icon-sitemap


[gimė 1924 03 19 Paežerių k., Alvito vls., Vilkaviškio aps. – 2004 04 23] – kunigas. Baigęs Paežerių pradinę mokyklą ir Kauno IX gimnaziją, nuo 1944 metų rudens mokytojavo Vištyčio–Laukų pradinėje mokykloje. 1946–1949 metais dirbo zakristijonu Tytuvėnuose ir Varlaukyje. Po to baigė buhalterių kursus ir porą metų Kaune darbavosi dispečeriu ir normuotoju bei kontrolieriumi.
1952 metais K.Dambrauskas įstojo į Kauno tarpdiecezinę kunigų seminariją. 1957 m. balandžio 17 d. tuometinio Panevėžio vyskupo augziliaro Julijono Steponavičiaus buvo įšventintas kunigu. Trejus metus vikaravo Veisiejuose, vėliau – Kauno Švč. Jėzaus Širdies (Šančių) parapijoje.

Nuotrauka iš Sūduvos dvasininkai. D. 1: Trys šimtai penkiolika Sūduvos dvasininkų. – 2009

[gimė 1892 09 13 Ožkabalių k., Vilkaviškio vls. ir aps. - 1987 Putname, CT] - kunigas, pedagogas.
Mokėsi Bardauskų pradžios mokykloje, Vilkaviškio g-joje ir nuo 1909 m. Seinų kunigų seminarijoje. Kunigu įšventintas 1915 09 01. 1915 - 1918 studijavo Petrapilio dvasinėje Akademijoje. Organizavo tremtinių grįžimą į Lietuvą. Buvo „Vado“ redaktoriumi. Į Lietuvą grįžo slapta 1918 08 25.  Grįžęs į Lietuvą , visą laiką dirbo pedagoginį darbą. 1944 m. pasitraukė į Vokietiją. 1948 -1949 Kolumbijos kunigų seminarijos profesorius. 1949 m. pabaigoje išvažiavo į JAV - kunigavo. Paskutinius metus gyveno Jurgio Matulaičio namuose Putname. Bendradarbiavo katalikiškoje lietuviškoje spaudoje Lietuvoje, Petrapilyje, Amerikoje. Išspausdino daug straipsnių, paruošė 10 maldaknygių, kurių buvo paskleista apie 250 000 egzempliorių, galutinai išstumiant svetimųjų kalba leidžiamąsias. Redagavo, taisė lietuviškas knygeles.
Nuotr. žr. kn. Lietuvių enciklopedija. – Boston, Mass: Lietuvių enciklopedijos leidykla, T. 4. – 1954. – p. 262.

[gimė 1931 03 07 Gižų k., Vilkaviškio r.] - ekonomistas, ekonomikos mokslų daktaras. 1955 m. baigęs Vilniaus un-tą, jame dėstė. 1964 - 1975 mokslinio komunizmo katedros vedėjas; docentas (1967). Disertacija „Kvalifikuotos darbo jėgos reprodukcija Tarybų Sąjungoje“. Kiti darbai apie socialistinio darbo socialines problemas, brandžios socialistinės visuomenės socialinės struktūros raidos tendencijas.

Šaltiniai:
1.    Mažoji lietuviškoji tarybinė enciklopedija. T. 1: A-J. - 1966. - 735, [1] p., 16 iliustr. lap.
2.    Tarybų Lietuvos enciklopedija. T. 1: A-Grūdas. - 1985. - 672 p.
3.    Matas Damidavičius. Prieiga internete http://lietuvai.lt

[gimė 1917 08 05 Juzmos k., Pilviškių vls., Vilkaviškio aps. - 1946 08 29] - miškininkas, Lietuvos kariuomenės veikėjas. Nuo 1928 m. mokėsi Pilviškių progimnazijoje. 1937 m. baigė Vilkaviškio g-ją. 1937 07 07 įstojo į  Karo mokyklą. 1938 09 27 ją baigė ats. jaun. leitenanto laipsniu. 1939 m. įstojo į Dotnuvos ŽŪA. Baigė Miškininkystės skyrių. Paskirtas Vilniaus lentpjūvės „Beržas“ direktoriumi ir ten dirbo iki 1944 m. vasaros. Vėliau dirbo Kaune miškų tiekimo žinyboje. 1945 m. vasarą įsitraukė į antisovietinę rezistenciją. Buvo LIK Kauno vadovybės narys. 1945 11 29 NKGB suimtas. 1946 03 26 NKVD  karinio tribunolo nuteistas 20 metų lagerio ir 5 metams tremties. Žuvo lageryje.

Šaltiniai:
1.    Lietuvos kariuomenės karininkai, 1918-1953. T. 3: . - 2003. - 399, [1] p.

Nuorauka iš http://www.mususavaite.lt/netekome-audeju-audejos-marijos-danilaitienes

[gimė 1944 01 28 Grajauskų k., Vilkaviškio vls. - 2017 04 27] - audėja.
Austi išmoko iš savo mamos, garsios audėjos Salomėjos Vaškevičienės. Vėliau lankė Vilniaus etninės kultūros centro organizuotus kursus Rumšiškėse, Palangoje stengėsi „perkąsti“ žemaičių tautinių drabužių audimo specifiką. Dalyvavo įkuriant Vilkaviškio kultūros rūmų „Mažąją audimo artelę“. Audė tautinius sijonus, juostas, prijuostes etnografiniams kolektyvams. Vilkaviškio Mažojoje audimo artelėje M. Danilaitienė audė pagal patentą. Ji dalyvavo ne vienoje parodoje.

[gimė 1921 06 06 Sausininkų k., Vilkaviškio r. – 2000 11 03] – gydytoja odontologė ortopedė. 1941 m. baigė Vilkaviškio gimnaziją su pagyrimu. 1941 – 1947 mokėsi Vytauto Didžiojo universitete. Universitetą baigė su pagyrimu. Baigusi universitetą pagal paskyrimą išvyko į Eržvilką, Tauragės r. Buvo vienintelė gydytoja ir gydė nuo visų ligų. Tačiau pagrindinis buvo gydytojos odontologės darbas. Vėliau dirbo Joniškio, Pakruojo, Šiaulių rajonuose. Aktyviai dalyvavo visuomeninėje veikloje, buvo Šiaulių rajono centrinės ligoninės profsąjungos pirmininkė.
Mirė 2000 m. lapkričio 3 dieną. Palaidota Kuršėnų naujosiose kapinėse.

Šaltiniai:
1.    Gydytojos odontologės – Lietuvos kūrėjų motinos ir žmonos/ Irena Balčiūnienė, Alina Pūrienė, Ingė Lukšaitė. – Vilnius: Spaudmeta, 2014. – p. 134-135.

J.Danilevičius. 1919 m. Nuotr. iš V.Kavaliausko knygos Vilkaviškio krašto karžygiai. – V., 2012.

[gimė 1897 Varpininkų k., Vilkaviškio vls. ir aps. - 1934 02 09] - Lietuvos kariuomenės veikėjas. 1919 03 15 pašauktas įstojo į Lietuvos kariuomenę. Tarnavo 2-ajame pėstininkų Algirdo pulke. Penktos kuopos viršila. Vėliau pervestas į karo miliciją. Dalyvavo kovose prieš bolševikus, bermontininkus ir lenkus. Tarnybą baigė viršilos laipsniu. Mirė ištikus infarktui, palaidotas Marijampolėje. Apdovanotas Vyties Kryžiaus 1 laipsnio (1919), Lietuvos nepriklausomybės (1928) medaliais.

Šaltiniai:
1.    Kavaliauskas, Vilius (1951-). Vilkaviškio krašto karžygiai: (Vyties Kryžiaus kavalieriai 1918-1940 m.)/ Vilius Kavaliauskas. - Vilnius: Lodvila, 2012. - 276 p.: iliustr., nuotr., portr., faksim.

[gimė 1924 09 17 Dumčių k., Pilviškių vls., Vilkaviškio aps. - 2009 06 03 Baisiogaloje (Radviliškis)] - veterinarijos gydytojas, biologas. Baigė Marijampolės jėzuitų g-ją. 1944 buvo pašauktas į tarybinę kariuomenę ir dalyvavo 2-jame pasauliniame kare. 1947 - 1952 metais studijavo Lietuvos veterinarijos akademijoje. 1956 m. apgynė biologijos mokslų kandidato disertaciją. Paskelbė 14 mokslinių straipsnių. 1985 m. suteiktas respublikos nusipelniusio mokslo veikėjo garbės vardas. Nuo 1956 m. dirbo Lietuvos gyvulininkystės institute moksliniu bendradarbiu, 1960 - 1987 - instituto moksliniu sekretoriumi. Daug metų buvo renkamas Gyvulininkystės instituto draugiškojo teismo pirmininku, Radviliškio liaudies teismo tarėju.

Šaltiniai;
1.   Mažoji lietuviškoji tarybinė enciklopedija. T. 1: A-J. - 1966. - 735, [1] p., 16 iliustr. lap.

Nuotrauka iš Lietuvos kariuomenės karininkai, 1918-1953. T. 3: . - 2003

[gimė 1909 01 25 Lapankos k., Gižų vls., Vilkaviškio aps. - 1943 02 27] - Lietuvos kariuomenės veikėjas. Baigė Marijampolės g-ją. 1928 09 įstojo į Karo mokyklą. 1930 10 25 ją baigė leitenanto laipsniu. 1933 11 20 pakeltas į vyr. leitenantus. Prasidėjus Vokietijos - SSRS karui dalyvavo Birželio sukilime. Vokiečių okupacijos metais tarnavo lietuvių savisaugos daliniuose. 1941 06 28 priimtas Į TAD batalioną. 1941 07 03 paskirtas bataliono maisto tiekėju. 1941 08 25 perkeltas į 2 PPT batalioną. 1942 06 30 paleistas į atsargą. Tragiškai žuvo Kaune.

Šaltiniai:
1.    Lietuvos kariuomenės karininkai, 1918-1953. T. 3: . - 2003. - 399, [1] p.

[gimė 1911 02 03 Vilkaviškyje - 1985 12 05 Kaune] - ledo ritulininkas, futbolininkas, kūno kult. mokytojas. 1949 m. baigė LVKKI. 1929 - 1949 žaidė ledo ritulį, futbolą Vilkaviškio LFLS, Kauno LGSF, LVKKI komandose. 3 kartus (1932, 1933, 1937) Lietuvos ledo ritulio čempionas, 1929, 1931 sidabro, 1949 m. bronzos medalių, 1932 - 1934 Lietuvos futbolo čempionatų bronzos medalių laimėtojas. 1946 - 1975 Kauno 14, 9 (dab. Jėzuitų) vid. mokyklų kūno kult. mokytojas. Nuo 1998 m. rengiamos „Vlado Danilevičiaus taurės“ futbolo varžybos.

Šaltiniai:
1.    Lietuvos sporto enciklopedija. [T.] 1: A – K. - 2010. - 724 p.

Vilkaviškio r. sav. viešoji biblioteka Vilkaviškio turizmo ir verslo informacijos centras Vilkaviškio rajono švietimo pagalbos tarnyba