icon-sitemap

Juozas Vytautas Gaila (Gailevičius)

[gimė 1930 07 28 Virbalyje] - chemikas, visuomenės veikėjas. 1950 m. Diepholze (Vokietija), baigė liet. g-ją. 1959 m. baigė Loyolos koledžą Baltimorėje, MD, bakalauro laipsniu. 1959 - 1992 dirbo įvairiose JAV ir D. Britanijos b-vėse ir įmonėse vyr. chemiku, techn. direktoriumi ir įmonių vadovu. Nuo 1961 m. aktyviai dalyvauja JAV LB veikloje. Nuo 1996 m. PLB vicepirmininkas, nuo 1993 m. PLB valdybos atstovas Lietuvoje. Bendradarbiauja liet. radijo valandėlėse ir liet. spaudoje.

Šaltiniai:
1.    Kybartų krašto žmonės: biografinis žinynas: Pasaulio kybartiečių draugijos 10-mečio leidinys / sudarė Violeta Mickevičienė, Albinas Vaitkevičius. - Vilnius: Homo liber, 2017. - 207, [1] p.
2.    Jungtinių Amerikos Valstijų lietuviai. T.1: A-M. - 1998. - 715, [1] p.
3.    Gaila J. Apmąstymai iš Ellicott miestelio. Prieiga internete http://www.draugas.org/01-10-09gaila.html
4.    Gaila J. Apmąstymai iš Ellicott miestelio. Prieiga internete http://www.draugas.org/ellicott.html

Nuotrauka iš https://lt.wikipedia.org/wiki/Balys_Gajauskas

[gimė 1926 02 24 Vygrelių k., Gražiškių vls., Vilkaviškio aps., mirė 2017 09 28] - Lietuvos pasipriešinimo sovietinės okupacijos režimui veikėjas, Kovo 11 Akto signataras. Nuo 1945 m. Kaune priklausė pogrindinei pasipriešinimo sovietinės okupacijos režimui organizacijai. 1948 m. Šiauliuose suimtas. Sov. teismo nuosprendžiu 1949 - 1973 kalėjo. 1973 m. grįžo į Lietuvą. Sudarė Lietuvių polit. kalinių sąrašą, kaupė pasipriešinimo dokumentus. Išvertė į lietuvių kalbą dalį A. Solženicyno kn. „Gulago archipelagas“. 1977 m. vėl suimtas, sov. teismo nuosprendžiu 1978 - 1980 kalintas Mordovijoje, 1980 - 1987 - Kučino (Permės sr.) ypatingojo režimo lageryje. 1978 m., būdamas kalėjime, įstojo į Lietuvos Helsinkio grupę. 1981 m. Houstone (JAV) jam paskirta Tarptautinė taikos ir laisvės premija. 1987 - 1988 buvo tremtyje Čiumikane (Chabarovsko sr.). 1989 m. gyveno JAV. 1989 pab. - 1997 Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjungos prezidentas. 1990 - 1992 AT/AS deputatas, 1991 - 1992 jo komisijos KGB veiklai Lietuvoje tirti pirmininkas. 1991 - 1992 Lietuvos saugumo tarnybos gen. direktorius. 1992 - 1996 Seimo narys, Politinių kalinių ir tremtinių „Laisvės“ frakcijos pirmininkas. Lietuvos ir tarptautinių pasipriešinimo narių organizacijų veikėjas. Apdovanotas Lietuvos nepriklausomybės medaliu (20000, Vyčio Kryžiaus ordino Komandoro didžiuoju kryžiumi (2005).

Nuotrauka iš https://lt.wikipedia.org/wiki/Magdalena_Draugelyt%C4%97-Galdikien%C4%97

[gimė 1891 09 26 Bardauskų k., Gižų vls., Vilkaviškio aps. - 1979 05 22 Putname, CT) - pedagogė, visuomenės veikėja. Dailininko A. Galdiko žmona. 1910 m. baigė Marijampolės mergaičių g-ją. 1912 - 1915 mokėsi Sankt Peterburgo Aukštuosiuose kursuose; čia subūrė studentų ateitininkų kuopelę. 1920 m. išrinkta į Steigiamąjį Seimą (kaip krikščionė demokratė į Seimą buvo renkama ir vėliau). 1934 m. įkūrė s-gos inteligenčių sekciją „Moterų talka“. SSRS okupavus Lietuvą, pasitraukė į Vokietiją. 1952 m. persikėlė į JAV, apsigyveno Niujorke, NY. Įvairiais slapyvardžiais bendradarbiavo period. spaudoje („Ateityje“, „Dirvoje“, „XX  amžiuje“, „Laisvėje“, „Ryte“, „Lietuvaitėje“, „Moksleivių drauge“, „Moteryje“, „Naujojoje vaidilutėje“).

Paimta iš: http://punskas.pl/kunigas-juozapas-galeckas/

[gimė 1871 03 02 Rūdos k., Gižų vls., Vilkaviškio vls. - 1922 06 10 Šlavantų k., Veisėjų vls., Lazdijų aps.] - kunigas, liaudies švietėjas. Mokėsi Marijampolės g-joje, Seinų kunigų sem-joje. Dalyvavo slaptos seminarijos klierikų dr-jos veikloje, platino liet. spaudą, puoselėjo lietuvybę. Vikaraudamas visur pasižymėjo sumanumu ir energija: be tiesioginių savo pareigų, rūpinosi parapijiečių švietimu, mokyklų steigimu, suorganizavo keletą ūkio ir prekybos įstaigų, joms vadovavo, pastatė vieną kitą draugijoms skirtą namą, steigė bibliotekėles, skaityklas. 1921 m. Šlavantuose (Lazdijai) įkūrė naują parapiją.

[gimė 1889 12 25 Bartninkuose, Vilkaviškio aps.] - poetas, publicistas.
Nuo 1908 m. gyveno JAV. Gailučio ir kitais slapyvardžiais kūrybą skelbė „Darbininkų viltyje“ ir kt. Išleido kn. „Tėvynės įspūdžiai“ (1917).

Šaltiniai:
1.    Mažoji lietuviškoji tarybinė enciklopedija. T. 1: A-J. - 1966. - 735, [1] p., 16 iliustr. lap.
2.    Lietuvos rašytojų sąvadas/ Vytautas Vanagas. – Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 1996. – p. 183.

Nuotrauka iš Lietuviškoji tarybinė enciklopedija. T. 3: Demokratinis - Garibaldžio. - 1978

[gimė 1911 11 16 Vilkaviškyje - 1982 08 11 Vilniuje] - teisininkas, dramaturgas. 1952 m. baigė Maskvos neakivaizdinį teisės institutą. Dirbo prokuratūros įstaigose. 1957 - 1969 – sovietų okupuotos Lietuvos prokuroras. Parašė pjeses „Miko teismas“ (1934), „Paklydėliai“ (1934), „Tėvynė šaukia“ (1938) ir kt.

Šaltiniai:
1.    Lietuviškoji tarybinė enciklopedija. T. 3: Demokratinis - Garibaldžio. - 1978. - 640,[8] iliustr. lap.
2.    Mažoji lietuviškoji tarybinė enciklopedija. T. 1: A-J. - 1966. - 735, [1] p., 16 iliustr. lap.
3.    Lietuviškoji tarybinė enciklopedija. T. 3: Demokratinis - Garibaldžio. - 1978. - 640,[8] iliustr. lap.

Sonata Galinienė (Didžiūnaitytė)

[gimė 1971 08 17 Kybartuose, Vilkaviškio r.] – šokių mokytoja, liaudiškų šokių kolektyvų vadovė. 1989 m. baigė Kybartų Kristijono Donelaičio vidurinę mokyklą (dabar Vilniaus kolegiją). Baigusi mokslus pradėjo dirbti Vilkaviškio r. Virbalio vidurinėje mokykloje šokių mokytoja. Čia ji subūrė jaunučių merginų, jaunuolių šokių grupes. 2008 m. pradėjo dirbti Kybartų Kristijono Donelaičio gimnazijoje, čia subūrė jaunuolių ir merginų liaudiškų šokių kolektyvus. Nuo 2014 m. pradėjo dirbti Kudirkos Naumiesčio kultūros centre šokių kolektyvų vadove. Dirbdama Kudirkos Naumiesčio kultūros centre, subūrė darželinio amžiaus vaikų šokių grupę „Smailiukai, moterų linijinių šokių grupę „JU-2“, su kuria kasmet dalyvauja tarptautiniame „Draugystės tiltų“ festivalyje. Su šokių grupėmis dalyvavo įvairiose dainų šventėse.

Šaltiniai:
1.    Lietuviškojo tautinio šokio choreografai: enciklopedinis žinynas/ [idėjos autorė ir sudarytoja] Snieguolė Einikytė. - Vilnius: Lietuvos nacionalinis kultūros centras: Pasaulio lietuvių dainų švenčių fondas, 2018. - 756, [3] p.

V.Galinis. 1943 m. Nuotr. iš V.Kavaliausko knygos Vilkaviškio krašto karžygiai. – V., 2012.

[gimė 1897 12 07 Karklupėnų k., Pajevonio vls., Vilkaviškio aps. - 1944 11 15] - savanoris. 1919 01 22 savanoriu įstojo į Lietuvos kariuomenę. Dalyvavo mūšiuose prieš bolševikus, bermontininkus ir lenkus. 1920 12 20 pakeltas į grandinius. Žuvo Antrojo pasaulinio karo pabaigoje Karaliaučiuje - 1944 11 15. Tokį mirties liudijimą 1954 m. išdavė Kybartų rajono pareigūnai. Mirties data rodo, kad karo pabaigoje jis traukėsi į Vakarus ir, matyt, žuvo per bombardavimus ar buvo nukautas mūšyje. Apdovanotas Vyties Kryžiaus 1 laipsnio ordinu (1921).

Šaltiniai:
1.    Kavaliauskas, Vilius (1951-). Vilkaviškio krašto karžygiai: (Vyties Kryžiaus kavalieriai 1918-1940 m.)/ Vilius Kavaliauskas. - Vilnius: Lodvila, 2012. - 276 p.: iliustr., nuotr., portr., faksim.

[gimė 1866 Vilkaviškyje - 1952 04 05] - knygnešė. Platino liet. spaudą kartu su savo vyru Vincu Paškevičiumi.

Šaltiniai:
1.    Lietuvos knygnešiai ir daraktoriai, 1864-1904: [žinynas]/ Benjaminas Kaluškevičius, Kazys Misius. - Vilnius: Diemedis, 2004. - 670, [1] p.

[gimė 1886 12 23 Pūstapėdžių k., Vilkaviškio aps.] - JAV lietuvių poetas – humoristas, satyrinių eilėraščių autorius, anekdotų rinkinių sudarytojas.

Šaltiniai:
1.    Mažoji lietuviškoji tarybinė enciklopedija. T. 1: A-J. - 1966. - 735, [1] p., 16 iliustr. lap.
2.    Vanagas, Vytautas (1930-). Lietuvių rašytojų sąvadas / Vytautas Vanagas. - 2-asis patais. ir papild. leid.. - Vilnius : Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 1996. - 174 p.. - Vardyno r-klė: p. 623-652.

Vilkaviškio r. sav. viešoji biblioteka Vilkaviškio turizmo ir verslo informacijos centras Vilkaviškio rajono švietimo pagalbos tarnyba