icon-sitemap

[gimė 1909 08 20 Kybartuose, Vilkaviškio aps. - 1963 08 21 Meškuičiuose (Šiaulių r.] - teisininkas, karininkas. Baigė Kybartų „ Žiburio“ aukštesn. komercijos mokyklą. 1931 10 29 baigė Karo mokyklą ats. jaun. leitenanto laipsniu. 1936 m. baigė VDU Teisių f-tą. Likviduojant Lietuvos kariuomenę 1940 10 04 paskirtas į RA 29 ŠTK atskirąją aviaeskadrilę ginklininku. Prasidėjus karui iš RA pasitraukė. Nuo 1952 m. Šiaulių r. „Raudonosios vėliavos“ kolūkio pirmininkas.

Šaltiniai:
1.    Kybartų krašto žmonės: biografinis žinynas: Pasaulio kybartiečių draugijos 10-mečio leidinys / sudarė Violeta Mickevičienė, Albinas Vaitkevičius. - Vilnius: Homo liber, 2017. - 207, [1] p.
2.    Gerdaitis (Gerdauskas) Antanas. Prieiga internete http://www.plienosparnai.lt/page.php?278

Nuotrauka iš http://www.paneveziomuziejus.lt/files/krastieciai/Baliunas_Germanas.pdf

[gimė 1897 10 09 Svetošino dvare, Paežerių vls., Vilkaviškio aps. - 1980 04 18 Saint Charles, IL (JAV)] - inžinierius, valstybės veikėjas. 1915 m. baigė „Saulės“ mokytojų kursus, 1929 - LU. Lietuvos kariuomenės savanoris; 1919 m. pab. baigė Karo mokyklą. 1920 - 1922 - 6-jo pėstininkų pulko kuopos vadas. 1920 m. dalyvavo karo veiksmuose su Lenkijos kariuomene, 1923 m. - Klaipėdos sukilime. 1937 - 1938 ir 1939 - 1940 Švietimo ministerijos Spec. mokslo departamento direktorius. 1938 - 1939 susisiekimo ministras. 1940 07 13 NKVD suimtas, 1941 05 Ypatingojo pasitarimo nuteistas kalėti. Vokietijos - SSRS karo pradžioje iš kalėjimo išlaisvintas. 1941 - 1944, per Vokietijos okupaciją, susisiekimo reikalų gen. tarėjas. 1944 m. paitraukė į Vokietiją, vėliau persikėlė į JAV. Dalyvavo JAV LB veikloje.

Šaltiniai:
1.    Jungtinių Amerikos Valstijų lietuviai. T.1: A-M. - 1998. - 715,[1] p.
2.    Kazys Germanas. Prieiga internete https://lt.wikipedia.org/wiki/Kazys_Germanas
3.    Kazys Germanas. Prieiga internete http://www.paneveziomuziejus.lt/files/krastieciai/Baliunas_Germanas.pdf
4.    Germanas Kazys. Prieiga internete http://paneveziokrastas.pavb.lt/personalija/germanas-kazys/

Vytautas Gerulaitis

[gimė 1915 Galkiemio k., Kaupiškio vls., Vilkaviškio aps. - 1991 05 02 Niujorke, NY (JAV)] - tenisininkas, treneris, administratorius. 1933 m. baigė Kybartų „Žiburio“ g-ją. VDU studijavo ekonomiką. Dirbo Švietimo m-joje Kaune, nuo 1939 m. Lituanistikos in-te ir Lietuvos MA Vilniuje. 1935 m. dalyvavo stalo teniso pasaulio pirmenybėse Londone, 1936 m. Prahoje, 1937 m. Badene, Austrija. 1938 m. pirmojoje Lietuvos tautinėje olimpiadoje Kaune lauko teniso varžybose laimėjo aukso medalį, 1938 m. Rygoje gavo Pabaltijo meistro titulą. 1944 m. pasitraukęs į Vakarus, gyveno Vienoje ir Augsburge. 1947 m. Oberleningene (Vokietija), nugalėjo 10 geriausių stalo tenisininkų varžybose. 1949 m. persikėlė į JAV. Treniravo tenisininkus, išugdė tenisininką sūnų Vitą ir dukrą Rūtą, kurie 16 m. tapo vieni geriausių teniso žaidėjų pasaulyje. 1984 m., 1985 m. ir 1987 m. buvo atvykęs į Lietuvą, padovanojo teniso inventoriaus, vedė teniso pratybas, konsultavo trenerius Vilniuje, Elektrėnuose, Klaipėdoje ir Palangoje. Spaudoje paskelbė straipsnių apie sportą.

Šaltiniai:
1.    Kybartų krašto žmonės: biografinis žinynas: Pasaulio kybartiečių draugijos 10-mečio leidinys / sudarė Violeta Mickevičienė, Albinas Vaitkevičius. - Vilnius: Homo liber, 2017. - 207, [1] p.
2.    Lietuvos sporto enciklopedija. [T.] 1: A – K. - 2010. - 724 p.
3.    Vytautas Gerulaitis. Prieiga internete https://lt.wikipedia.org/wiki/Vytautas_Gerulaitis_(1915)
4.    Dagys M. (2008). Teniso legendos V.Gerulaičio vardas vilios į vilnių. Prieiga internete http://sportas.lrytas.lt

Z.Gerulaitis. 1939 m. Nuotr. iš V.Kavaliausko knygos Vilkaviškio krašto karžygiai. – V., 2012.

[gimė 1894 12 22 Paežerių dvare, Alvito vls., Vilkaviškio aps. - 1945 04 20] - Lietuvos kariuomenės veikėjas. Mokėsi Peterburgo un-to Fizikos - matematikos fakultete. 1916 10 baigė Vladimiro karo mokyklą Peterburge, suteiktas praporščiko laipsnis. Dalyvavo kautynėse su vokiečiais. 1918 11 10 savanoriu įstojo į Lietuvos kariuomenę. 1919 11 18 suteiktas kapitono laipsnis. 1922 01 06 pakeltas į majorus. 1925 02 01 baigus Belgijos karo akademiją jam buvo suteiktos gen. štabo karininko teisės. 1925 05 15 pakeltas į gen. štabo pulkininkus leitenantus, 1927 08 01 pakeltas į gen. štabo pulkininkus, 1939 06 13 pakeltas į gen. štabo divizijos generolus. 1941 06 14 suimtas Varėnos poligone, išvežtas į Norilską, Krasnojarsko kr., vėliau į Taišetą, Irkutsko sr. 1943 05 13 Ypatingojo pasitarimo nuteistas 10 metų lagerio. Žuvo lageryje.

[gimė 1898 06 16 Paežerių vls., Vilkaviškio aps. - 1945 02 13 Dresdene (Vokietija)] - žurnalistė. 1928 m. baigė LU humanitarinių mokslų fakultetą. Nuo 1921 m. mokytojavo, 1922 - 1924 dirbo Centrinės valstybės bibliotekoje. 1924 - 1944 korespondente, redaktore, vyr. redaktore dirbo Eltoje, 1938 - 1940 Lietuvos žurnalistų sąjungos reikalų vedėja. Bendradarbiavo „Moteryje“, „Pasaulyje“ ir kt.

Šaltiniai:
1.    Žurnalistikos enciklopedija. – Vilnius: Pradai, 1997. – 148 psl.
2.    Jonė Gerulaitytė. Prieiga internete https://lt.wikipedia.org/wiki/Jon%C4%97_Gerulaityt%C4%97

Gimė 1906 spalio 13 dieną Bartninkų dvare, Bartninkų valsčiuje, Vilkaviškio apskrityje. Gydytojas, Lietuvos kariuomenės karininkas. 1928 metais baigė Vilkaviškio „Žiburio“ gimnaziją. 1935 09 15 baigė karo mokyklą ats.jaun. leitenanto laipsniu. 1938 m. baigė VDU medicinos fakultetą. 1940 02 10 priimtas į tarnybą Karo ligoninėje civiliu tarnautoju – jaun. Ordinatoriumi. 1944 m. Vietinės rinktinės 301 bataliono karininkas-gydytojas.

Šaltiniai:
1.    Lietuvos kariuomenės karininkai, 1918-1953. T.3. – 2003. – p. 174.

[gimė 1889 08 15 Balčiūniškių k., Pilviškių vls., Vilkaviškio aps. - 1966 05 10 Kaune] - kritikas. Išėjęs 4 Marijampolės g-jos klases, 1907 - 1911 mokėsi Seinų kunigų seminarijoje, iš kurios buvo pašalintas už lietuvišką veiklą. 1911 - 1912  studijavo Fribourgo universitete vokiečių ir prancūzų literatūras, dailės istoriją, psichologiją. Kritikos straipsnius 1910 - 1912 skelbė „Draugijoje“ ir „Ateityje“. Parašė straipsnius apie Lazdynų Pelėdos, Šatrijos Raganos, A. Jakšto, M. Vaitkaus kūrybą. Išleido tautosakos studijėlę „Rūtelė mūsų dainose“ (1912).

Šaltiniai:
1.    Algimantas Katilius. Seinų kunigų seminarijos klierikų lituanistinė veikla. Prieiga internete http://www.tekstai.lt/zurnalas-metai/7179-algimantas-katilius-seinu-kunigu-seminarijos-klieriku-lituanistine-veikla?catid=746%3A2013-m-nr-03-kovas
2.    Gerulis-Kragas, Petras. Prieiga internete http://www.mokytojas.lt/biblioteka/ziureti/gerulis-kragas-petras-51267.html
3.    Petras Gerulis. Prieiga internete https://lt.wikipedia.org/wiki/Petras_Gerulis
4.    Z. Krasinski’s / P. Kragas. - 1912. - 23 p. - („Ateities“ leidinys) | Gerulis, Petras (1889-1966). Prieiga internete http://www.europeana.eu/portal/record/2021803/recordDescription_LNB_C1R0000035506.html

J.Gicevičius. 1934 m. Nuotr. iš V.Kavaliausko knygos Vilkaviškio krašto karžygiai. – V., 2012.

[gimė 1898 Valavičių k., Keturvalakių vls., Vilkaviškio aps. (šiandien Marijampolės aps.) - 1935 07 29 Širvydų k. (Marijampolės r.)] - Lietuvos kariuomenės veikėjas, visuomenės veikėjas.  1919 03 15 mobilizuotas stojo į Lietuvos kariuomenę. Dalyvavo kovose prieš bolševikus, bermontininkus ir lenkus. 1920 m. po Panemunės kareivių riaušių, už dalyvavimą jose atiduotas karo lauko teismui ir nuteistas 6 mėnesiams daboklės su kai kurių kariškių teisių atėmimu. 1920 09 22 mūšiuose su lenkų kariuomene dingo be žinios, 1920 11 grįžo iš lenkų nelaisvės, abiems pusėms pasikeitus karo belaisviais. 1927 m. įstojo į Šaulių sąjungą, buvo aktyvus Keturvalakių vls. Vidgirių šaulių būrio narys. Buvo aktyvus ir visuomeniniame gyvenime. Būdamas geras muzikantas, su broliais ir draugais sukūrė muzikinį kolektyvą. Apdovanotas Vyties Kryžiumi 1 laipsnio medaliu (1919).

Šaltiniai:
1. Kavaliauskas, Vilius (1951-). Vilkaviškio krašto karžygiai : (Vyties Kryžiaus kavalieriai 1918-1940 m.) / Vilius Kavaliauskas. - Vilnius : Lodvila, 2012. - 276 p. : iliustr., nuotr., portr., faksim.

J.Giedraitis. 1923 m. Nuotr. iš V.Kavaliausko knygos Vilkaviškio krašto karžygiai. – V., 2012.

[gimė 1892 04 13 Kybartuose, Vilkaviškio aps. - 1962 07 25 Hamiltone] - Lietuvos kariuomenės veikėjas. Mokėsi Vilkaviškio g-joje, Seinų kunigų seminarijoje, iš kurios už slaptą lietuviškąją veiklą buvo pašalintas. 1919 01 savanoriu įstojo į Lietuvos kariuomenę. Dalyvavo kovose su bolševikais prie Dauguvos, su lenkais prie Suvalkų, Širvintų, Giedraičių ir kt. 1919 12 14 suteiktas kapitono laipsnis. 1922 10 06 baigė Aukštuosius karininkų kursus. 1923 05 18 pakeltas į majorus, 1928 11 23 pakeltas į pulkininkus leitenantus. 1944 m. pasitraukė į Vokietiją, apsistojo Liubeko stovykloje, iš kur emigravo į Kanadą. Gyveno Hamiltone, Ontarijo provincijoje. Aktyviai dalyvavo lietuviškoje veikloje, buvo Kanados lietuvių Krašto tarybos ir valdybos narys.

[gimė 1909 11 20 Kybartuose, Vilkaviškio aps.] - savanoris, kūrėjas. 1918 m. savanoriu stojo į besikuriančią Lietuvos kariuomenę. Dalyvavo Nepriklausomybės kovose. 1921 m., pasibaigus Nepriklausomybės kovoms, iš kariuomenės išėjo.

Šaltiniai:
1.    Kybartų krašto žmonės: biografinis žinynas: Pasaulio kybartiečių draugijos 10-mečio leidinys / sudarė Violeta Mickevičienė, Albinas Vaitkevičius. - Vilnius: Homo liber, 2017. - 207, [1] p.

Vilkaviškio r. sav. viešoji biblioteka Vilkaviškio turizmo ir verslo informacijos centras Vilkaviškio rajono švietimo pagalbos tarnyba