icon-sitemap

Jurgis ir Ema Felendregeriai. 1924 m. Nuotr. iš V.Kavaliausko knygos Vilkaviškio krašto karžygiai. – V., 2012.

[gimė 1887 06 03 Greičiūnų k., Kybartų vls., Vilkaviškio aps. - 1941 03 28 Vokietijoje] - Lietuvos kariuomenės veikėjas. Jokių mokslų jaunystėje nebaigė - bemoksliai buvo ir tėvai. Vokiškai skaityti pramoko iš maldaknygės. Buvo pašauktas į Lietuvos kariuomenę. Formaliai jis buvo Širvintų liaudies milicijos narys, 1923 02 09 iš Širvintų liaudies milicijos II rajono poskyrio pervestas į 7-ąją partizanų grupę. Baigęs karinę tarnybą, dirbo savo ūkyje. Turėjo ratų darymo dirbtuves, mokinių. 4-jo pulko vadovybės buvo pristatytas apdovanojimui drauge su kitais 120 Širvintų partizanų grupėje ypatingoje komandiruotėje buvusių pulko karių. Konkretus pažymėjimas nebuvo aprašytas, tačiau Vyties Kryžiaus ordino taryba nusprendė išskirti jį pažymėjimui. 1938 m. minimas gyvenant Kybartų vls. Gustakaimio dvare. 1940 06 jis palydėjo prezidentą Antaną Smetoną per žaliąją sieną Kybartuose - Lieponos upelį. 1941 02 su šeima išvyko į Vokietiją. Apdovanotas Vyties Kryžiaus 3 laipsnio ordinu (1928) už narsų veikimą 4-jo pėstininkų Mindaugo pulko partizanų gretose.

Šaltiniai:
1.    Kavaliauskas, Vilius (1951-). Vilkaviškio krašto karžygiai: (Vyties Kryžiaus kavalieriai 1918-1940 m.)/ Vilius Kavaliauskas. - Vilnius: Lodvila, 2012. - 276 p.: iliustr., nuotr., portr., faksim.

Nuotrauka iš http://www.penki.lt/Valstybes-draudimo-pirmininkas-GUSTAVAS-FETERAUSKAS--1938-m.media?id=50508

[gimė 1874 04 25 Pilviškiuose - 1944 Vokietijoje] - visuomenės veikėjas, valdininkas. 1893 - 1895 lankė g-ją Marijampolėje ir Liepojoje. 1900 m. baigė Petrapilio u-tą fizikos - matematikos fakultetą. 1918 - 1919 liet. konsulato Petrapilyje tarybos narys. 1915 - 1918 lietuvių komiteto nukentėjusiems nuo karo šelpti vicepirmininkas. 1920 - 1927 Centrinio Statistikos Biuro direktorius ir iki 1940 m. Statistikos Biuro tarybos narys. 1921 - 1922 jo pastangomis įsteigtos draudimo įstaigos: AB „Lietuva“ ir „Valstybės Draudimo“  įstaiga. Rašė spaudoje draudimo ir statistikos klausimais.

[gimė 1906 12 30 Užbalių k., Pajevonio vls., Vilkaviškio aps.] - miškininkas, Lietuvos kariuomenės veikėjas. Baigė Vilkaviškio „Žiburio“ g-jos 6 klases ir Alytaus auštesn. miškų mokyklą. 1929 02 19 baigė Karo mokyklą ats. leitenanto laipsniu. 1933 m. gyveno Prienuose, dirbo Prienų miškų urėdijoje girininku. Nuo 1923 m. Lietuvos šaulių sąjungos narys. 1934 03 07 pakeltas į ats. leitenantus. Apdovanotas Lietuvos nepriklausomybės medaliu (1928).

Šaltiniai:
1.    Lietuvos kariuomenės karininkai, 1918-1953. T. 3: . - 2003. - 399, [1] p.

Vilkaviškio r. sav. viešoji biblioteka Vilkaviškio turizmo ir verslo informacijos centras Vilkaviškio rajono švietimo pagalbos tarnyba