icon-sitemap

Nuotrauka iš Lietuvos kariuomenės karininkai, 1918-1953. T. 3: . - 2003

[gimė 1913 09 27 Gudelių k., Vilkaviškio vls. ir aps.] - inžinierius, visuomenininkas. 1933 m. baigė Vilkaviškio g-ją. Du semestrus mokėsi VDU Technikos f-te. 1935 09 18 pašauktas į karinę tarnybą įstojo į Karo mokyklą. 1936 09 15 ją baigė ats. jaun. leitenanto laipsniu. 1941 m.Baigė VDU Statybos f-tą. Dirbo inžinieriumi Vilkaviškyje. Vokiečių okupacijos metu dalyvavo pasipriešinimo judėjime. 1944 m. pasitraukė į Vokietiją. Dalyvavo VLIK‘o veikloje. 1949 m. emigravo į JAV, apsigyveno Bostone. Už statybinių konstrukcijų projektus 1973m., 1978 m. ir 1985 m. pelnė Amerikos plieno konstrukcijų instituto apdovanojimus. Už Fizikos instituto pastato Hanoveryje projektą 1975 m. suteikta Gelžbetonio instituto premija. Dalyvavo JAV lietuvių veikloje.

[gimė 1898 04 23 Znočkų k., Paežerių vls., Vilkaviškio aps. - 1960 04 29 Vilniuje] - teisininkas, prozininkas, publicistas. Vidurinį mokslą ėjo Vilkaviškyje, Voroneže ir Marijampolėje, kur 1920 m. baigė realinę g-ją. 1925 m. baigė LU teisių f-to teisių skyrių, o iki 1927 m. išklausė dar ir ekonomijos skyrių. Nuo 1928 m. advokatas. Bendradarbiavo spaudoje nuo 1922 m., daugiausia savo paties 1933 - 1934 leistame „Žinove“. Yra parašęs nemaža brošiūrėlių, kurių dauguma skirtos pikantiškajai meilės temai. Vėliau ėmėsi ir dailiosios kūrybos „Lemties žaismas“(1936), „Aš ir tu“ (1938), „Nuodėmės“ (1938). Daug ką pasirašinėjo ne pavarde, o slapyvardžiais (Progreso meteoras, Jurgdala, Gyvoji kaukė).

Nuotrauka iš http://angelorum.lt/xxa-tikejimo-liudytojai/justinas-dabrila-kunigas-1905-03-15-1941-06-22/

[gimė 1905 03 15 Našiškių k., Vilkaviškio vls. ir aps. - 1941 06 22 ] - kunigas. Mokėsi Vilkaviškio ir Marijampolės g-jose. 1920 - 1926 mokėsi Vilkaviškio kunigų seminarijoje, 1927 - 1928 LU teologijos-filosofijos fakultete. Kunigu įšventintas 1928 03 20. Toliau mokėsi pas jėzuitus Silezijoje, Olandijoje (Valkenburge), Romoje Gregorianum un-te, kur įsigijo filosofijos daktaro laipsnį. Dėl ligos nepadaręs įžadų, 1934 m. pasitraukė iš jėzuitų. 1935 m. prie Katalikų Veikimo Centro įsteigė pedagoginį kino teatrą ir išleido daug nejudomųjų filmų su atitinkamomis paskaitomis. Tarp jų 1936 m. pagamino M. K. Čiurlionio filmą iš 90 paveikslų. Bendradarbiavo „Tiesos kelyje“, „XX Amžiuje“. 1936 m. išsp. dainų rinkinį „Vai lėkite, dainos“. 1941 m. vasarą, išvykusį į Lankeliškių parapiją, besitraukdami bolševikai suėmė (drauge su kun. V. Balsiu ir kun. J. Petrika) ir Būdavonės miške žiauriausiu būdu juos nužudė. Vokiečių metais buvo pastatyti trys betoniniai kryžiai (suprojektavo kun. P. Brazauskas) kunigams kankiniams. Sugrįžę sovietai jį susprogdino. Paminklas buvo atstatytas 1989 m. 2000 Šventaisiais jubiliejiniais metais įtrauktas į XX amžiaus kankinių - tikėjimo liudytojų martirologą. Palaidotas Alksnėnų kapinaitėse.

Nuotrauka iš: http://www.spaudos.lt/Knygnesiu_paminklai/knygnesiai/matas_dabrila.html

[gimė 1846 08 30 Znočkų k., Paežerių vls., Vilkaviškio aps. - 1935 01 24 Vilkaviškyje] - prelatas, draudžiamosios spaudos platintojas. Mokėsi Vilkaviškio pradinėje ir Marijampolės g-joje. Nuo 1884 m. Seinų kunigų seminarijoje. Būdamas klieriku išvertė kunigams labai reikalingą knygutę „Vade mecum“. Į kunigus įšventino M. Valančius 1869 09 02. Vikaravo Šumane, Zambrave (Lenkija), Naumiestyje 12 metų, Leipalingyje. Nuo 1890 12 01 paskirtas Vilkaviškio klebonu ir dekanu, kur išbuvo iki pat mirties. 1920 m. pakeltas prelatu, o 1929 m. apaštališkuoju protonotaru. Sudarius Vilkaviškio vyskupiją, buvo jos generalvikaras. Bendradarbiavo su M. Sederevičiumi, buvo jo aktyvus pagalbininkas. Platino maldaknyges, pats pristatydavo į savo parapiją. Draugavo su vietiniais daraktoriais. Mirė ir palaidotas Vilkaviškyje

[gimė 1912  Bartninkų k. ir vls., Vilkaviškio aps.] - Lietuvos kariuomenės veikėjas. Vilkaviškyje baigė Dr. Jono Basanavičiaus g-ją ir Prekybos instituto du kursus. 1933 09 18 pašauktas į karinę tarnybą. 1934 09 15 baigė Karo mokyklą ats. jaun. leitenanto laipsniu. Vėliau dirbo Klaipėdoje, buvo Šaulių sąjungos narys. 1938 11 14 paskirtas Klaipėdos 48 šaulių būrio vadu.

Šaltiniai:
1.    Lietuvos kariuomenės karininkai, 1918-1953. T. 3. – Vilnius, 2003.

Nuotrauka iš http://www.maironis.kaunas.lm.lt/Pranesimai_29.aspx

[gimė 1908 09 23 Bardauskų k., Vilkaviškio aps. - 1997 08 17] - pedagogė, vertėja. Mokėsi Marijampolės Rygiškių Jono g-joje, Kauno un-te, kurį baigė 1933 m. Dirbo pedagoginį darbą Marijampolės, Kauno ir Vilniaus mokyklose. Dar nebaigusi universiteto, jau dėstė lietuvių kalbą ir literatūrą. Vėliau, pasitobulinusi Grenoblyje, mokė lietuvininkus prancūzų kalbos. Vertė Aleksandro Diumos ir Aleksandro Ostrovskio kūrinius, sudarinėjo vadovėlius, recenzavo knygas.

Šaltiniai:
1.    Karpavičienė M. Pedagogei ir vertėjai Onai Dabrilaitei – 100. Prieiga internete http://www.maironis.kaunas.lm.lt/Pranesimai_29.aspx
2.    Macijauskienė M. Išugdė meilę gimtajai kalbai. Prieiga internete http://www.xxiamzius.lt/numeriai/2008/04/09/atmi_01.html

[gimė 1882 12 18 Didvyžių k., Augalų vls., Vilkaviškio aps., gyveno Kybartuose, Vilkaviškio aps.] – siuvėja, daraktorė. Valdinę pradžios mokyklą baigė Vilkaviškyje. Toliau namuose mokė pasamdytas mokytojas ir parengė pagal keturių klasių gimnazijos programą. Paežerių dvaro savininkė Gavronskienė apie 1900 m. įsteigė vaikų prieglaudą. Dackevičiūtei buvo pasiūlyta mokyti vaikus rankdarbių ir slaptai mokyti liet. skaityti ir rašyti bei tikybos. Turėdavo 30-35 mokinius. Vakarais liet. skaityti mokė beraščius suaugusius. Drauge su tėvu liet. elementorių parsigabendavo iš M. Lietuvos. Prisidengusi tuo, kad moko rankdarbių, ji mokytojavo iki 1908 m. Žandarams įkliuvusi nebuvo. Užklupta elementorius paslėpdavo ir pradėdavo mokyti rankdarbių. 1937 m. rugpjūčio mėn. Ministerių kabineto nutarimu išmokėta 500 Lt vienkartinė pašalpa.

[gimė 1900 m. Daugėlaičių k., Kybartų vls., Vilkaviškio aps.] - savanoris kūrėjas. 1908-1910 mokėsi Kybartų pasodos pradinėje mokykloje. 1918 m. savanoriu stojo į besikuriančią Lietuvos kariuomenę. Dalyvavo Nepriklausomybės kovose. 1921 m., pasibaigus Nepriklausomybės kovoms, iš kariuomenės išėjo.

Šaltiniai:
1.    Kybartų krašto žmonės: biografinis žinynas: Pasaulio kybartiečių draugijos 10-mečio leidinys / sudarė Violeta Mickevičienė, Albinas Vaitkevičius. - Vilnius: Homo liber, 2017. - 207, [1] p.

Nuotrauka iš VB archyvo

[g. 1976 m. spalio 25 d. Vilkaviškyje] – Lietuvos žurnalistas, redaktorius. 1994 m. baigė Vilkaviškio Salomėjos Nėries vidurinę mokyklą. 2008 m. baigė Vilniaus universiteto Komunikacijos fakulteto žurnalistikos bakalauro studijas. 2012 metais baigė Vilniaus universiteto Komunikacijos fakulteto komunikacijos ir informacijos magistro studijas. 1997–2002 m. mokėsi žurnalistikos kursuose Vokietijoje.
1995 m. savaitraščio „Sargyba“ korespondentas. 1995–1998 m. Vyriausybės kanceliarijos konsultantas spaudos reikalams. 1998–1999 m. “Vilsat” ir „11 kanalas“ redaktorius, programų direktoriaus pavaduotojas. 1999–2000 m. Teismų departamento atstovas spaudai. 2001–2006 m. Teisingumo ministerijos Viešųjų ryšių tarnybos darbuotojas ir vadovas.

Nuotrauka iš https://www.vilniausmuziejai.lt/venclova/Aleksandras_Stromas/pages/IMG_0762_JPG.htm

[gimė 1928 12 25 Vilkaviškyje] - teisininkė, teismo ekspertė. Dr. (social. mokslai; teisės mokslų kand. 1972). 1956 m. baigė VU. 1956 - 1958 dirbo Rygos moksl. Tyrimo kriminalistikos laboratorijoje dokumentų tyrimo eksperte (tyrimus atlikdavo Baltijos šalims ir Kaliningrado sričiai). 1958 m. tokią laboratoriją įkūrė Vilniuje; buvo pirmoji teismo ekspertė Lietuvoje. Laboratorijos pagrindu 1961 m įkurtas Teismo ekspertizės MTI. Iki 1975 m. dirbo vyr. eksperte. 1945 - 1980 – Rašysenos ekspertizių laboratorijos vedėja. 1980 - 1993 VISI dėstė teisę; doc. (1984). Nustatė žymių mokslininkų, literatų, rašytojų (pvz., 1975 - K. Donelaičio „Metų“) veikalų autorystę. Svarb. veikalai: „Lietuvių rašto kalbos indentifikacinių požymių klasifikacija“ (1968; jos pagrindu sukurta pirmoji SSRS autorystės ekspertizės rūšis), „Autorystės ekspertizės skyrimas ir medžiagos jai daryti paruošimas“ (1985), „Kriminalistikos žinynas“ (su P. Danisevičiumi, 2006). Parengė metodinių priemonių.

Vilkaviškio r. sav. viešoji biblioteka Vilkaviškio turizmo ir verslo informacijos centras Vilkaviškio rajono švietimo pagalbos tarnyba