icon-sitemap

Nuotrauka iš https://www.geni.com/photo/view/6000000030062572438?album_type=photos_of_me&end=&photo_id=6000000033669074954&project_id=&start=&tagged_profiles=

[gimė 1922 04 24 Kybartuose, Vilkaviškio aps. – mirė 2009 12 24 Floridos valstijos Sun City Center] - inžinierius, aviacijos sportininkas. Baigęs Kauno „Aušros“ berniukų g-ją, 1941 m. VDU studijavo architektūrą. 1944 m. pasitraukė į Vokietiją, o 1949 m. persikėlė į JAV. Detroite, MI, studijavo inžineriją. Dar Lietuvoje įsijungė į oro skautų veiklą. Detroite ilgus metus buvo tuntininkas. Užsiiminėjo aviacijos sportu. Rašė į amerikiečių ir lietuvių spaudą apie Lietuvos aviacijos istoriją. Gilinosi į teorinę aviaciją, gamino modelius. Teisėjavo aviacijos modelių varžybose Detroite ir pasaulio pirmenybėse Muncie, IN. JAV trumpai gyveno prie New Yorko, o 1955 m. persikėlė į Detroitą. Detroite įsijungė į skautišką gyvenimą, įsteigdamas oro skautų draugovę. 1957 m. pradėjo mokytis skraidyti Detroito - Wayne aerodrome. 1959 metų lapkričio mėn. išlaikė egzaminus lakūno licencijai. Jaunas lakūnas ir toliau lavinosi, tęsė skraidymus, nuomodamas lėktuvus. 1963 m. įsigijo nuosavą lėktuvą, vartotą Aeronca 7 AC. Jį palaikęs du metus, suremontavęs variklį, pardavė. Tada nupirko Aeroncą - naujesnę.

Nuotrauka iš http://www.santaka.info/?sidx=19632

[gimė 1919 09 28 Stolaukio k., Pajevonio vls., Vilkaviškio aps.] - tautinių šokių mokytoja.
1938 m. baigusi Vilkaviškio g-ją įstojo į Kauno VDU, vėliau persikėlė į Vilnių, kur studijavo ir baigė humanitarinius mokslus. Studijuodama veikė skautuose, įsitraukė į tautinių šokių darbą: instruktavo, dalyvavo grupių varžybose kaip viena iš teisėjų. Atvykusi į Kanadą 1948 m. tuojau ėmė organizuoti tautinių šokių grupę ir nuo 1950 m. vadovauja Hamiltono lietuvių tautinių šokių grupei, pasivadinusiai „Gyvataru“. Mirė 2016 m. rugsėjo 27 d.

Nuotrauka iš Lietuvos kariuomenės karininkai, 1918-1953. T. 3: . - 2003

[gimė 1908 03 17 Paršinskų k., Keturvalakių vls., Vilkaviškio vls. - 1991 09 03 Kaune] - pedagogas, karininkas. Baigė Marijampolės mokytojų seminariją. 1931 10 19 baigus Karo mokyklą suteiktas ats. jaun. leitenanto laipsnis. Buvo Šaulių sąjungos narys. 1937 11 24 pakeltas į ats. leitenantus. Dirbo mokytoju Raseinių vls., vėliau Babtų pradinėje mokykloje. Antrosios sovietinės okupacijos laikotarpiu mokytojavo Kauno 4 septynmetėje mokykloje. 1956 m. baigė Vilniaus pedagoginį universitetą.

Šaltiniai:
1.     Lietuvos kariuomenės karininkai, 1918-1953. T. 3: . - 2003. - 399, [1] p.

Nuotrauka iš Lietuvių enciklopedija. T.5: Dievas – Epušis. - 1955.

[gimė 1880 02 24 Žėčkalnių k., Pilviškių vls., Vilkaviškio aps. - 1974 Čikagoje, IL] - vienuolė, pedagogė. Mokėsi Pilviškiuose ir Marijampolėje, o nuo 1903 m. - pas Šv. Kryžiaus gailestingąsias seseris Ingenbohlyje, Šveicarija. Į JAV atvyko 1905 m. Viena iš Šv. Kazimiero seserų kongregacijos steigėjų. Nuo 1911 m. dirbo Čikagoje, 1914 m. išrinkta trečiąja kongregacijos gen. vyresniosios patarėja. Nuo 1920 m. gyveno Lietuvoje, vadovavo Lietuvos kazimieriečių vienuolijai, tvarkė Pažaislio vienuolyną. 1923 m. įsteigė „Saulės“ mergaičių g-ją. 1928 m. grįžo į Čikagą ir mokytojavo kazimieriečių vadovaujamose mokyklose.

Šaltiniai:
1.    Jungtinių Amerikos Valstijų lietuviai. T.1: A-M. - 1998. - 715, [1] p.
2.    Lietuvių enciklopedija. T.5: Dievas – Epušis. - 1955. - 543, [1] p.
3.    Dobkevičius K. Šv. Kazimiero seserų kongregacijai – 100 metų. 2007. Prieiga internete http://www.xxiamzius.lt
4.    Petraitienė I. Šv. Kazimiero seserų vienuolyno steigėjas: Kun. dr. Antano Staniukyno (1865 05 04–1889 06 15–1918 12 15) 150-osioms gimimo metinėms. 2015. Prieiga internete http://www.xxiamzius.lt

[gimė 1863 10 20 Žėčkalnių k., Pilviškių vls., Vilkaviškio aps. - 1958 09 19  Barzduose (Šakiai)] - kunigas, teologijos magistras. Mokėsi Marijampolės g-joje, Seinų kunigų seminarijoje ir Petrapilio dvasinėje akademijoje. Kunigavo Slavikuose, Naumiestyje, Rogarde. Klebonavo Bužine, Adomavičiuose (Lenkija). Su bendraminčiais įsteigė  spaustuvę lietuviškai spaudai leisti. Leido žurnalus, laikraščius, knygas. Bendradarbiavo su knygnešiais. Rašė katalikiškai spaudai. Apdovanotas šv. Onos ordinu.

Šaltiniai:
1.    Lietuvių enciklopedija. T.5: Dievas – Epušis. - 1955. - 543, [1] p.
2.    Žemaitis, K. Petras Dvaranauskas – kunigas ir visuomenės veikėjas. TERRA JATWEZENORUM. Istorijos paveldo metraštis. 2016 (8, 1 dalis). Prieiga internete https://www.vdu.lt

Savanoris B.Dvaranauskas. 1919 m. Nuotr. iš V.Kavaliausko knygos Vilkaviškio krašto karžygiai. – V., 2012.

[gimė 1899 11 15  Pilviškių k., Pilviškių vls., Vilkaviškio aps. - 1973 07 11] - Lietuvos kariuomenės veikėjas. 1919 07 10 įstojo tarnauti į Marijampolės batalioną. Dalyvavo mūšiuose prieš bolševikus ir lenkus. Mirė 1973 nuo plaučių vėžio. Palaidotas Karmėlavos (Kauno r.) kapinėse. Apdovanotas Vyties Kryžiaus 1 laipsnio (1923), Savanorio (1930) medaliais.

Šaltiniai:
1.    Kavaliauskas, Vilius (1951-). Vilkaviškio krašto karžygiai : (Vyties Kryžiaus kavalieriai 1918-1940 m.) / Vilius Kavaliauskas. - Vilnius: Lodvila, 2012. - 276 p. : iliustr., nuotr., portr., faksim..

Nuotrauka iš Lietuvių enciklopedija. T.5: Dievas – Epušis. – 1955.

[gimė 1871 10 30 Žėčkalnių k., Pilviškių vls., Vilkaviškio aps. - 1966 03 13 Marijampolėje] - kunigas, teologijos magistras. Mokėsi Suvalkų ir Lomžos progimnazijose, Seinų kunigų seminarijoje, Petrapilio dvasinėje akademijoje. Seinų katedroje įvedė lietuvių kalbą. Prisidėjo prie lietuviško spaustuvės darbo rinkdamas lėšas. Redagavo ir leido „Artojaus šaltinį“. Rašė į katalikišką spaudą. 1911 m. vienas pirmųjų įstojo į J. Matulaičio atgaivintą marijonų vienuoliją. 1909 m. Seinų „Žiburio“ vadovas. Buvo daugelio prieškario pažangių organizacijų narys, keleto - vadovas. 1956 m. palaikė ryšius su Vatikanu.

Šaltiniai:
1.    Lietuvių enciklopedija. T.5: Dievas – Epušis. - 1955. - 543, [1] p.
2.    Petraitienė, I. Palaimintasis Jurgis Matulaitis: meilės ir žodžio galia. 2012. Prieiga internete http://www.voruta.lt
3.    Vincas Dvaranauskas. Prieiga internete https://lt.wikipedia.org

[gimė 1877 Opšrūtų k., Pilviškių vls., Vilkaviškio aps.] - knygnešys. Baigęs Alksnėnų valdinę pradžios mokyklą įstojo į Veiverių mokytojų seminariją, bet dėl šeimyninių aplinkybių mokslų nebaigė. Pradėti gabenti liet. spaudą paskatino knygnešys Antanas Kriaučeliūnas. Ilgainiui tapo A. Kriaučeliūno padėjėju. Knygnešiui A. Kriaučeliūnui pasitraukus į atsargą, pradėjo aktyviai bendradarbiauti su Juozu Navicku, stojusiu į jo vietą.

Šaltiniai:
1.    Lietuvos knygnešiai ir daraktoriai, 1864-1904: [žinynas]/ Benjaminas Kaluškevičius, Kazys Misius. - Vilnius: Diemedis, 2004. - 670, [1] p.
2.    Žilinskas A. Vilkaviškio krašto knygnešiai. Kaip gimė ,,Lietuvos mokykla“. Prieiga internete http://suduvis.lt

Nuotrauka iš http://www.plienosparnai.lt/page.php?267

[gimė 1906 07 09 Opšrūtų k., Paežerių vls., Vilkaviškio aps. - 1941 06 24] - savanoris, Lietuvos karo aviacijos lakūnas. 1925 09 10 įstojo į Karo mokyklą ir 1928 09 08 ją baigus suteiktas leitenanto laipsnis. 1931 02 19 - 1932 05 14 mokėsi Vytauto Didžiojo karininkų kursų aviacijos skyriuje. 1937 m. stažavo Vokietijoje. Tapo vienu pirmųjų Lietuvoje civilinės aviacijos lakūnų. Sovietų Sąjungai okupavus Lietuvą pasitraukė į Vokietiją. 1940 11 17 dalyvavo Berlyne įkuriant LAF. Prieš pat Vokietijos - SSRS karą slapta grįžo į Lietuvą ir 1941 06 23 rytą jau buvo Kaune. Turėjo užduotį su sukilėliais apginti ketinimą susprogdinti Aleksoto tiltą. Kautynių metu su RA kareiviais sunkiai sužeistas  mirė. Apdovanotas Lietuvos nepriklausomybės medaliu (1928). 2004 04 26 pripažintas kario savanorio statusas (po mirties).

Nuotrauka iš https://www.europeana.eu/lt/item/09419/C4A92ACC7B1928FB896240B8CA8BB80D2C07815F

[gimė 1899 12 08 Paežerių k., Vilkaviškio aps. - 1944 01 16] - Lietuvos kariuomenės veikėjas. 1918 m. baigė Vilkaviškio g-jos 5 klases. 1919 įstojo į Lietuvos kariuomenę. 1920 10 17 baigus Karo mokyklą suteiktas pėst. leitenento laipsnis. 192301 09 - 22 dalyvavo sukilime vaduojant Klaipėdą. Buvo autokuopos vadas. 1928 03 17 įstojo į policiją. Atgavus Lietuvos sostinę Vilnių 1939 10 04 paskirtas Vilniaus policijos mokyklos viršininku. Vėliau pasitraukė į Vokietiją. Dalyvavo Berlyne įkuriant LAF. Prasidėjus Vokietijos - SSRS karui grįžo į Lietuvą, paskirtas Kauno miesto policijos vadu. Žuvo susišaudyme su sovietų diversantais. Apdovanotas Vytauto Didžiojo 5 laipsnio ordinu (1936), Lietuvos nepriklausomybės medaliu (1928), Klaipėdos išvadavimo sidabro medaliu, ugniagesių „Artimui pagalbon“ 3 laipsnio kryžiumi (1938).

Vilkaviškio r. sav. viešoji biblioteka Vilkaviškio turizmo ir verslo informacijos centras Vilkaviškio rajono švietimo pagalbos tarnyba