icon-sitemap

V.Jasulaitis. 1920 m. Nuotr. iš V.Kavaliausko knygos Vilkaviškio krašto karžygiai. – V., 2012.

[gimė 1898 09 24 Majoriškių k., Vilkaviškio vls. ir aps. - 1988 11 11 Kaune] - Lietuvos kariuomenės veikėjas. 1915 1917 mokėsi Vilkaviškio M. Yčo g-joje, evakuotoje į Voronežą, 1917 - 1918 - Marijampolės g-joje. 1919 07 06 baigė Karo mokyklą karužo laipsniu. 1919 08 04 - 1919 10 11 dalyvavo nepriklausomybės kovose su bolševikais, 1919 10 12 - 1919 12 15 - su bermontininkais. 1925 08 08 baigė Aukštųjų karininkų kursų Artilerjos skyrių. 1926 02 16 pakeltas į kapitonus. 1926 09 28 išvyko studijuoti į Fontenblo artilerijos karo mokyklą Prancūzijoje. 1929 11 23 pakeltas į majorus. 1932 m. parengė ir išleido monografiją „Verdeno kautynės“. 1933 03 17 pakeltas į plk. leitenantus. 1937 11 23 pakeltas į pulkininkus.

Nuotr. iš: http://www.plienosparnai.lt/page.php?349

[gimė 1915 04 28 Šapkinų k., Lankeliškių vls., Vilkaviškio aps.] - karininkas. Mokėsi Marijampolės marijonų g-joje. 1934 m. baigė Panevėžio berniukų g-ją ir įstojo į VDU Technikos fakulteto Technologijos skyrių. 1937 09 15 baigė Karo mokyklą jaun. leitenanto laipsniu. 1942 06 13 baigė VDU ir įgijo mechanikos inž. specialybę. 1941 - 1944 vokiečių okupacijos metais dirbo AB „Drobė“ fabriko inžinieriumi.

Albinas Jaudegis

[gimė 1917 03 31 Valavičių k., Keturvalakių vls., Vilkaviškio aps. - 1991] - savanoris, gydytojas. 1938 m. baigė Marijampolės Rygiškių Jono g-ją. 1939 09 18 baigė Karo mokyklą jaun. leitenanto laipsniu. 1939 m. studijavo Veterinarijos akademijoje. 1941 06 23 - 28 dalyvavo Tautos sukilime prieš sovietinius okupantus. 1941 m. tęsė studijas VU Medicinos fakultete. 1945 12 12 suimtas NKGB, 1946 08 17 Vilniaus NKVD Karinio tribunolo nuteistas 10 metų kalėti ir 5 metams tremties. 1957 m. grįžo į Lietuvą, dirbo gydytoju Svėdasuose. 1999 10 07 pripažintas kariu savanoriu ir 2000 03 23 suteiktas dim. leitenanto laipsnis (po mirties).

Šaltiniai:
1.    Lietuvos kariuomenės karininkai, 1918-1953. T. 4: . - 2004. - 414, [2] p.

[gimė 1906 10 14 Šilsodžio k., Gražiškių vls., Vilkaviškio aps.- 1993 12 27 Kazlų Rūdoje] – kunigas. 1932 m. baigė Gižų kunigų seminariją ir buvo įšventintas į kunigus. Vikaravo Bartninkuose, Kalvarijoje. Metus studijavo Kauno VDU Teologijos – filosofijos fakultete. Klebonavo Sangrūdoje, Šakiuose, Leipalingyje, Ažuolų Būdoje, Kazlų Rūdoje, Miroslave, čia užsiėmė didžiuliu bažnyčios, pastatų remontu. Buvo dekanu Šakiuose, Veisiejuose. 1950 m. skiriamas dėstytoju į Kauno kunigų seminariją, kartu ir Vytauto Didžiojo bažnyčios rektorius. Kiek vėliau – Arkikatedros bazilikos vikaras. Pasirašė protesto pareiškimą L. Brežnevui dėl tikinčiųjų teisių ribojimo. Visur, kur tik kunigavo, nudirbo didelius darbus, buvo sąžiningas vykdant savo pareigas. Mirė Kazlų Rūdoje, palaidotas bažnyčios šventoriuje.

Šaltiniai:
1.    Sūduvos dvasininkai. D. 2: Trys šimtai aštuoniasdešimt penki Sūduvos dvasininkai. - 2010. - 414, [1] p., įsk. virš.
2.    Iškilūs gražiškiečiai. Prieiga internete http://seniunija.graziskiai.lt/index.php?p=6
3.    Plioraitis I. Ąžuolų Būdos parapija. (2007). Prieiga internete http://vilkaviskis.lcn.lt/parapijos/bagotoji/_docs/Azuolu%20Budos%20parapija.pdf
4.    Jaudegis Albinas. Prieiga internete http://www.lkma.lt/lddb/israsas.php?id=1299

[gimė 1905 12 12 Išlandžių k., Gižų vls., Vilkaviškio aps.] - mokytoja, visuomenininkė. Nuo 1922 m. skautė (draugininkė, tuntininkė, seserijos vadijos narė, stovyklos viršininkė). 1925 m. baigusi mokytojų seminariją, iki 1944 m. mokytojavo Vilkaviškio aps., Panevėžyje ir Kaune. 1944 m. pasitraukė į Vokietiją. 1944 m. Scheinfelde dalyvavo tautinių rūbų parodoje; 1945 - 1949 jų išaudė 50. Vėliau apsigyveno JAV. 1965 - 1994 iš JAV prezidentų R. Nixono, R. Reigano ir G. Busho gavo Respublikonų partijos garbės nario pažymėjimus. 1976 m. apdovanota skaučių seserijos Lelijos ordinu, garbės žymenimis.

[gimė 1892 12 20 Vilkaviškio aps. - 1972 01 05 Čikagoje, IL] - poetas, visuomenės veikėjas. Vilkaviškyje baigė pradžios mokyklą. 1913 m. emigravo į JAV. Baigė farmacijos mokslus. Dirbo „Darbininko“ redakcijoje ir spaustuvėje Bostone. 1922 - 1923 Lietuvos vyčių centro valdybos pirmininkas, kurį laiką buvo „Vyčio“ redaktorius. Periodinėje spaudoje paskelbė eilėraščių, išleido jų rink. „Sielos balsai“ (1967).

[gimė 1930 05 15 Vasiliave, Pajevonio vls., Vilkaviškio aps.] - pedagogas, visuomenės veikėjas. 1950 m. persikėlė į JAV. 1951 - 1955 tarnavo karinėse oro pajėgose; Korėjos karo veteranas. 1961 m. magistro laipsniu baigė Michigano universitetą Ann Arbore. Nuo 1984 m. JAV LB Michigano apygardos vicepirmininkas. Dalyvauja Lietuvos vyčių veikloje. Bendradarbiauja spaudoje. Remia LF. Apdovanotas JAV LB Krašto valdybos žymeniu (1982).

[gimė 1911 03 17 Lauckaimio k., Kybartų vls., Vilkaviškio aps. - 1983 12 10 Londone] - karininkas. Baigė Kybartų g-ją. 1934 09 15 baigė Karo mokyklą jaun. leitenanto laipsniu. 1938 m. baigė VDU Teisių fakulteto Ekonomijos skyrių. Dirbo Kauno muitinėje. Nuo 1938 11 30 LŠS I Kauno rinktinės 70 Finansų ministerijos šaulių būrio narys. 1944 m. pasitraukė į Vakarus.

Nuotr. iš: Lietuvos kariuomenės karininkai, 1918-1953,  T. 4,  2004, p. 91.

[gimė 1915 04 22 Serdokų k., Vilkaviškio aps. - 1987 08 10] - Lietuvos kariuomenės veikėjas. Baigęs Seinų „Žiburio“ g-ją Lazdijuose studijavo VDU Teisių fakultete. 1936 09 15 baigė Karo mokyklą jaun. leitenanto laipsniu. Sovietų Sąjungai okupavus Lietuvą aktyviai dalyvavo LAF veikloje, palaikė ryšius su LAF Vilniaus štabu. 1944 10 07 kovojo su RA prie Sedos, vėliau pasitraukė į Vokietiją. 1948 12 03 emigravo į Kanadą, dirbo geležies kasyklose. Vėliau apsigyveno Toronte. Iki 1981 m. dirbo Toronto savivaldybėje. Mirė 1987 m., palaidotas Misisaugos šv. Jono lietuvių kapinėse.

[gimė 1941 07 21 Parausių k., Keturvalakių vls., Vilkaviškio aps.] - keliautoja, matematikė programuotoja. SSRS sporto meistrė (1970). 1963 m. baigė VU. 1963 - 1993 dirbo Matematikos ir kibernetikos institute. Pirmoji moteris Lietuvoje SSRS turizmo sporto meistrė (slidžių turizmas). Vadovavo pirmosioms keliautojų slidėmis grupėms į Arkties sritį (Prano Juozapo Žemė, Šiaurės Žemė, Taimyras), Sajanus, Altajų, Čerskio kalnagūbrį. 14 kartų Lietuvos turizmo čempionė. Geriausioji Lietuvos turistė (1979). Respublikinės maršrutinės kvalifikacinės komisijos pirmininkė (1969-1991), Lietuvos turizmo federacijos prezidiumo narė (1977-1991).

Vilkaviškio r. sav. viešoji biblioteka Vilkaviškio turizmo ir verslo informacijos centras Vilkaviškio rajono švietimo pagalbos tarnyba