icon-sitemap

Nuotrauka iš http://www.tf.vu.lt/apie_mus/mokslininkai-ir-destytojai/gutauskas-aurelijus-prof-dr/

[gimė 1972 05 22 Vilkaviškyje] – teisininkas, Daktaras (socialiniai mokslai, 2002). 1995 m. baigė Mykolo Romerio universitetą, 1990–1997 Lietuvos policijos, 1997–2000 Lietuvos teisės akademiją, 2000–2004 Lietuvos teisės universitetą. Jame dėstė iki 2017 m. Nuo 2017 m. Teisėjų etikos ir drausmės komisijos pirmininkas. Mokslinių darbų pagrindinės sritys: baudžiamoji teisė ir procesas, nusikalstamų veikų kvalifikavimo teorinės ir praktinės problemos, organizuoto nusikalstamumo prevencija, kriminologija. Paskelbė daugiau kaip 50 mokslinių straipsnių. Parašė monografijas: „Nusikalstamumo ir kitų nepageidautinų socialinių procesų prevencijos problemos bei jų sprendimas Europos valstybėse“ (2003), „Prekyba žmonėmis ir žmonių saugumas“ (Human Trafficking and Human Security“2008), „Organizuotas nusikalstamumas ir ekonominė krizė Baltijos jūros regione“ (Organized Crime and Economic Crisis in Baltic Sea Region 2011, visos su kitais), mokslinį mokomąjį leidinį „Tarptautinio organizuoto nusikalstamumo prevencijos organizavimas Lietuvoje“ (2000), vadovėlį aukštosioms mokykloms „Lietuvos baudžiamoji teisė. Specialioji dalis“(2013), metodinę priemonę „Baudžiamoji teisė“ (2014, visi su kitais), mokslo studijas: „Korupcija Lietuvoje: ikiteisminio ir teisminio nagrinėjimo praktika“ (su J. Lauciumi, 2007), „Konstitucionalizmas ir teisės politika Europos Sąjungoje, Baudžiamojo proceso tarptautiškumas: patirtis ir iššūkiai“ (abi su kitais, abi 2013).

[gimė 1910 09 22 Užbalių k., Pajevonio vls., Vilkaviškio aps.] - ekonomistas, karininkas. 1929 m. baigė Vilkaviškio „Žiburio“ g-ją. Nuo 1930 m. Kauno m. savivaldybės Kelių valdybos tarnautojas. 1933 09 15 baigė Karo mokyklą ats. jaun. leitenanto laipsniu ir paleistas į artilerijos karininkų atsargą. Nuo 1939 10 30 LŠS I Kauno rinktinės 5 inžinerijos šaulių kuopos narys. 1940 m. baigė VDU Teisių f-to Ekonomikos skyrių.

Šaltiniai:
1.    Lietuvos kariuomenės karininkai, 1918-1953. T. 3. - 2003. - 399, [1] p.

[gimė 1909 01 15 Virbalyje, Vilkaviškio aps.] - Lietuvos kariuomenės veikėjas. 1930 10 25 baigė Karo mokyklą leitenanto laipsniu. 1934 07 31 baigė karininkų kulkosvaidininkų kursus. 1934 11 23 pakeltas į leitenantus. 1934 12 15 baigė automatinių pabūklų dalinių vadų kursus. 1938 11 23 pakeltas į kapitonus. 1941 06 14 suimtas Varėnos poligone, išvežtas į Norilsko lagerį ir 1942 09 05 nuteistas 8 metams kalėti. 1949 06 14 iš lagerio paleistas. 1956 m. grįžo į Lietuvą. Apdovanotas Lietuvos nepriklausomybės medaliu (1928).

Šaltiniai:
1.    Kybartų krašto žmonės: biografinis žinynas: Pasaulio kybartiečių draugijos 10-mečio leidinys / sudarė Violeta Mickevičienė, Albinas Vaitkevičius. - Vilnius: Homo liber, 2017. - 207, [1] p.
2.    Lietuvos kariuomenės karininkai, 1918-1953. T. 3: . - 2003. - 399, [1] p.
3.    Martinionis A. (1993) Lietuvos kariuomenės tragedija. Prieiga internete http://www.partizanai.org/failai/html/lietuvos-kariuomenes-tragedija.htm

[gimė apie 1840 Būdviečių k., Vilkaviškio aps. - 1933] - kalbininkas, pedagogas. 1866 m. baigė Varšuvos universitetą. 1866 - 1872 lietuvių ir rusų kalbas dėstė Veiverių mokytojų seminarijoje, 1872 - 1901 mokytojavo Varšuvoje. 1876 m. parašė lietuvių - rusų kalbų žodyną (nespausdintas), kurį Peterburgo MA davė recenzuoti Antanui Baranauskui. Su J. Pajevskiu į rusų kalbą išvertė Erdmano Juliaus Šykopo lietuvių kalbos gramatiką. Ji buvo išspausdinta rusų rašmenimis.

Vilkaviškio r. sav. viešoji biblioteka Vilkaviškio turizmo ir verslo informacijos centras Vilkaviškio rajono švietimo pagalbos tarnyba