icon-sitemap

[gimė 1888 10 18 Šelmių k. (dabar Didžiųjų Šelvių, Vilkaviškio vls.), Vilkaviškio aps.] - Lietuvos kariuomenės veikėjas. Baigė Vilkaviškio dviklasę mokyklą. 1914 - 1918 dalyvavo I pasaul. kare. 1919 08 06 - 1920 02 06 dalyvavo kovose su bolševikais ir bermontininkais. 1933 - 1940 tarnavo VRM saugumo policijos valdininku Klaipėdoje, kriminalinės policijos valdininku Kaune. 1945 10 20 Kaune suimtas ir Karo tribunolo nuteistas 10 metų. 1955 03 30 paleistas. Apdovanotas Lietuvos nepriklausomybės medaliu (1928), Rusijos kariuomenėje - Šv. Georgijaus 4 laipsnio kryžiaus ordinu, Šv. Georgijaus 3 ir 2 laipsnio kryžiais.

Šaltiniai:
1.    Vilkaviškio krašto 1918-1923 metų Lietuvos kariuomenės savanorių vardynas/ Vilkaviškio krašto muziejus. - Vilnius: Petro ofsetas, 2009. - 128 p.
2.    Žilinskas, A. Kai laisvės rytas aušo: vilkaviškiečiai Nepriklausomybės kovose Rubrika: Nusipelnę atminimo. - Tęs. Pradžia: Nr. 12. B.d.// Santaka. – 2019, vas. 22, p. p. 9.
3.    Lietuvos kariuomenės karininkai, 1918-1953. T. 3: . - 2003. - 399, [1] p.
4.    Žilinskas, A. Kai laisvės rytas aušo: vilkaviškiečiai Nepriklausomybės kovose. 2019. Prieiga internete http://www.santaka.info

[gimė 1878 10 16 Vaitkabaliuose, Vilkaviškio aps. - 1941 07 14 Vištytyje] - revoliucinio judėjimo Lietuvoje dalyvis. Už kovą prieš caro valdžią 1906 m., 1908 m., 1913 m. kalintas. Kovų prieš buržuazinę santvarką Lietuvoje ir 1935 - 1936 Lietuvos valstiečių streiko dalyvis. 1940 07 išrinktas Liaudies seimo atstovu, vėliau LTSR AT Prezidiumo nariu. Nužudytas su 2 sūnumis.

Šaltiniai:
1.    Mažoji lietuviškoji tarybinė enciklopedija. T. 1: A-J. - 1966. - 735, [1] p., 16 iliustr. lap.
2.    Lietuviškoji tarybinė enciklopedija. T. 3: Demokratinis - Garibaldžio. - 1978. - 640,[8] iliustr. lap.
3.    Kulikauskienė E. Pranas Eidukaitis. Tarybų Lietuvos enciklopedija, T. 1 (A-Grūdas). – Vilnius: Vyriausioji enciklopedijų redakcija, 1985. 488 psl.
4.    Pranas Eidukaitis. Prieiga internete https://lt.wikipedia.org

Nuotrauka iš http://www.vrk.lt/statiniai/puslapiai/n/rinkimai/20001008/kandvl.htm-141464.htm

[gimė 1948 10 06 Virbalyje, Vilkaviškio r.] - atsargos karo lakūnas, pulkininkas, visuomenės veikėjas. 1968 m. baigė Virbalio vid. mokyklą, 1972 m. baigė Tambovo aukštąją karo lakūnų mokyklą. Mokėsi Maskvos lakūnų karo akademijoje. Afganistano karo dalyvis. Pagal Sąjūdžio ir Lietuvos Aukščiausiosios Tarybos mandatą palaikė ryšius su Kaukazo liaudies frontais, jų lyderiais, kuravo per 6 tūkst. Lietuvos jaunuolių, tarnavusių Kaukaze. Dirbo su Čėčėnijos Respublikos prezidentu Dž. Dudajevu. Nuo 1992 m. Lietuvių tautininkų sąjungos narys, nuo 1999 m. Lietuvos atsargos karininkų sąjungos Teritorinės gynybos projekto pirmininkas. Už gelbėjimo darbus Lietuvos Aukščiausiosios Tarybos Prezidiumo apdovanotas Garbės ordinu, pirmojo Gruzijos prezidento Z. Gamsachurdijos - asmeniniu ginklu, Čėčėnijos prezidento Dž. Dudajevo - durklu ir kalniečių atributika, Lietuvos Respublikos prezidento V. Adamkaus - padėkos raštu.

Šaltiniai:
1.    Kybartų krašto žmonės: biografinis žinynas: Pasaulio kybartiečių draugijos 10-mečio leidinys / sudarė Violeta Mickevičienė, Albinas Vaitkevičius. - Vilnius: Homo liber, 2017. - 207, [1] p.
2.    Vytautas Eidukaitis. Prieiga internete https://lt.wikipedia.org/wiki/Vytautas_Eidukaitis_(1948)
3.    Vytautas Eidukaitis. Prieiga internete http://www.vrk.lt/statiniai/puslapiai/n/rinkimai/20001008/kandvl.htm-141464.htm

Nuotrauka iš http://www.bernardinai.lt/straipsnis/2018-12-24-satyrikui-vytautui-eidukaiciui-100/173523

[gimė 1918 12 21 Vartų k., Bartninkų vls., Vilkaviškio aps. - 1998 09 04 Kaune] - poetas.
1940 m. baigė Marijampolės mokytojų seminariją, 1949 m., Kauno universitetą. Mokytojavo įvairiose mokyklose. Eilėraščių vaikams, epigramų, humoreskų paskelbė periodinėje spaudoje. Išleido satyros ir humoro rinkinius: „Charakteristikos be mistikos“ (1982), „Pasišviečiant žodžiu“ (1989), „Meilės glėbyje“ (1993), „Žodžių takas“ (1996), knygą vaikams „Berniukas ir šuniukas“ (1991).

Šaltiniai:
1.    Lietuvių literatūros enciklopedija/ [redaktoriai Vytautas Kubilius, Vytautas Rakauskas, Vytautas Vanagas]. - Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2001. - 563, [1] p.
2.    Lietuvių rašytojų sąvadas/ Vytautas Vanagas. – Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 1996. – p. 331.
3.    Eidukaitis Vytautas. Prieiga internete https://www.rasytojai.lt
4.    Satyrikui Vytautui Eidukaičiui – 100. 2018. Prieiga internete http://www.bernardinai.lt

Nuotrauka iš Lietuviškoji tarybinė enciklopedija. T. 3: Demokratinis - Garibaldžio. - 1978. - 640,[8] iliustr. lap.

[gimė 1913 03 10 Vaitkabaliuose, Vilkaviškio r., mirė Vilniuje 2003 09 02] - LTSR nusipelniusi kultūros švietimo darbuotoja. Studijavo Kauno universitete. 1940 m. dirbo „Tiesos“ redakcijoje. 1943 - 1944 vadovavo partizanų grupėms Vilkaviškio aps. Nuo 1945 m. LTSR MA centrinės bibliotekos bibliografė.

Šaltiniai:
1.    Lietuviškoji tarybinė enciklopedija. T. 3: Demokratinis - Garibaldžio. - 1978. - 640,[8] iliustr. lap.
2.    Mažoji lietuviškoji tarybinė enciklopedija. T. 1: A-J. - 1966. - 735, [1] p., 16 iliustr. lap.
3.    Tarybų Lietuvos enciklopedija. T. 1: A-Grūdas. - 1985. - 672 p.
4.    Eidukaitytė Ona Uršulė. Prieiga internete http://www.mab.lt

[gimė 1932 02 02 Molėniškių k., Vilkaviškio aps.] - technikos mokslų daktaras, docentas. Mokėsi Vilkaviškio, Prienų, Marijampolės g-jose. 1954 m. baigė Kauno politechnikos institutą. Kartu su bendraautoriais sukūrė apie 160 išradimų, kurių didelė dalis jau įdiegta gamyboje. Parašė ir mokslinėje spaudoje paskelbė apie 200 straipsnių. 30 metų dėstė Vilniaus dailės institute vitražinių stiklų bei freskose naudojamų statybinių medžiagų technologijos kursą.

Šaltiniai:
1.    Tarybų Lietuvos enciklopedija. T. 1: A-Grūdas. - 1985. - 672 p.
2.    Lietuvos mokslininkų (registruojamų pagal išduotus mokslo laipsnių diplomus) sąrašas. Prieiga internete http://www.mokslas.mii.lt

Nuotrauka iš https://lt.wikipedia.org/wiki/Pranas_Eidukevi%C4%8Dius

[gimė 1869 10 07 Kybartuose, Vilkaviškio aps. - 1926 03 07 Maskvoje] - visuomenės veikėjas, draudžiamosios lietuviškos spaudos platintojas. Dirbo fabrikuose Kaune, Rygoje, Gardine ir kt. Įsitraukė į darbininkų veiklą. 1895 - 1899 gyvendamas Rygoje, dirbo šaltkalviu, priklausė LSDP. Vienas iš radikaliausių nelegalios lietuviškos spaudos platintojų tarp Rygos lietuvių. Patyręs socialdemokratinio judėjimo dalyvis. 1898 10 31 darydami kratą jo bute , žandarai rado lietuviškų leidinių, kuriuos įsigydavo iš Liudviko Jakavičiaus, tuo metu dirbusio Rygos - Oriolo geležinkelio valdybos raštininku. Buvo išduotas ir areštuotas, vėliau ištremtas iš Rygos į Gardino gub. Čia toliau dirbo rev. darbą. Nuo 1918 m. LKP CK narys. 1920 m. apsigyveno Maskvoje.

Valdas Eimanavičius (asmeninė nuotr.)

[gimė 1966 06 21 Pilviškiuose, Vilkaviškio r.] - skulptorius. Gyvena Šakių rajone. Pastatytos 7 jo skulptūros Kaune bei 8 kryžiai Kryžių kalne, išdrožtas altorius kaimelio bažnyčiai. Nemažai koplytstulpių, kryžių pastatyta pakelėse. Kai kurie dirbiniai išvežti į Australiją.

Šaltiniai:
1.    Sūduvos krašto drožyba, skulptūra, kryždirbystė / [sudarytojas Algimantas Sakalauskas]. - Kaunas: Pasaulio lietuvių kultūros, mokslo ir švietimo centras, 2006. - 135 p.
2.    Juodzevičienė l. Meškučių kaimas atvertė 325-ąjį savo istorijos lapą (2009). Prieiga internete http://lietuvosdiena.lrytas.lt/-12473274181246737719-me%C5%A1ku%C4%8Di%C5%B3-kaimas-atvert%C4%97-325-%C4%85j%C4%AF-savo-istorijos-lap%C4%85-nuotraukos.htm
3.    Kryžius E.Kaminskienės sodyboje. Prieiga internete http://genocid.lt/Statiniai_Vietos/Paminklai/Sakiai_paminklai.htm
4.    Klasiką primins pasakų personažai. (2013). Prieiga internete http://www.drg.lt/kultura/8806-klasik-primins-pasak-personaai

[gimė 1914 04 13 Stulgelių k., Kybartų vls., Vilkaviškio aps.] – Lietuvos kariuomenės karininkas. Baigė privačių jėzuitų g-ją Kaune. 1937 09 28 pradėjo tarnybą Lietuvos kariuomenėje. 1940 08 19 baigė Karo mokyklą jaun. leitenanto laipsniu. Likviduojant Lietuvos kariuomenę 1940 09 05 paskirtas į RA 29 ŠTK 179 šaulių divizijos 87 žvalgybos batalioną. Kilus karui iš RA pasitraukė. Karui baigiantis pasitraukė į Vakarus.

Šaltiniai:
1.    Lietuvos kariuomenės karininkai, 1918-1953. T. 3: . - 2003. - 399, [1] p.
2.    Kybartų krašto žmonės: biografinis žinynas: Pasaulio kybartiečių draugijos 10-mečio leidinys / sudarė Violeta Mickevičienė, Albinas Vaitkevičius. - Vilnius: Homo liber, 2017. - 207, [1] p.
3.    Kybartų krašto šviesuolių enciklopedinio žinyno vardynas. Prieiga internete http://kybartai.lt

Nuotrauka iš http://www.tautosfondas.org/wp-content/uploads/pdf/metrastis_a1b.pdf

[gimė 1930 05 08 Daržininkų k., Žaliosios vls., Vilkaviškio aps. - 2010 02 18] - rašytoja, visuomenės veikėja. Lankė Vilkaviškio g-ją. Artėjant karui, drauge su tėvais pasitraukė į Vokietiją. Pasibaigus karui mokėsi Klein Vitenzės g-joje. 1949 m. su tėvais emigravo į JAV. Atvykusi į Ameriką apsigyveno New Britain, Connecticut valstijose. Lankė ir baigė Harfordo universitetą. Ištekėjusi persikėlė gyventi į Niujorką. Daug metų dirbo finansų srityje Niujorke. Buvo aktyvi Lietuvių bendruomenės narė. Visą gyvenimą dalyvavo Ateitininkų veikloje, mokytojavo Niujorko Maironio lituanistinėje mokykloje, daug metų buvo Tautos Fondo tarybos ir valdybos narė, dalyvavo ir pirmininkavo Niujorko Katalikų Moterų Kultūros draugijai. Lankydama g-ją Vokietijoje pradėjo rašyti. Jos straipsniai ir novelės buvo spausdinamos dienraštyje „Draugas“, žrn. „Ateitis“ ir laikr. „Darbininkas“. 2002 m. jos novelė „Kelias nežinion“ buvo išleista Lietuvoje.

Šaltiniai:
1.    Didžiojo New Yorko tautos fondo darbuotojai. Prieiga internete http://www.tautosfondas.org/wp-content/uploads/pdf/metrastis_a1b.pdf

Vilkaviškio r. sav. viešoji biblioteka Vilkaviškio turizmo ir verslo informacijos centras Vilkaviškio rajono švietimo pagalbos tarnyba