icon-sitemap

[gimė 1887 Šelvių k. ir vls., Vilkaviškio aps. - 1967 01 27] - Lietuvos kariuomenės veikėjas. 1919 m. savanoriu įstojo į Lietuvos kariuomenę. Dalyvavo kautynėse prieš bolševikus, bermontininkus. Mirė 1967 m..palaidotas Seniavos kaimo (Kauno r.) kapinėse. Apdovanotas Vyties Kryžiaus 1 laipsnio (1920), Nepriklausomybės (1928) ir Savanorio (1928) medaliais.

Šaltiniai:   
1.    Kavaliauskas, Vilius (1951-). Vilkaviškio krašto karžygiai: (Vyties Kryžiaus kavalieriai 1918-1940 m.)/ Vilius Kavaliauskas. - Vilnius: Lodvila, 2012. - 276 p.: iliustr., nuotr., portr., faksim.

[gimė 1900 m. Virbalyje, Vilkaviškio aps.] – savanoris kūrėjas. 1907 – 1909 mokėsi Virbalio pradinėje mokykloje. 1918 m. savanoriu stojo į besikuriančią Lietuvos kariuomenę. Dalyvavo Nepriklausomybės kovose. 1921 m., pasibaigus Nepriklausomybės kovoms, iš kariuomenės pasitraukė.

Šaltiniai:
1.    Kybartų krašto žmonės: biografinis žinynas: Pasaulio kybartiečių draugijos 10-mečio leidinys / sudarė Violeta Mickevičienė, Albinas Vaitkevičius. - Vilnius: Homo liber, 2017. - 207, [1] p.
2.    Lietuvos kariuomenės kūrėjai savanoriai (1918–1923). Prieiga internete http://www.versme.lt/sav_j.htm

V.Jablonskis. 1919 m. Nuotr. iš V.Kavaliausko knygos Vilkaviškio krašto karžygiai. – V., 2012.

[gimė 1897 05 03 Virbalio k., Virbalio vls., Vilkaviškio aps. - 1965 08 22] - Lietuvos kariuomenės veikėjas. Savamokslis. 1919 01 15 savanoriu įstojo į Kauno miesto komendantūros dalinį. 1919 04 24 jį perkėlė tarnauti į 1-ąjį pėstininkų Gedimino pulką. Dalyvavo kovose prieš bolševikus bermontininkus ir Želigovskio dalinius. Karinę tarnybą baigė 1922 02 08 Gedimino pulke viršilos laipsniu. Nuo 1922 06 25 dirbo Seinų apskrities policijoje. Kovojo prieš Neutraliojoje zonoje, Bugiedos - Varviškės rajone, siautėjusius lenkų partizanus. 1948 09 02 buvo suimtas , kalintas Lukiškių kalėjime. 1948 11 23 karo tribunolo nuteistas 25 metams lagerių. Į Lietuvą grįžo 1955 m. Mirė 1965 m. palaidotas Ukmergės miesto kapinėse Vaižganto gatvėje. Apdovanotas Vyties Kryžiaus 1 laipsnio (1919), Vyties Kryžiaus 2 laipsnio (1921), Lietuvos nepriklausomybės (1928) ir Savanorio (1928) medaliais, Vytauto Didžiojo 3 laipsnio (1931) ordinu.

Šaltiniai:
1.    Kybartų krašto žmonės: biografinis žinynas: Pasaulio kybartiečių draugijos 10-mečio leidinys / sudarė Violeta Mickevičienė, Albinas Vaitkevičius. - Vilnius: Homo liber, 2017. - 207, [1] p.
2.    Kavaliauskas, Vilius (1951-). Vilkaviškio krašto karžygiai: (Vyties Kryžiaus kavalieriai 1918-1940 m.)/ Vilius Kavaliauskas. - Vilnius: Lodvila, 2012. - 276 p.: iliustr., nuotr., portr., faksim.

[gimė 1898 Šikšnių k., Kybartų vls., Vilkaviškio aps.] - savanoris kūrėjas. 1905 – 1907 mokėsi Šikšnių kaimo pradinėje mokykloje. 1918 m. savanoriu stojo į besikuriančią Lietuvos kariuomenę. Dalyvavo Nepriklausomybės kovose. 1921 m., pasibaigus Nepriklausomybės kovoms, iš kariuomenės pasitraukė.

Šaltiniai:
1.    Kybartų krašto žmonės: biografinis žinynas: Pasaulio kybartiečių draugijos 10-mečio leidinys/ sudarė Violeta Mickevičienė, Albinas Vaitkevičius. - Vilnius: Homo liber, 2017. - 207, [1] p.
2.    Lietuvos kariuomenės kūrėjai savanoriai (1918–1923). Prieiga internete http://www.versme.lt/sav_j.htm

[gimė 1912 07 04 Piliakalnių k., Paežerių vls., Vilkaviškio aps.] - inžinierius, Lietuvos kariuomenės karininkas. Nuo 1935 m. dirbo Pašto valdyboje Kaune. 1936 06 15 baigė Aukštesn. technikos mokyklos Elektrotechnikos skyrių. 1937 09 15 baigė Karo mokyklą ats. jaun. leitenanto laipsniu.

Šaltiniai:
1.    Lietuvos kariuomenės karininkai, 1918-1953. T. 4. – 2004. – 21 p.

Nuotrauka iš Kybartų krašto žmonės. – Vilnius, 2017.

[gimė 1927 07 27 Stirniškių k., Paežerių vls., Vilkaviškio aps.] – pedagogas. 1935 – 1939 lankė Kybartų miesto pradinę mokyklą, 1939 – 1944 – Kybartų gimnaziją. 1945 – 1946 neakivaizdžiai mokėsi Kauno mokytojų seminarijoje kartu dirbdamas Varpučių kaimo pradinės mokyklos mokytoju ir vedėju. 1946 – 1949 buvo Kybartų valsčiaus Liaudies švietimo skyriaus vedėjas. 1949 – 1956 buvo Kybartų Švietimo skyriaus metodinio kabineto vedėju. 1951 – 1956 neakivaizdiniu būdu Vilniaus pedagoginiame institute studijavo lietuvių kalbą ir literatūrą. 1957 – 1959 – Kybartų rajono Liaudies švietimo skyriaus vedėjas. 1959 m. dirbo Liaudies švietimo ministerijoje Mokyklų valdybos inspektoriumi iki išėjimo į pensiją. 1992 m. nuėjęs į Muitinės departamentą pasisiūlė kurti Lietuvos muitinės muziejų. Savo nepaprastu pasišventimu ir organizuotumu nulėmė, kad 1994 m. Muitinės muziejus įkurtas ir sėkmingai veikia Vilniuje, Jaruzalės g. 25. Savo atsiminimus apie Kybartus pasiuntė į „Santakos“ redakciją. Daug šios medžiagos ištraukų 2013 m. spausdinta „Santakoje“, o 2015 m. ją visą Pasaulio kybartiečių draugija išleido atskira knygele. 2016 05 20 Muitinės muziejuje surengtas leidinio pristatymas, per kurį Vytautas Jakelaitis už bendradarbiavimą ir pagalbą apdovanotas LR Muitinės departamento Muitinės padėkos ženklu.

[gimė 1898 11 26 Virbalyje, Vilkaviškio aps. - 1949 03 16 Oberammergau, Bavarijoje] - elektrotechnikos profesorius. 1908 - 1916 mokėsi Kauno ir Petrapilio g-jose. 1925 m. gavo inž. elektriko diplomą Berlyno aukštojoje technikos mokykloje. Specializavosi Braunschweigo aukštojoje technikos mokykloje. 1939 02 15 apgynė VDU disertaciją ir įgijo dr. inž. vardą. Išleido vadovėlius „Nuolatinės srovės elektros mašinų apskaičiavimas“ (1931), „Kintamosios srovės“, „Elektrotechnikos pagrindai“, pa- rašė eilę straipsnių „Technikoje“, „Technikoje ir ūkyje“ ir LE.

J.Jakštys. 1957 m. Nuotr. iš V.Kavaliausko knygos Vilkaviškio krašto karžygiai. – V., 2012.

[gimė 1899 04 08 Gudelių k., Pajevonio vls., Vilkaviškio aps. - 1979] - Lietuvos kariuomenės veikėjas. 1919 02 08 savanoriu įstojo į Lietuvos kariuomenę. 1919 11 19 pakeltas į jaun. puskarininkius, 1920 01 14 - į vyr. puskarininkius. Dalyvavo kautynėse prieš bolševikus, bermontininkus ir lenkus. 1919 09 28 mūšyje sužeistas. 1921 12 04 iš karo tarnybos paleistas vyr. puskarininkio laipsniu. 1948 04 29 kaip partizanų rėmėjas suimtas, kalintas Vilkaviškyje. 1948 07 21 Ypatingojo pasitarimo nuteistas 10 metų lagerio. Į Lietuvą grįžo 1957 m. Mėgo rašyti eiles. Mirė 1979 m. Palaidotas Alvito kapinėse. Apdovanotas Vyties Kryžiaus 1 laipsnio (1919), Savanorio (1929) medaliais.

[gimė 1880 05 03 Skliausčių k., Žaliosios vls., Vilkaviškio aps. - 1961 03 02 Gibbstowne (JAV)] - prozininkas, dramaturgas. Nuo 1900 m. gyveno Škotijoje, nuo 1909 m. - JAV, dirbo spaustuvėse, spaudos redakcijose. Išleido mėgėjų scenai skirtas pjeses „Kur pergalė?“ (1908), „Tik vieną stiklelį“ (1909), „Kontrabandininkai“ (1914), „Nebaigta kova“ (1930) ir kt., apysakas „Revoliucijos atbalsiai“ (1911), „Paslaptis“ (1912), „Gyvenimo banga“ (1913), „Gyvas grabe“ (1914). Periodikoje išspausdino eilėraščių, apsakymų, feljetonų, straipsnių.

Vilija Jakubauskė (Merčaitytė)

[gimė 1983 04 03 Vilkaviškyje] – šokių mokytoja, liaudiškų šokių kolektyvų vadovė. Mokėsi Vilkaviškio S. Nėries vidurinėje mokykloje, 2004 m. baigė Vilniaus konservatoriją (dabar Vilniaus kolegija) ir įgijo šokio mokytojo, šokio kolektyvo vadovo kvalifikaciją, 2008 m. – Vilniaus pedagoginį institutą (dabar Lietuvos edukologijos universitetas), šokio edukologijos bakalaurė, 2010 m. – šokio edukologijos magistrė. Vilkaviškio „Aušros“ gimnazijoje dirba nuo 2006 m. Nuo 2012 m. dirba Vilkaviškio muzikos mokyklos Choreografijos skyriuje. V. Jakubauskė per metus subūrė merginų šokių kolektyvą „Norija“ (2006), jaunimo šokių kolektyvą „Ratilėlis“ (2008) bei Vilkaviškio pagyvenusiųjų šokių kolektyvą „Rudenėlis“. V. Jakubauskė su savo šokių kolektyvais dalyvavo įvairiose dainų šventėse, konkursuose, kuriuose buvo laimėtos prizinės vietos. V. Jakubauskė – 2004 m. pasaulio dainų šventės vyr. baletmeisterio asistentė, nuo 2007 m. visose dainų šventėse – merginų šokių kolektyvų asistentė. Jos sukurtas autorinis šokis „Ten už marių mėlynųjų“ 2010 m. tarptautiniame šokių konkurse „101 pas‘ laimėjo 1-ąją vietą. V. Jakubauskė ne kartą apdovanota Vilkaviškio ir visos šalies įvairių institucijų padėkos ir garbės raštais.

Vilkaviškio r. sav. viešoji biblioteka Vilkaviškio turizmo ir verslo informacijos centras Vilkaviškio rajono švietimo pagalbos tarnyba