatytas ats. vyr. leitenanto laipsnis. 1930 08 01 išrinktas Kėdainių m. burmistru.

Šaltiniai:
1.    Lietuvos kariuomenės karininkai, 1918-1953. T. 2: . - 2002. - 407, [1] p.
2.    Andrius Bliūdžius. Prieiga internete https://www.geni.com

Nuotrauka iš http://www.penki.lt/Administracijos-kapitonas-OTTO-BLIUMCHENAS--savanorio-byla-Nr-4909.media?id=50955

[gimė 1899 05 30 Vilkaviškyje - 1978 11 02 Vokietijoje] - Lietuvos kariuomenės veikėjas. Baigė Vilkaviškio g-jos 4 klases. 1919 02 22 stojo savanoriu į Lietuvos kariuomenę, paskirtas Artilerijos pulko raštininku. 1920 06 03 suteiktas karo valdininko laipsnis ir paskirtas į Artilerijos skyrių vyr. raštvedžiu. 1921 02 01 paskirtas Artilerijos tiekimo skyriaus raštinės vedėju, vėliau buhalteriu.1926 09 11 baigė 4 mėn. artilerijos karininkų parengimo kursus. 1927 02 17 suteiktas administracijos (B) vyr. leitenanto laipsnis, 1929 11 23 - kapitono laipsnis. 1932 06 14 baigė ginklavimo karininkų parengimo kursus. 1939 11 23 suteiktas majoro laipsnis. 1944 m. pasitraukė į Vokietiją. Po karo Vokietijoje tarnavo Vytauto Didžiojo lietuvių sargybos kuopoje prie amerikiečių armijos kuopininku, vėliau būrio vadu, o 1953 - 1964 kuopos vadu. Apdovanotas Lietuvos nepriklausomybės medaliu (1928), Savanorių medaliu (1930).

J.Blusevičius su žmona Veronika. 1921 m. Nuotr. iš V.Kavaliausko knygos Vilkaviškio krašto karžygiai. – V., 2012.

[gimė 1890 07 13 Kalvos k, Pilviškių vls., Vilkaviškio aps. - 1955] - Lietuvos kariuomenės veikėjas. 1919 04 25 savanoriu įstojo į 2-ojo pėstininkų Algirdo pulką. Dalyvavo kovose prieš bolševikus ir lenkus. 1955 m. obligacijomis smarkiai išlošė. Apie tai sužinojo piktadariai, ir per apiplėšimą Jona Blusevičius buvo nužudytas.  Apdovanotas Vyties Kryžiaus 1 laipsnio (1919).

Šaltiniai:
1.    Kavaliauskas, Vilius (1951-). Vilkaviškio krašto karžygiai: (Vyties Kryžiaus kavalieriai 1918-1940 m.)/ Vilius Kavaliauskas. - Vilnius: Lodvila, 2012. - 276 p.: iliustr., nuotr., portr., faksim.

Nuotrauka iš Sūduvos dvasininkai. D. 1: Trys šimtai penkiolika Sūduvos dvasininkų. - 2009

[gimė 1884 01 13 Bebrininkų k., Paežerių vls., Vilkaviškio aps. - 1920 Šunskuose (Marijampolės r.)] - kunigas, visuomenininkas. Mokėsi Šunskų pradžios mokykloje, vėliau su broliu Vincentu - Petrapilio šv. Kotrynos berniukų g-joje. 1908 m. baigė Seinų kunigų seminariją. Įšventintas Varšuvoje. Vikaravo Teoline 1908 - 1910 (Mozūruose), vėliau kunigavo Suvalkijos parapijose. 1910 m. dalyvavo brolio Vincento pirmosiose šv. Mišiose Šunskų bažnyčioje. Vokiečiams okupavus Lietuvą pasitraukė į Minską su broliu ir giminaičiais. 1917 m. buvo išrinktas atstovu (su kt.) Rusijos Lietuvių seimą kaip krikščionis demokratas. 1918 m. sugrįžo į Tėvynę. Vikaravo Pajevonyje, čia sunkiai susirgo ir nebepasveiko.

Šaltiniai:
1.    Sūduvos dvasininkai. D. 1: Trys šimtai penkiolika Sūduvos dvasininkų. - 2009. - 329, [1] p.

Vilkaviškio r. sav. viešoji biblioteka Vilkaviškio turizmo ir verslo informacijos centras Vilkaviškio rajono švietimo pagalbos tarnyba