icon-sitemap

[gimė 1995 m. Kybartuose, Vilkaviškio aps.] – savanoris. 1903 – 1905 mokėsi Kybartų kaimo pradinėje mokykloje. 1918 m. savanoriu stojo į besikuriančią Lietuvos kariuomenę. Dalyvavo Nepriklausomybės kovose. 1921 m., pasibaigus Nepriklausomybės kovoms, iš kariuomenės pasitraukė.

Šaltiniai:
1.    Kybartų krašto žmonės: biografinis žinynas: Pasaulio kybartiečių draugijos 10-mečio leidinys / sudarė Violeta Mickevičienė, Albinas Vaitkevičius. - Vilnius: Homo liber, 2017. - 207, [1] p.

Nuotraukos iš http://www.xxiamzius.lt/numeriai/2010/11/05/atmi_04.html

[gimė 1926 05 12 Boblaukio k., Alvito vls., Vilkaviškio aps. – 2010 10 30 Termen (Valais kantonas, Šveicarija)] – kunigas, Teologijos mokslų habilituotas daktaras (1955). Studijavo Grigaliaus universiteto Filosofijos (1945 – 1947) ir Teologijos (1947- 1953) fakultete. 1950 m. Romoje įšventintas kunigu. 1957 – 1970 teologijos ir filosofijos profesorius Siono (Valais kantonas) kunigų seminarijoje, 1962 – 1991 – Mokytojų seminarijoje ir Valstybinėje gimnazijoje Brige (Valais kantonas). 1992 – 2002 VDU Katalikų teologijos fakulteto kviestinis profesorius. Nuo 1955 m. skelbia straipsnius socialinėmis, teologinėmis ir filosofinėmis temomis Šveicarijos ir užsienio lietuvių leidiniuose. Gyveno Šveicarijoje. Apdovanotas Vytauto Didžiojo ordino Riterio kryžiumi (2003).

[gimė 1884 12 02 Ožkabalių k., Gižų vls. Vilkaviškio aps. - 1963 07 31 Athole, MA] - kunigas. Kunigu įšventintas 1907 m. Per I pasaulinį karą lietuvių pabėgėlių šelpimo komiteto narys. 1916 1918 karo kapelionas Maskvoje, 1919 - 1920 Pskovo klebonas. 1920 - 1921 bolševikų kalintas. Grįžęs į Lietuvą, 1922 -1925 studijavo Lietuvos universiteto Teologijos - filosofijos fakultete. Nuo 1927 m. gyveno JAV. Nuo 1930 m. Šv. Pranciškaus lietuvių parapijos klebonas Athole.

Nuotrauka iš http://manoteises.lt/straipsnis/tarp-lietuvos-nepriklausomybes-signataru-turejo-buti-moteru/

[gimė 1962 03 17 Vilkaviškio r.] - etnologė, humanitarinių mokslų daktarė, Vilniaus universiteto Kauno humanitarinio fakulteto Filosofijos ir kultūros studijų katedros docentė. Studijavo VU Istorijos fakultete, 2004 m. gruodžio 17 d. apgynė Lietuvos respublikos istorijos mokslų daktaro disertaciją „Lietuvių moterų judėjimas XIX a. pab. - XX a. pirmoje pusėje“. Pagrindinės mokslo tyrimo kryptys: Lietuvos moterų politinė veikla XX–XXI a., Lietuvos moterų judėjimas XIX a. pab.–XXI a., kultūrinis turizmas. Vadovėlio „Meno vadyba“ bendraautorė. Paskelbė per 100 mokslinių straipsnių. Skaitė pranešimus tarptautinėse konferencijose Taivane, Didžiojoje Britanijoje, Japonijoje ir kt. Pelnė VU mokslo laureatės vardą (2006), VU KHF mokslininko vardą (2009). Suteiktas Kauno miesto geriausios dėstytojos visuomenininkės vardas (2011), geriausios VU dėstytojos vardas (2012). Apdovanota Gabrielės Petkevičaitės – Bitės atminimo medaliu „Tarnaukite Lietuvai“ (2014).

[gimė 1965 06 13 Vilkaviškyje] - gydytojas, medžio drožėjas. 1983 m. baigė Vilkaviškio S. Nėries vidurinę ir Marijampolės vaikų dailės mokyklas. Vėliau studijavo Kauno medicinos institute (dabar - Kauno medicinos universitetas). Nuo 1993 m. dirba Vilkaviškio ligoninėje gydytoju - chirurgu. Drožinėti pradėjo penktojoje klasėje. 1983 m. surengta pirmoji asmeninė medžio drožinių paroda; 2001 m. - paroda „Prakalbintas medis“ Vilkaviškio krašto muziejuje kartu su tautodailininku Alfonsu Baukumi. Medžio drožyba tapo pomėgiu visam gyvenimui.

Šaltiniai:
1.    Mičiulienė, Eglė. Gydytojo rankos jautrios ne tik žmogui, bet ir medžiui / Eglė Mičiulienė ; autorės nuotr.. - iliustr. // Santaka. - ISSN 1648-1895. - 2015, birž. 23, p. 3.

[gimė Kybartuose, Vilkaviškio aps. – 1920 10 20] – savanoris kūrėjas. 1918 m. savanoriu stojo į besikuriančią Lietuvos kariuomenę. Dalyvavo Nepriklausomybės kovose. 1920 m. spalio 20 d. žuvo prie Seinų.

Šaltiniai:
1.    Kybartų krašto žmonės: biografinis žinynas: Pasaulio kybartiečių draugijos 10-mečio leidinys / sudarė Violeta Mickevičienė, Albinas Vaitkevičius. - Vilnius: Homo liber, 2017. - 207, [1] p.

A.Jurkšas. 1920 m. Nuotr. iš V.Kavaliausko knygos Vilkaviškio krašto karžygiai. – V., 2012.

[gimė 1896 10 07 Ožkabalių k. ir vls., (kitais duomenimis Gudelių k., Paežerių vls.) Vilkaviškio aps. - 1981 01 19] - Lietuvos kariuomenės veikėjas. 1919 01 03 savanoriu įstojo į 2-ąjį pėstininkų Algirdo pulką, birželio 15 d. pervestas į 6-ąjį pėstininkų Margio pulką. 1919 m. dalyvavo mūšiuose su bolševikais ir bermontininkais. 1919 07 10 savanoriškai pasisiūlė į žvalgybą. Mūšių metu rodė kareiviams pavyzdį savo drąsumu ir miklumu. Mirė 1981 m. Palaidotas Paežerių (Vilkaviškio r.)  kapinėse. Apdovanotas Vyties Kryžiaus 1 laipsnio (1919), Savanorio (1929) medaliais.

Šaltiniai:
1.    Kavaliauskas, Vilius (1951-). Vilkaviškio krašto karžygiai: (Vyties Kryžiaus kavalieriai 1918-1940 m.) / Vilius Kavaliauskas. - Vilnius: Lodvila, 2012. – 122-123 p.
2.    Kavaliauskas, Vilius (1951-). Lietuvos karžygiai. T. 2 : E – J. - 2009 (Vilnius: Daigai). – 570-571 p.

Nuotr. iš: Lietuvos kariuomenės karininkai, 1918-1953, T. 4, 2004, p. 117.

[gimė 1898 10 03 Alvito k., Vilkaviškio aps. - 1974 10 14 Leksingtone (JAV)] - savanoris, Lietuvos kariuomenės veikėjas. 1916 m. Maskvoje baigė g-jos 6-klases. 1918 m. grįžo į Lietuvą, aktyviai dalyvavo kuriant vietos miliciją kovai su plėšikaujančiais ir į Lietuvą besiveržiančiais bolševikais. 1921 12 18 baigė Karo mokyklą leitenanto laipsniu. 1926 02 16 pakeltas į vyr. leitenantus. 1931 11 23 pakeltas į kapitonus. 1940 01 26 pakeltas į majorus. Vėliau NKVD suimtas ir kalintas Marijampolės kalėjime. Kilus Vokietijos - SSRS karui išlaisvintas. 1952 m. emigravo į JAV. Mirė Leksingtono (JAV) senelių namuose. Apdovanotas DLK Gedimino 5 laipsnio ordinu (1931), Lietuvos nepriklausomybės medaliu (1928), Latvijos išsivadavimo karo 10-mečio medaliu (1929).

Nuotrauka iš Kybartų krašto žmonės. – Vilnius, 2017.

[gimė 1948 03 07 Vištytyje, Vilkaviškio aps.] – istorijos mokytojas ekspertas. 1955 – 1966 mokėsi Vištyčio vidurinėje mokykloje, 1970 – 1975 studijavo Vilniaus universiteto Istorijos fakultete. J. Jurkynas buvo vienas pirmųjų mokytojų Nepriklausomybę atgavusioje Lietuvoje ėmęsis rašyti istorijos vadovėlius. Tarptautiniame seminare VFR Braunšveige Georgo Ekerto institute tobulino vadovėlių rašymo įgūdžius. Istorijos vadovėlių „Naujųjų amžių istorija IX klasei. Nuo Prancūzijos ir Prūsijos karo iki Pirmojo pasaulinio karo pabaigos“ (1993), „Lietuva ir pasaulis 12. Istorijos vadovėlis XII klasei“ (2001), „Lietuvos kelias į Europos Sąjungą ir į NATO. Politologijos žinynas“ (2004), „Tėvynėje ir pasaulyje. Istorijos vadovėlis IX kl“ (2009) bendraautoris. Mokymo priemonių „Kontūrinių žemėlapių rinkinys AR MOKI ISTORIJĄ?“, pratybų sąsiuvinio prie IX klasės vadovėlio, CD „Lietuva ir pasaulis“ autorius. Prisidėjo prie naujų istorijos mokymo programų kūrimo.

[gimė 1909 11 20 Krijobalių k., Bartninkų vls., Vilkaviškio aps. - 1944 05 14 Kaune, palaidotas Vilkaviškyje] - kalbininkas.
Mokėsi Vilkaviškio g-joje. Studijavo Vytauto Didžiojo universitete. 1931 10 29 baigė Karo mokyklą jaun. leitenanto laipsniu. 1933 m. pradėjo dirbti Vidaus reikalų ministerijos pavardžių atlietuvinimo komisijoje. Parengė spaudai „Pavardžių žodyną“. Komisija išplėsta į pavardžių ir vietovardžių komisiją. Padedamas mokytojų ir studentų apvažinėjęs didelę Lietuvos dalį, sudarė Lietuvos vietovardžių žodyną. Kalbos klausimais bendradarbiavo „Gimtojoje kalboje“, „Lietuvos aide“, „Naujojoje Romuvoje“, ir kt. Nuo 1940 m. dirbo „Lietuvos žemės vardyno“ redaktoriumi. Rengiamai, bet neišleistai kalbininkų knygai „Iš mūsų kalbos gyvenimo“ parašė straipsnį apie asmenvardžius , pavardes, ir vietovardžius. Paskelbė straipsnių onomastikos klausimais. Parengtas „Vardyno“ skyrius paskelbtas 1948 m. „Lietuvių kalbos rašybos žodyne“.

Šaltiniai:
1.    Lietuvių kalbos enciklopedija/ Vytautas Ambrazas, Aleksas Girdenis, Kazys Morkūnas, Algirdas Sabaliauskas, Vincas Urbutis, Adelė Valeckienė, Aleksandras Vanagas ; sudarė Kazys Morkūnas ; redagavo Vytautas Ambrazas ; Lietuvių kalbos institutas. - 2-asis patiksl. ir papild. leid.. - Vilnius : Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2008. – 246 p.

Vilkaviškio r. sav. viešoji biblioteka Vilkaviškio turizmo ir verslo informacijos centras Vilkaviškio rajono švietimo pagalbos tarnyba