icon-sitemap

Nuotrauka iš Kybartų krašto žmonės. – Vilnius, 2017.

[gimė 1951 08 20 Kybartuose, Vilkaviškio rj.] – sporto mokslininkas. 1972 – 1976 m. studijavo LVKKI (dabar – Lietuvos sporto universitetas, LSU), 1976 – 1980 m. dirbo LVKKI (dabar – Lietuvos sporto universitetas, LSU) Lengvosios atletikos katedros dėstytoju, 1980 – 1983 m. LVKKI (dabar – Lietuvos sporto universitetas, LSU) dirbo moksliniu bendradarbiu. 1985 m. SSRS medicinos mokslų akademijos Eksperimentinės mokslų tyrimų institute apginta biologijos mokslų kandidato disertacija “Atsigavimo priemonių (raumenų stimuliacijos elektra ir pasyvaus pėdų lankstymo) poveikis į sportininkų periferinę ir sisteminę kraujotaką”. 1989 m. jam buvo suteiktas docento vardas. 2008 m. atlikta habilitacijos procedūra, biomedicinos mokslai, biologija (01B). Disertacijos tema - „Periferinės ir sisteminės kraujotakos adaptaciniai ypatumai atliekant fizinius krūvius ir taikant atsigavimo priemones“. 2010 m. suteiktas profesoriaus pedagoginis vardas.

[gimė a. 1875 Bartninkų vls., Vilkaviškio aps. - 1901] - raštininkas, knygnešys. Mokėsi Virbalio mokykloje kartu su Juozu Bulvičiumi. Vėliau abu bendradarbiavo kaip knygnešiai. Dirbo raštininku Pajevonio vls., vėliau persikėlė į Kybartus ir tarnavo policijos viršininko raštininku. Priklausė „Sietyno“ draugijai, talkino ir „Lietuvos tarnų“ draugijai. Įkliuvo žandarams, kai buvo likviduojama ši draugija. 1901 03 07 caro nubaustas 2 m.. ir 2 mėn. policijos priežiūros pasirinktoje vietoje. Kalėjo Kalvarijoje. Kalėjime nusilpus sveikatai, susirgo ir greitai mirė.

Šaltiniai:
1.    Kybartų krašto žmonės: biografinis žinynas: Pasaulio kybartiečių draugijos 10-mečio leidinys / sudarė Violeta Mickevičienė, Albinas Vaitkevičius. - Vilnius: Homo liber, 2017. - 207, [1] p.
2.    Lietuvos knygnešiai ir daraktoriai, 1864-1904: žinynas/ Bejaminas Kaluškevičius, Kazys Misius. – Vilnius: Diemedis, 2004. – 155 p.

[gimė 1896 Navadolės k., Kybartų vls., Vilkaviškio aps.] – savanoris, kūrėjas. 1918 m. savanoriu stojo į besikuriančią Lietuvos kariuomenę. Dalyvavo Nepriklausomybės kovose. 1921 m., pasibaigus Nepriklausomybės kovoms, iš kariuomenės pasitraukė.

Šaltiniai:
1.    Kybartų krašto žmonės: biografinis žinynas: Pasaulio kybartiečių draugijos 10-mečio leidinys / sudarė Violeta Mickevičienė, Albinas Vaitkevičius. - Vilnius: Homo liber, 2017. - 207, [1] p.

Nuotrauka iš http://www.vistytis.puslapiai.lt/index.php?option=com_content&view=article&id=968:-nora-gugien&catid=1:latest-news

[gimė 1892 12 04 Totorkiemyje, Vištyčio vls., Vilkaviškio aps. - 1966 12 04 Čikagoje, IL] - dainininkė (lyrinis sopranas), visuomenės veikėja. 1893 m. su tėvais išvyko į JAV, apsigyveno Waterbury, CT. 1909 m. baigė vidurinę, 1911 m. - komercijos mokyklą. Skambinti fortepijonu ir dainuoti mokėsi pas Batelli, M. Petrauską, New Haveno, CT, Operos mokykloje. Muzikos studijas tęsė Amerikos konservatorijoje Čikagoje. Viena pirmųjų dainininkių, koncertavusių lietuviams ir amerikiečiams. 1917 m. būrė moterų ir vaikų chorus. 1928 - 1944 dirbo „Naujienų“ muzikinių žinių skyriaus redaktore. Parašė str. apie muziką. Nuo 1929 m. „Naujienų“ bendrovės, 1929 - 1931 „Birutės“ choro, nuo 1944 m. BALFo sekretorė, 1930 - 1933 Lietuvių moterų klubo pirmininkė.

Šaltiniai:
1.    Jungtinių Amerikos Valstijų lietuviai. T.1: A-M. - 1998. - 715,[1] p.
2.    Lietuvių enciklopedija. T.8: Guadalajara – Instrumentacija. - 1956. - 544 p.
3.    Nora Gugienė – dainininkė, aktorė ir visuomeninkė. Prieiga internete http://www.vistytis.puslapiai.lt/index.php?option=com_content&view=article&id=968:-nora-gugien&catid=1:latest-news

[gimė 1906 04 28 Pūstapėdžių k., Vilkaviškio vls. ir aps.] - Lietuvos kariuomenės karininkas. Baigė Vilkaviškio „Žiburio“ g-ją. 1931 10 29 baigė Karo mokyklą ats. jaun. leitenanto laipsniu. 1936 02 12 baigė Karo aviacijos oro žvalgų kursus. 1938 11 23 pakeltas į ats. leitenantus. Nuo 1938 m. dirbo Klaipėdos ir Utenos bankuose.

Šaltiniai:
1.    Lietuvos kariuomenės karininkai, 1918-1953 / [redakcinė komisija: pirmininkė - Birutė Kulnytė … [et al.]. - Vilnius : Lietuvos nacionalinis muziejus, 2001. - t. : iliustr., faks. T. 3 / [Vytautas Asevičius, Henrikas Butkus, Rita Dagienė, Danutė Ercmonienė, Elona Grybauskienė, Vytautas Indrašius, Juozas Jankauskas, Vytautas Jasulaitis, Palmira Karevičiūtė, Laima Kazakevičienė, Vanda Kazlauskienė, Stasys Knezys, Arvydas Lekavičius, Jūratė Margevičienė, Valdemaras Michalauskas, Vytautas Miliukas, Justinas Noreika, Gražina Palionienė, Asta Reklaitytė, Algimantas Antanas Šalaviejus, Vytautas Zabielskas, Violeta Zabielskienė]. - 2003 (Vilnius: Spauda). - 399, [1] p. : iliustr., portr.. -

[gimė 1898 01 23 Geisteriškių k., Keturvalakių vls., Vilkaviškio aps. -1990 09 12 Marijampolėje] - choro ir orkestro dirigentas, pedagogas. Nuo 1919 m. Marijampolėje mokėsi dirigavimo pas J. Bendorių. Vėliau vadovavo mėgėjų chorams, dėstė muziką ir dainavimą kunigų Marijonų bei Rygiškių Jono g-jose, būrė chorus. 1924 m. visos Lietuvos dainų šventei Kaune parengė tris chorus ir buvo jungtinio choro dirigentas. Šventėje susipažino su Stasiu Šimkumi, kuris jį pakvietė mokytis Klaipėdos muzikos mokykloje. 1928 06 22 Klaipėdoje pastatytai Šarlio Guno operai „Faustas“ parengė chorus. Nuo 1933 m. dėstė muziką ir dainavimą Vilkaviškio g-joje, nuo 1939 m. - muzikos mokytojas, chorų ir orkestrų vadovas Marijampolėje. 1960 m. jam suteiktas nusipelniusio mokytojo vardas.

Šaltiniai:
1.    Zubrickas, Boleslovas. Pasaulio lietuvių chorvedžiai: enciklopedinis žinynas. – Vilnius, 1999.
2.    Kostas Gurevičius. Prieiga internete https://lt.wikipedia.org/wiki/Kostas_Gurevi%C4%8Dius

Nuotrauka iš Kybartų krašto žmonės. – Vilnius, 2017.

[gimė 1902 04 23 Kybartuose, Vilkaviškio aps. – 1984 01 23] – kunigas. 1910 – 1913 lankė Kybartų pasodos triklasę pradinę mokyklą, 1919 – 1923 mokėsi Kybartų „Žiburio“ progimnazijoje, 1923 – 1926 studijavo Vilkaviškio kunigų seminarijoje. 1926 m. įšventintas kunigu vikaravo Virbalyje ir Višakio Rūdoje, 1930 – 1933 studijavo Kauno Vytauto Didžiojo universiteto Teologijos fakultete. Jį baigęs, apgynė mokslinį darbą. 1933 – 1937 Buvo Kybartų valdžios aukštesniosios komercijos mokyklos ir Kybartų gimnazijos kapelionas. Gimnazijos mokinių „Vyčių“ organizacijos vadovas. 1944 m. pasitraukė į Vokietiją, 1949 m. išvyko į JAV, ten klebonavo keliose lietuvių parapijose. Vėliau gyveno Niujorke. Mirė 1984 m., palaidotas Bruklino šv. Jono kapinėse.

Šaltiniai:
1.    Kybartų krašto žmonės: biografinis žinynas: Pasaulio kybartiečių draugijos 10-mečio leidinys / sudarė Violeta Mickevičienė, Albinas Vaitkevičius. - Vilnius: Homo liber, 2017. - 207, [1] p.

Nuotrauka iš http://ekonomika.tv3.lt/karjera/turtas/zmogus/94/martinas-gusiatinas

[gimė 1942 02 21 Vilkaviškio r.) – Lietuvos verslo vadybininkas, Klaipėdos miesto savivaldybės politinis veikėjas. 1950 m. kartu su tėvais persikėlė gyventi į Klaipėdą. 1959 m. baigęs Klaipėdos VI vidurinę mokyklą, pradėjo studijuoti Kauno Politechnikos institute mašinų gamybos technologijos metalo pjovimo staklių ir įrankių specialybę. Studijas vainikavo inžinieriaus–mechaniko diplomas.
Nuo 1959 iki 1966 m. studijavo Kauno politechnikos instituto Mašinų gamybos fakultete. Žaidė „Politechnikos“ futbolo komandoje. Nuo 1966 iki 1970 m. Klaipėdos „Baltijos“ laivų statyklos inžinierius, 1970–1972 m. Medžio apdirbimo kombinato vyr. konstruktorius, 1972–1975 m. Požeminių darbų statybos tresto Nr. 193 vyr. konstruktorius, nuo 1975 m. iki 1987 m. Klaipėdos vykdomojo komiteto pirmininko pavaduotojas, nuo 1987m. iki 1999 m. AB „Naftos terminalas“ generalinis direktorius, AB „Klaipėdos nafta“ generalinis direktorius, nuo 1999 m. AB „Klaipėdos Smeltė“ generalinis direktorius, prezidentas. 1995–1997 m. (LDDP sąraše) ir 2003–2007 m. Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos narys.

Nuotr. iš http://elparapija.blogspot.lt/2011/08/svc-m-marijos-karalienes-iskilme.html

Kunigas kanauninkas Vytautas Gustaitis gimė 1954 m. Alytaus mieste. 1976 m. įstojo ir 1981 m. baigė Kauno Kunigų seminariją. Nuo 1989 m. paskirtas Vilkaviškio klebonu ir dekanu. Jo dėka 1991-1998 m. atstatyta Katedra, pastatyta klebonija, suremontuoti parapijos namai. 1996 m. kan. V.Gustaičio iniciatyva įsteigta parapijos labdaringa valgykla, 1997 m. – Vilkaviškio dekanato šeimos centras. 1995 m. pirmą kartą Lietuvoje suorganizavo Vilkaviškio dekanato moksleivių giesmių konkursą. Taip pat jo iniciatyva vyko religinės poezijos ir prozos skaitovų konkursai. Kun. kan. V.Gustaičiui garbės piliečio vardas suteiktas 1998 m. įvertinus jo organizacinius bei visuomeninius nuopelnus religijoje, kultūrinėje bei socialinėje plotmėje.

Nuotrauka iš http://www.tf.vu.lt/apie_mus/mokslininkai-ir-destytojai/gutauskas-aurelijus-prof-dr/

[gimė 1972 05 22 Vilkaviškyje] – teisininkas, Daktaras (socialiniai mokslai, 2002). 1995 m. baigė Mykolo Romerio universitetą, 1990–1997 Lietuvos policijos, 1997–2000 Lietuvos teisės akademiją, 2000–2004 Lietuvos teisės universitetą. Jame dėstė iki 2017 m. Nuo 2017 m. Teisėjų etikos ir drausmės komisijos pirmininkas. Mokslinių darbų pagrindinės sritys: baudžiamoji teisė ir procesas, nusikalstamų veikų kvalifikavimo teorinės ir praktinės problemos, organizuoto nusikalstamumo prevencija, kriminologija. Paskelbė daugiau kaip 50 mokslinių straipsnių. Parašė monografijas: „Nusikalstamumo ir kitų nepageidautinų socialinių procesų prevencijos problemos bei jų sprendimas Europos valstybėse“ (2003), „Prekyba žmonėmis ir žmonių saugumas“ (Human Trafficking and Human Security“2008), „Organizuotas nusikalstamumas ir ekonominė krizė Baltijos jūros regione“ (Organized Crime and Economic Crisis in Baltic Sea Region 2011, visos su kitais), mokslinį mokomąjį leidinį „Tarptautinio organizuoto nusikalstamumo prevencijos organizavimas Lietuvoje“ (2000), vadovėlį aukštosioms mokykloms „Lietuvos baudžiamoji teisė. Specialioji dalis“(2013), metodinę priemonę „Baudžiamoji teisė“ (2014, visi su kitais), mokslo studijas: „Korupcija Lietuvoje: ikiteisminio ir teisminio nagrinėjimo praktika“ (su J. Lauciumi, 2007), „Konstitucionalizmas ir teisės politika Europos Sąjungoje, Baudžiamojo proceso tarptautiškumas: patirtis ir iššūkiai“ (abi su kitais, abi 2013).

Vilkaviškio r. sav. viešoji biblioteka Vilkaviškio turizmo ir verslo informacijos centras Vilkaviškio rajono švietimo pagalbos tarnyba