icon-sitemap

[gimė 1940 10 21 Pilviškių k., Vilkaviškio aps. - 1993 06 30 Vilniuje] - lengvaatletis (disko metikas, rutulio stūmikas), treneris. LSSR (1982), SSRS (1989) nusipelnęs treneris. Baigė Pilviškių vid. mokyklą, 1958 - 1959 mokėsi Vilniaus statybos technikume, 1984 - 1987 „Dinamo“ draugijos Resp. tarybos lengvosios atletikos sporto mokyklos instruktorius, treneris, 1987 - 1988 Vilniaus ASMM, 1988 - 1991 respublikinės ASMM treneris, 1991 - 1993 LOSK vyr. treneris. Lietuvos disko metimo 9 kartus (1958, 1960, 1962, 1965, 1968, 1969, 1971, 1972, 1975), ritulio stūmimo (1960) čempionas, 6 kartus rekordininkas (nuo 58,73 m - 1962 iki 62,64 m - 1973, pastarąjį rekordą 1981 pagerino jo mokinys R. Ubartas). 1967 m. SSRS tautų spartakiados disko metimo varžybų laimėtojas. SSRS čempionas (1967), 4 kartus vicečempionas (1965, 1966, 1968, 1970), 3 kartus SSRS čempionatų bronzos medalininkas (1961, 1962, 1969). 1966 m. Europos lengvosios atletikos čempionato dalyvis (9 vietą, 53,98 m).

[gimė 1926 06 09 Mažučių k., Vilkaviškio aps. - 1981 03 17 Čikagoje, IL] - teisininkas, visuomenės veikėjas. Mokėsi Vilkaviškio g-joje. 1944 m. pasitraukė į Vokietiją. 1946 m. baigė liet. g-ją Dӧrverdene, 1949 m. - Pabaltijo universiteto Teisės fakultetą Hamburge - Pinneberge. 1950 m. persikėlė į JAV. Veikė pirmųjų JAV bei Kanados liet. dainų ir tautinių šokių  švenčių komitetuose. Su kitais organizavo parodą apie liet. tautos genocidą, buvo prie ALTo veikiančios komisijos šiai parodai rengti pirmininkas. Rašė spaudoje. Priklausė LŠS.

Nuotrauka iš http://www.prodeoetpatria.lt/files/pdf-a/GAUCYS-Dr-Viktoras-Jasaitis.pdf

[gimė 1901 12 04 Stanaičių k., Kybartų vls., Vilkaviškio aps. – 1968 08 18 JAV] – chemikas, visuomenės veikėjas. 1929 m. baigė Vienos universitetą. 1930 – 1940 dirbo Krašto apsaugos ministerijos Ginklavimo valdyboje, 1940 – 1944 VDU Neorganinės ir analizinės chemijos katedros vedėjas; docentas. 1945 – 1948 mokytojavo Hanau (Vokietija) lietuvių gimnazijoje. 1946 – 1948 Vokietijos LB Vyriausios valdybos ir Tremtinių švietimo tarybos narys. Nuo 1948 m. gyveno JAV. 1949 – 1950 Waterbury tremtinių draugijos pirmininkas. Su kitais suorganizavo lituanistinius kursus. Nuo 1951 m. dirbo bendrovėje „Speer Cartridge Works“ (viena bendrovės laboratorijų pavadinta jo vardu). Tyrimų sritis sprogstamosios ir padegamosios cheminės kovinės nuodingosios medžiagos. Dalyvavo ateitininkų veikloje. Paskelbė straipsnių žurnaluose „Kosmos“, „Mūsų žinynas“, „Trimitas“, „Židinys“. Parašė knygą „Nuodingos karo medžiagos“ (1934). Bendradarbiavo LE.

Nuotrauka iš http://csrbaltic.lt/member/ruta-jasiene/

[gimė 1961 10 18 Paežerių k., Vilkaviškio r.] - įmonės „Saugi pradžia“ direktorė, UAB „“SDG grupė“ personalo ir komunikacijos direktorė. Studijavo VU bibliotekininkystę ir bibliografiją, KTU įgijo inžinieriaus profesinę kvalifikaciją, Lietuvos žurnalistikos centre baigė Ryšių su visuomene profesinių studijų programą, 2011 – 2013 KTU įgijo Žmonių išteklių vadybos magistro laipsnį. Aktyviai dalyvauja „Baltosios bangos“ judėjime, įmonių socialinės atsakomybės specialistų tinklo „CSR Network Lithuania“ veikloje, yra Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmų personalo vadovų klubo narė (nuo 2010), Lietuvos atsakingo verslo asociacijos Kongreso narė (nuo 2013), Valdybos narė (nuo 2015). Bendradarbiauja su aukštosiomis mokyklomis – vadovauja studentų praktikoms, skaito paskaitas, dalyvauja bakalauro ir magistro baigiamųjų darbų gynimo komisijoje. Dalyvauja LR darbo inspekcijos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Kauno teritorinio skyriaus darbo ginčų komisijos darbe (kaip darbdavių atstovė). Apdovanota „SDG“ ženklu „Už ypatingus nuopelnus bendrovei“ (2012), „Lietuvos pramoninkų konfederacijos Profesijos riterio“ ženklu (2014).

Šaltiniai:
1.    Kas yra kas Lietuvoje, 2018: šimtmečio leidimas: [biografinis žinynas]/ [vyriausiasis redaktorius Linas Pupelis]. - Kaunas: Leidybos studija, [2018]. - 1347, [1] p.
2.    Rūta Jasienė. Prieiga internete http://csrbaltic.lt
3.    SDG: verslas augantis ant tvirtų socialinių pamatų. 2017. Prieiga internete https://www.vz.lt

[gimė apie 1871, gyveno Slibinų k., Kybartų vls., Vilkaviškio aps.] – siuvėjas, knygnešys. Parsigabendavo liet. spaudos iš M. Lietuvos ir ją platindavo. Artimas knygnešio Antano Baltrušaičio ir gydytojo Juozo Bagdono pagalbininkas. Aprūpindavo juos liet. spauda. Pas jį spaudos gaudavo ir Dzūkijos knygnešiai (Jonas Kaluškevičius ir kt.). Bendradarbiavo su tame pačiame Slibinų k. gyvenusiu Jurgiu Bagdonu, Jonu Piežaičiu ir kt. Žandarai 1893 m. sulaikę su liet. spauda Jurgį Bagdoną, kratė ir J. Jasinsko namus, bet nieko nerado. 1896 06 06 (18) policija vėl kratė jo namus ir rado 89 liet. leidinius – 54 knygas ir 35 laikraščių numerius. Įtrauktas į ,,Sietyno“ draugijos bylą. Šioje byloje buvo kaltinamas ir A. Rudaitis kaip jo bendradarbis. Nuo 1896 07 06 J. Jasinskui paskirtas kardomasis areštas. Caro 1897 02 12 paliepimu nubaustas 1 mėn. kalėjimo, įskaitant kardomąjį areštą ir 3 m. tremties. Bausmę atliko Kalvarijos kalėjime. Ištremtas į Žemutinį Naugardą (Nižnij Novgorodas, Rusija). Manoma, kad tremtyje ir mirė.

Šaltiniai:
1.    Kybartų krašto žmonės: biografinis žinynas: Pasaulio kybartiečių draugijos 10-mečio leidinys / sudarė Violeta Mickevičienė, Albinas Vaitkevičius. - Vilnius: Homo liber, 2017. - 207, [1] p.

[gimė 1857 02 14 Matuliškių k., Vilkaviškio aps. - 1919 Kališe (Lenkija)] - publicistas, mokytojas, vertėjas, knygnešys. Marijampolėje baigė g-ją, matematiką studijavo Maskvos universitete. Platino „Aušrą“ ir kt. spaudinius. Mokytojavo Marijampolės g-joje. Spausdino straipsnius, beletristikos vertimus „Varpe“, „Ūkininke“ ir kt. laikraščiuose. 1889 m. už liet. veiklą iškeltas į Lovičių mstl. Lenkijoje, kur išbuvo ligi mirties.

Šaltiniai:
1.    Kaluškevičius, Benjaminas (1934-). Lietuvos knygnešiai ir daraktoriai, 1864-1904: [žinynas]/ Benjaminas Kaluškevičius, Kazys Misius; Lietuvos kultūros fondas. Knygnešio draugija, Lietuvos literatūros ir meno archyvas. - Vilnius: Diemedis, 2004 (Vilnius: Vilniaus spauda). - 183 p.: iliustr., portr.

Žalgirio rinktinės štabo viršininkas Juozas Jasulaitis-Kazokas pirmas iš dešinės. Nuotrauka iš http://genocid.lt/UserFiles/File/Atmintinos_datos/2012/201201_jasulaicio_zutis.pdf

[gimė 1919 Bobių k., Žaliosios vls.,Vilkaviškio aps. – 1947 01 04 Kampinių k., Veiverių vls., Marijampolės aps.] – vienas pirmųjų Lietuvos pasipriešinimo sovietinės okupacijos režimui vadų Suvalkijoje. Tarnavo policininku Kaune. 1944 metų antroje pusėje Lietuvą užimant SSRS kariuomenei vienas pirmųjų ėmė organizuoti partizanų būrius, buvo vienas Stirnos (vėliau- Žalgirio) rinktinės organizatorių. Nuo 1946 02 Tauro apygardos Žalgirio rinktinės 55 kuopos vadas, nuo 1946 07 Geležinio Vilko rinktinės vadas. Žuvo išduotas. Palaikai baudėjų užkasti Veiveriuose.

[gimė 1910 11 11 Vilkaviškio aps.] – Lietuvos kariuomenės karininkas. 1932 10 31 baigė Karo mokyklą jaun. leitenanto laipsniu. 1936 11 23 pakeltas į leitenantus. Nuo 1940 06 01 3 dragūnų pulko ūkio būrio vadas. Sovietų Sąjungai okupavus Lietuvą ir likviduojant Lietuvos kariuomenę 1940 10 03 paskirtas RA 29 ŠTK 184 šaulių divizijos 617 artilerijos pulko transporto būrio vadu, 1940 12 18 - to paties pulko žvalgybos būrio vadu.

V.Jasulaitis. 1920 m. Nuotr. iš V.Kavaliausko knygos Vilkaviškio krašto karžygiai. – V., 2012.

[gimė 1898 09 24 Majoriškių k., Vilkaviškio vls. ir aps. - 1988 11 11 Kaune] - Lietuvos kariuomenės veikėjas. 1915 1917 mokėsi Vilkaviškio M. Yčo g-joje, evakuotoje į Voronežą, 1917 - 1918 - Marijampolės g-joje. 1919 07 06 baigė Karo mokyklą karužo laipsniu. 1919 08 04 - 1919 10 11 dalyvavo nepriklausomybės kovose su bolševikais, 1919 10 12 - 1919 12 15 - su bermontininkais. 1925 08 08 baigė Aukštųjų karininkų kursų Artilerjos skyrių. 1926 02 16 pakeltas į kapitonus. 1926 09 28 išvyko studijuoti į Fontenblo artilerijos karo mokyklą Prancūzijoje. 1929 11 23 pakeltas į majorus. 1932 m. parengė ir išleido monografiją „Verdeno kautynės“. 1933 03 17 pakeltas į plk. leitenantus. 1937 11 23 pakeltas į pulkininkus.

Nuotr. iš: http://www.plienosparnai.lt/page.php?349

[gimė 1915 04 28 Šapkinų k., Lankeliškių vls., Vilkaviškio aps.] - karininkas. Mokėsi Marijampolės marijonų g-joje. 1934 m. baigė Panevėžio berniukų g-ją ir įstojo į VDU Technikos fakulteto Technologijos skyrių. 1937 09 15 baigė Karo mokyklą jaun. leitenanto laipsniu. 1942 06 13 baigė VDU ir įgijo mechanikos inž. specialybę. 1941 - 1944 vokiečių okupacijos metais dirbo AB „Drobė“ fabriko inžinieriumi.

Vilkaviškio r. sav. viešoji biblioteka Vilkaviškio turizmo ir verslo informacijos centras Vilkaviškio rajono švietimo pagalbos tarnyba