icon-sitemap

Algirdas Idika

[gimė 1916 07 02 Kybartuose, Vilkaviškio aps. - 1996 10 02 Springfielde, IL] - elektrotechnikos inžinierius, visuomenės veikėjas. Baigė Vilkaviškio g-ją. 1937 m. baigė Karo mokyklą jaun. leitenanto laipsniu. 1944 m. Kauno VDU įgijo elektrotechnikos inžinieriaus diplomą. 1944 m. pasitraukė į Vokietiją. Priklausė Lietuvos inžinierių s-gai, bendradarbiavo „Technikos kelyje“, „Technikos žodyje“. 1948 m. persikėlė į Braziliją. Paskelbė > 40 straipsnių iš elektrotechnikos. Priklausė Brazilijos liet. s-gai, LB Pietų Amerikos liet. kongresų dalyvis, organizacinių komitetų narys, Kultūros draugijos vicepirmininkas. 1974 m. įsteigė PLIAS Brazilijos skyrių, buvo jos pirmininkas. 1990 m. persikėlė į JAV. Turėjo radijo mėgėjo teises, palaikė ryšį su Lietuvos, JAV, Kanados, Vokietijos, D. Britanijos ir kt. kraštų mėgėjais.

Šaltiniai:
1.    Kybartų krašto žmonės: biografinis žinynas: Pasaulio kybartiečių draugijos 10-mečio leidinys / sudarė Violeta Mickevičienė, Albinas Vaitkevičius. - Vilnius: Homo liber, 2017. - 207, [1] p.
2.    Algirdas Idika. Prieiga internete http://www.findagrave.com/cgi-bin/fg.cgi?page=gr&GRid=49584788

Albinas Iešmanta

[gimė 1887 11 25 Kybartuose, Vilkaviškio aps. - 1988 03 17 Vilniuje] - literatūros tyrinėtojas, vertėjas, chorvedys. Studijavo Varšuvos konservatorijoje, mokytojavo Marijampolėje ir Vilniuje. 1950 - 1956 kalintas Rusijos kalėjimuose. Parengė nemaža skaitinių ir literatūros vadovėlių mokykloms, parašė apybraižas apie V. Kudirką (1927), D. Pošką, S. Stanevičių, S. Valiūną, A. Strazdą (1930), vienas ir kartu su žmona išvertė nemaža kūrinių, parengė lietuvių-lenkų k. žodyną (1940).

Šaltiniai:
1.    Kybartų krašto žmonės: biografinis žinynas: Pasaulio kybartiečių draugijos 10-mečio leidinys / sudarė Violeta Mickevičienė, Albinas Vaitkevičius. - Vilnius: Homo liber, 2017. - 207, [1] p.
2.    Albinas Iešmanta. Prieiga internete https://lt.wikipedia.org/wiki/Albinas_Ie%C5%A1manta
3.    LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS PAŽYMA APIE ALBINO IEŠMANTOS FONDĄ NR. R-562. Prieiga internete http://www.archyvai.lt/lt/fondai/asmenu_dokumentu_fondai/lcva_fr562_pazyma.html

Nuotrauka iš https://lt.wikipedia.org/wiki/Gintautas_Ie%C5%A1mantas

[gimė 1930 01 01 Šūklių k., Žaliosios vls., Vilkaviškio aps. - 2016 09 04] - poetas, žurnalistas, Kovo 11 Akto signataras. 1949 - 1953 VPI studijavo lietuvių k. ir literatūrą. Dirbo laikraščių redakcijose, Knygų rūmuose, 1978 m. pradėjo bendradarbiauti pogrindiniame žurn. „Perspektyvos“. 1980 m. suimtas ir nuteistas 6 m. lagerių ir 5 m. tremties. Kalintas Permės sr. 1988 m. grįžęs į Lietuvą buvo „Lietuvos žinių“ redaktoriumi. Kovo 11-osios akto signataras. Išleido 37 poezijos kn. („Šventieji Nemuno krantai“, „Prisikėlimo šventė“, abi 1990, „Esmės ieškojimas“, „Peilis į širdį“, „Salamino papėdėje“, visos 1991, „Tikrumo pažinimas“, „Lietuviškoji misterija“, abi 1992, „Pavasario šalnos“, „Kauno elegija“, „Pasilenk prie versmės“, visos 1994, „Vis ta tiesos baimė“, „Vainikas Čečėnijai“, abi 1995, „Vėtrų kely“, 1996, „Pirmykščiai ežerai“, 1997, „Gaisai debesyse“, 1997, „Išbandymas“, 1998, „Srautas“, 1999, „Gyvybės šaknys“, 2000) ir kt. , 8 publicistikos kn. „Liudijimai“ (1998), „Blyksniai“ (2000) ir kt. Išleido istorinį romaną „Apgultis (2004). Apdovanotas Poulino Lauriceno laisvės premija (Danija) (1990),Vyčio Kryžiaus ordino Komandoro kryžiumi (1999), Lietuvos nepriklausomybės medaliu (2000), Juozo Tumo - Vaižganto premija (2002).

Nuotrauka iš Lietuvos sporto enciklopedija. [T.] 1: A – K. - 2010

[gimė 1912 03 14 Keturvalakių vls., Vilkaviškio aps. - 1999 02 18 Toronte (Kanada)] -  teisininkas, vienas dailiojo čiuožimo Lietuvoje pradininkų. Baigė Marijampolės Rygiškių Jono g-ją, VDU teisių fakultetą. Ypatingai pasižymėjo čiuožime: Lietuvos dailiojo čiuožimo meistras (1933 - 1944), Pabaltijo studentų SELL olimpiados Rygoje  dailiojo čiuožimo laimėtojas (1935). 1937 m. Kaune įsteigė dailaus čiuožimo mokyklą ir jai vadovavo iki 1941 m. Lietuvos dailiojo čiuožimo čempionas (1937, 1940, 1942, 1944). Parengė dailaus čiuožimo vadovėlį. Iš Vokietijos emigravęs į Kanadą, kurį laiką taip pat dirbo kaip čiuožimo mokytojas - instruktorius. Buvo vienas iš iniciatorių įsteigti Delhi apylinkės bendruomenę, kuriai pirmininkavo 1951 - 1952. Vienas Kanados lietuvių sporto fondo steigėjų (1980). LE bendradarbis.

Nuotrauka iš http://www.spauda.org/darbininkas/archive/1988/1988-06-17-DARBININKAS.pdf

[gimė 1908 01 05 Parausių k., Keturvalakių vls., Vilkaviškio aps. - 1988 01 05 Woodhavene, NY] - fizikas. 1926 m. Marijampolėje baigė Rygiškių Jono g-ją, 1933 m. VDU Matematikos - gamtos fakultetą. Buvo aktyvus sportininkas, studentų ateitininkų sporto klubo „Achilas“ steigėjas ir pirmininkas, Lietuvos gimnastikos ir sporto federacijos sekretorius. Bendradarbiavo žrn. „ Lietuvos mokykla“ ir kt. leidiniuose. Pasitraukęs į Vokietiją, kurį laiką gyveno Miunchene. Buvo V. Gailiaus ir M. Šlažos „Vokiškai - lietuviško žodyno“ II leid. Organizatorius ir bendradarbis (1948 išl. Tübingene). Nuo 1949 m. gyveno JAV.

Nuotr. iš: A. Vaitkevičius. Kybartai,  2012,  p. 100-101.

[gimė 1882 Žiūrių – Gudelių k., Paežerių vls., Vilkaviškio aps. – 1949] – visuomenės veikėjas. Mokėsi Žiūrių – Gudelių dviklasėje pradinėje mokykloje. Anksti palikęs gimtinę, išėjo mokytis amato ir savarankiškai užsidirbti duonos. Po kurio laiko, išmokęs siuvėjo amato vedė. 1918 – 1919 aktyviai reiškėsi Kybartų visuomeniniame – politiniame gyvenime. 1919 12 22 buvo išrinktas į pirmąją Kybartų miesto tarybą, kuri jį paskyrė pirmuoju Kybartų miesto burmistru. Šias pareigas jis ėjo iki 1921 06 30.

Šaltiniai:
1.    Kybartų krašto žmonės: biografinis žinynas: Pasaulio kybartiečių draugijos 10-mečio leidinys / sudarė Violeta Mickevičienė, Albinas Vaitkevičius. - Vilnius: Homo liber, 2017. - 207, [1] p.
2.    Vaitkevičius, Albinas (1928-). Kybartai: Lieponos-Širvintos parubežės vietovaldų istorinė apybraiža/ Albinas Vaitkevičius; Pasaulio kybartiečių draugija. - Vilnius: Homo liber, 2012 (Vilnius: Standartų sp.). – 100-101 p. : iliustr., faks., portr., žml.

Nuotrauka iš https://www.limis.lt/paieska/perziura/-/exhibit/preview/60000002806855?s_id=ogihmLPfGWuzofgW&s_ind=893&valuable_type=EKSPONATAS

[gimė 1910 02 14 Bebrininkų k., Paežerių vls., Vilkaviškio aps. - 1943 02 10] – Lietuvos kariuomenės karininkas. 1933 m. baigė Marijampolės Rygiškių Jono g-ją. 1936 09 15 baigė Karo mokyklą jaun. leitenanto laipsniu.1939 m. pakeltas į leitenantus. 1941 06 14 suimtas, išvežtas į Norilską. 1942 09 05 Ypatingojo pasitarimo nuteistas 5 metams lagerio. Žuvo lageryje.

Šaltiniai:
1.    Nepriklausomos Lietuvos kariuomenės leitenantas Julius Ilgūnas. Prieiga internete https://www.limis.lt/paieska/perziura/-/exhibit/preview/60000002806855?s_id=ogihmLPfGWuzofgW&s_ind=893&valuable_type=EKSPONATAS

[gimė 1896 m .Navadolės k., Kybartų vls., Vilkaviškio aps.] – savanoris, kūrėjas. 1903 – 1905 mokėsi Virbalio pradinėje mokykloje. 1918 m. savanoriu stojo į besikuriančią Lietuvos kariuomenę. Dalyvavo Nepriklausomybės kovose. 1921 m., pasibaigus Nepriklausomybės kovoms, iš kariuomenės pasitraukė.

Šaltiniai:
1.    Kybartų krašto žmonės: biografinis žinynas: Pasaulio kybartiečių draugijos 10-mečio leidinys / sudarė Violeta Mickevičienė, Albinas Vaitkevičius. - Vilnius: Homo liber, 2017. - 207, [1] p.

[gimė 1911 Bebrininkų k., Paežerių vls., Vilkaviškio aps. -1967 06 Alytuje] - žurnalistas. 1929 m. baigė Marijampolės Rygiškių Jono g-ją ir VDU studijavo teisę. Dirbo  „Lietuvos aido“ reporteriu, „Savivaldybės“ žurnalo redaktoriumi, Darbo Rūmų leistojo „Darbo“ redaktoriumi, vėliau redagavo savaitraštį „Lietuviai“. Kartu su P. Babicku parengė leidinį „Lietuva vasarą“. Mirė 1967 m. birželio 7 d. Alytuje, Palaidotas Šunskų kapinėse.

Šaltiniai:
1.    Lietuvių enciklopedija. T.8: Guadalajara – Instrumentacija. - 1956. - 544 p.
2.    Žurnalistikos enciklopedija. – Vilnius: Pradai, 1997. – 166 psl.
3.    Mikas Ilgūnas. Prieiga internete https://lt.wikipedia.org

Nuotrauka iš http://www.siauliai.lt/miestas/garbes_pilieciai.php

[gimė 1918 12 02 Bebrininkų k., Paežerių vls., Vilkaviškio aps.] - agronomas, karininkas. Baigė berniukų g-ją Marijampolėje. 1938 09 27 baigė Karo mokyklą ats. jaun. leitenanto laipsniu. 1939 m. įstojo į LŽŪA Dotnuvoje. 1943 m. baigė akademiją, dirbo Vilkaviškio aps. agronomu, vėliau Vilkaviškio žemės ūkio skyriuje. 1944 m. persikėlė į Vilnių, dirbo Žemės ūkio komisariate. 1946 07 10 suimtas, kalintas Lukiškių kalėjime. 1946 09 21 Karo tribunolo nuteistas 2 metams, iš- vežtas ir kalintas Izvestkovajos (Chabarovsko kr.) lageryje. 1948 m. grįžo į Lietuvą.

Šaltiniai:
1.    Petras Ilgūnas. Prieiga internete http://www.siauliai.lt/miestas/garbes_pilieciai.php

Vilkaviškio r. sav. viešoji biblioteka Vilkaviškio turizmo ir verslo informacijos centras Vilkaviškio rajono švietimo pagalbos tarnyba