icon-sitemap

[gimė 1887 06 24 Būdviečių k., Vilkaviškio aps. - 1949 04 05 Vilniuje] - visuomenininkas. 1905 m. išvyko į D. Britaniją. 1905 - 1906 Škotijoje dirbo metalurgijos gamykloje, 1906 - 1917 - JAV mašinų gamyklose. 1917 m. redagavo LSS laikr. „Kova“ ir žrn. „Naujoji gadynė“. 1920 - 1922 D. Britanijoje redagavo laikr. „Rankpelnis“. 1922 - 1944 dirbo administracinį darbą TSRS. 1944 - 1946 LTSR užs. reikalų m-jos darbuotojas. Nuo 1946 m. dirbo LTSR AT Prezidiume.

Šaltiniai:
1.    Tarybų Lietuvos enciklopedija. T. 1: A-Grūdas. - 1985. - 672 p.
2.    Lietuviškoji tarybinė enciklopedija. T. 2: Bangladešas - Demokratinis. - 1977. - 640 p.
3.    Mažoji lietuviškoji tarybinė enciklopedija. T. 1: A-J. - 1966. - 735, [1] p., 16 iliustr. lap.
4.    Kazys Daugirdas. Prieiga internete https://lt.wikipedia.org

Antanas Alfredas Dėdelė

[gimė 1896 04 19 Kybeikių k., Kybartų vls., Vilkaviškio aps. - 1942 Sverdlovske (Rusija)] - žurnalistas. Mokėsi Marijampolės ir Palangos g-jose. Nuo 1919 01 08 dirbo Lietuvos spaudos biure, vėliau Lietuvos redakcijoje, 1920 - 1922 Eltos sekretorius. 1922 -1924 Lietuvos pasiuntinybės Čekoslovakijoje sekretorius ir Eltos atstovas. 1925 07 - 1926 05 gyveno Prancūzijoje. 1927 - 1929 Klaipėdos gubernatūroje spaudos referentas ir kurį laiką „Lietuvos keleivio“ vyr. redaktorius. Paskui „Lietuvos Aido“ reporteris ir nuo 1932 m. redakcijos narys. Pradėjęs bendradarbiauti 1911 m. „Ateityje“, ir „Šaltinyje“, vėliau rašė „Pavasaryje“, „Laisvėje“, „Ryte“, „Lietuvoje“, „Lietuvyje“, „Klaipėdos žiniose“. 1941 m. išvežtas į Rusiją.

Šaltiniai:
1.    Kybartų krašto žmonės: biografinis žinynas: Pasaulio kybartiečių draugijos 10-mečio leidinys / sudarė Violeta Mickevičienė, Albinas Vaitkevičius. - Vilnius: Homo liber, 2017. - 207, [1] p.
2.    Antanas Dėdelė. Prieiga internete https://lt.wikipedia.org/wiki/Antanas_D%C4%97del%C4%97
3.    Žurnalistikos enciklopedija. – Vilnius: Pradai, 1997. – 101 psl.

Stasio Knezio nuotr. iš https://picasaweb.google.com/lh/photo/Rfvzwkv9VHWY_JUMfAyOVtMTjNZETYmyPJy0liipFm0

[gimė 1907 08 12 Rumokų k., Žaliosios vls., Vilkaviškio aps. - 1973 08 23] - Lietuvos kariuomenės veikėjas. Baigė Alytaus g-ją. 1929 07 28 įstojo į karo mokyklą. 1931 10 24 baigė jaun. leitenanto laipsniu. 1935 11 25 pakeltas į leitenantus. 1939 12 31 pakeltas į kapitonus. 1940 07 24 paskirtas Lietuvos liaudies kariuomenės 9 pėst. pulko štabo viršininku. Vokiečių okupacijos metais dirbo Marijampolėje ugniagesybos inspektoriumi. 1945 m. dirbo mokytoju Švėkšnoje, vėliau Šilutės g-joje. 1945 03 05 NKVD suimtas, kalintas Tauragėje, bet 1945 04 18 paleistas. 1947 04 29 vėl suimtas, kalintas Šilutėje. 1947 09 11 Ypatingojo pasitarimo nuteistas 5 metams, išvežtas į Ustvymlagą (Komija). 1952 04 04 iš lagerio paleistas, grįžo į Lietuvą, reabilituotas. Palaidotas Palangoje.

Šaltiniai:
1.    Ažubalis A., Kazlauskaitė-Markelienė, R., Žilėnienė V. Karinis rengimas Lietuvos mokykloje (1929-1940 m.). – Vilnius, 2009.

[gimė 1866 03 06 Virbalyje, Vilkaviškio aps. - 1911 11 24 Hazletone ( JAV)] - kunigas. Baigė vietos pradžios mokyklą. Po keturių klasių baigimo išvažiavo į Seinus. Studijavo Seinų kunigų seminarijoje. 1891 06 21 įšventintas kunigu. Vikaras Vladislavove 1893 m. su Petru Dvaranausku. Aptarnavo koplyčią Slabadoje. Išvyko į JAV. 1895 m. buvo klebonu Clevelande ir keliose parapijose Pennsylvanijoje. Hazletone, Pa. pastatė šv. Petro ir Povilo bažnyčias.

Šaltiniai:
1.    Kybartų krašto žmonės: biografinis žinynas: Pasaulio kybartiečių draugijos 10-mečio leidinys / sudarė Violeta Mickevičienė, Albinas Vaitkevičius. - Vilnius: Homo liber, 2017. - 207, [1] p.
2.    Sūduvos dvasininkai. D. 3: Trys šimtai Sūduvos dvasininkų. - 2012. - 290, [1] p., įsk. virš.

[gimė 1965 09 14 Vilkaviškyje] - futbolininkas. Žaisti pradėjo Vilkaviškyje. Lietuvos moksleivių rinktinės (1981), Panevėžio „Ekrano“ (1982), Vilniaus „Žalgirio“ dublerių (1983 - 1984), Talino „Sport“ (Estija, 1985 - 1986), Vilkaviškio „Širvintos“ (1987 - 1994) komandų žaidėjas. SSRS jaunių rinktinės narys (1983). SSRS tautų spartakiados jaunimo futbolo varžybų laimėtojas (1983).

Šaltiniai:
1.    Lietuvos sporto enciklopedija. [T.] 1: A – K. - 2010. - 724 p.

Nuotrauka iš Lietuvos kariuomenės karininkai, 1918-1953. T. 3: . - 2003

[gimė 1913 03 11 Būdviečių k., Keturvalakių vls., Vilkaviškio aps. - 1946 12 14] - Lietuvos kariuomenės veikėjas, visuomenininkas. 1933 baigė Marijampolės Rygiškių Jono g-ją. Du semestrus studijavo VDU Medicinos f-te. 1935 m. įstojo į Karo mokyklą. 1938 05 12 ją baigė jaun. leitenanto laipsniu. Likviduojant Lietuvos kariuomenę 1940 09 05 paskirtas į RA 29 ŠTK 179 šaulių divizijos artilerijos divizioną. Prasidėjus Vokietijos - SSRS karui iš RA pasitraukė. 1941 07 12 paskirtas į LAD artilerijos pulką. Po karo dirbo mokytoju Marijampolėje. 1945 10 30 NKVD suimtas. 1946 04 20 Karinio tribunolo nuteistas 10 metų. Kalėjo lageryje Velsko r., Archangelsko sr., Sevželdorlage, Komijoje. Žuvo lageryje.

Šaltiniai:
1.    Lietuvos kariuomenės karininkai, 1918-1953. T. 3: . - 2003. - 399, [1] p.

Nuotrauka iš https://www.santaka.info/?sidx=9180

[gimė 1876 01 21 Paežerių k., Vilkaviškio aps.] – žydų gydytojas. Vėliau šeima pardavė sodybą ir persikėlė gyventi  į Pilviškius. 1908 m. Mauša Dembovskis baigė Novoaleksandrijos gimnaziją Lenkijoje, Liublino apskrityje. 1914 m. baigė medicinos mokslus Karaliaučiaus universitete. Kijevo Šv. Vladimiro universitete įgijo medicinos mokslų daktaro laipsnį.1914 m. mobilizuotas į Rusijos kariuomenę, dirbo lazaretuose ir karo ligoninėse. 1918 m.  balandžio 1 d. iš Rusijos kariuomenės paleistas.

[gimė 1905 03 04 Daugėlaičių k., Kybartų vls., Vilkaviškio aps. - 1987 01 29 Valencijoje (Venesuela)] - poetė, prozininkė. 1926 baigė Vilkaviškio g-ją. Ir nuo 1931 m. buvo pašto tarnautoja. Nuo 1924 m. spausdino eilėraščius ir prozą periodinėje spaudoje Baltijos , Žuvėdros slapyvardžiu. 1932 m. išvertė „Grafaitė Valevskaitė“, o 1954 m. išleido savo romaną „Grandinės“, 1956 m. „Gedimino kalno pavėsyje“. Bendradarbiavo „Tėvų kelyje“, „Drauge“ ir kt.

[gimė 1867 Vilkaviškio aps.] - vargonininkas. 1892 m. atvyko į JAV, Mahanoy City, Pa. Buvo pirmas vargonininkas, pradėjęs organizuoti chorą čia, o vėliau lietuvių parapijoje Filadelfijoje. Pirmasis mimiografu išleido keletą savo harmonizuotų kalėdinių dainų. Vėliau perėjo į lenkų parapijas.

Šaltiniai:
1.    Lietuvių enciklopedija. T.4: Chronografas – Dievaitis. - 1954. - 542,[1] p

Nuotrauka iš Lietuvos kariuomenės karininkai, 1918-1953. T. 3: . - 2003

[gimė 1914 05 10 Smilgių k., Vilkaviškio vls. ir aps.] - karininkas. Baigė Vilkaviškio Dr. Jono Basanavičiaus g-ją. 1936 09 19 įstojo į Karo mokyklą. 1937 09 15 ją baigus suteiktas ats. jaun. leitenanto laipsnis ir paleistas į atsargą. Kilus Vokietijos - SSRS karui užsiregistravo Kauno karo komendantūroje.

Šaltiniai:
1.    Lietuvos kariuomenės karininkai, 1918-1953. T. 3: . - 2003. - 399, [1] p.

Vilkaviškio r. sav. viešoji biblioteka Vilkaviškio turizmo ir verslo informacijos centras Vilkaviškio rajono švietimo pagalbos tarnyba