icon-sitemap

Nuotrauka iš Kybartų krašto žmonės. – Vilnius, 2017.

[gimė 1948 03 07 Vištytyje, Vilkaviškio aps.] – istorijos mokytojas ekspertas. 1955 – 1966 mokėsi Vištyčio vidurinėje mokykloje, 1970 – 1975 studijavo Vilniaus universiteto Istorijos fakultete. J. Jurkynas buvo vienas pirmųjų mokytojų Nepriklausomybę atgavusioje Lietuvoje ėmęsis rašyti istorijos vadovėlius. Tarptautiniame seminare VFR Braunšveige Georgo Ekerto institute tobulino vadovėlių rašymo įgūdžius. Istorijos vadovėlių „Naujųjų amžių istorija IX klasei. Nuo Prancūzijos ir Prūsijos karo iki Pirmojo pasaulinio karo pabaigos“ (1993), „Lietuva ir pasaulis 12. Istorijos vadovėlis XII klasei“ (2001), „Lietuvos kelias į Europos Sąjungą ir į NATO. Politologijos žinynas“ (2004), „Tėvynėje ir pasaulyje. Istorijos vadovėlis IX kl“ (2009) bendraautoris. Mokymo priemonių „Kontūrinių žemėlapių rinkinys AR MOKI ISTORIJĄ?“, pratybų sąsiuvinio prie IX klasės vadovėlio, CD „Lietuva ir pasaulis“ autorius. Prisidėjo prie naujų istorijos mokymo programų kūrimo.

[gimė 1909 11 20 Krijobalių k., Bartninkų vls., Vilkaviškio aps. - 1944 05 14 Kaune, palaidotas Vilkaviškyje] - kalbininkas.
Mokėsi Vilkaviškio g-joje. Studijavo Vytauto Didžiojo universitete. 1931 10 29 baigė Karo mokyklą jaun. leitenanto laipsniu. 1933 m. pradėjo dirbti Vidaus reikalų ministerijos pavardžių atlietuvinimo komisijoje. Parengė spaudai „Pavardžių žodyną“. Komisija išplėsta į pavardžių ir vietovardžių komisiją. Padedamas mokytojų ir studentų apvažinėjęs didelę Lietuvos dalį, sudarė Lietuvos vietovardžių žodyną. Kalbos klausimais bendradarbiavo „Gimtojoje kalboje“, „Lietuvos aide“, „Naujojoje Romuvoje“, ir kt. Nuo 1940 m. dirbo „Lietuvos žemės vardyno“ redaktoriumi. Rengiamai, bet neišleistai kalbininkų knygai „Iš mūsų kalbos gyvenimo“ parašė straipsnį apie asmenvardžius , pavardes, ir vietovardžius. Paskelbė straipsnių onomastikos klausimais. Parengtas „Vardyno“ skyrius paskelbtas 1948 m. „Lietuvių kalbos rašybos žodyne“.

Šaltiniai:
1.    Lietuvių kalbos enciklopedija/ Vytautas Ambrazas, Aleksas Girdenis, Kazys Morkūnas, Algirdas Sabaliauskas, Vincas Urbutis, Adelė Valeckienė, Aleksandras Vanagas ; sudarė Kazys Morkūnas ; redagavo Vytautas Ambrazas ; Lietuvių kalbos institutas. - 2-asis patiksl. ir papild. leid.. - Vilnius : Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2008. – 246 p.

[gimė 1910 12 27 Šapkinų k., Lankeliškių vls., Vilkaviškio aps. - 1950 02 19] - karininkas. 1930 m. baigęs Vilkaviškio g-ją įstojo į VDU Technikos fakultetą. 1932 09 15 baigė Karo mokyklą jaun. leitenanto laipsniu. 1936 m. baigė VDU. 1938 11 23 pakeltas į leitenantus. Sovietų Sąjungai okupavus Lietuvą 1941 06 14 suimtas. 1942 06 17 lageryje Krasnojarsko kr. SSRS NKVD Ypatingojo pasitarimo nuteistas 10 metų kalėti. Žuvo lageryje.

M.Juškaitis. 1926 m. Nuotr. iš V.Kavaliausko knygos Vilkaviškio krašto karžygiai. – V., 2012.

[gimė 1902 02 06 Žiūrių - Gudelių k., Paežerių vls., Vilkaviškio aps. - 1989 09 06] - Lietuvos kariuomenės veikėjas. 1919 02 24 savanoriu įstojo į 2-ąjį pėstininkų Algirdo pulką, 1919 06 15 buvo perkeltas į Marijampolės batalioną, kuris tapo 6-uoju pėstininkų Margio pulku. Dalyvavo kovose prieš bolševikus, bermontininkus ir lenkus. Mirė 1989 m. Palaidotas Šunskų miestelio (Marijampolės r.) kapinėse. Apdovanotas Vyties Kryžiaus 1 laipsnio ir 2 laipsnio (1919), Savanorio (1929) medaliais.

Šaltiniai:
1.    Kavaliauskas, Vilius (1951-). Vilkaviškio krašto karžygiai: (Vyties Kryžiaus kavalieriai 1918-1940 m.)/ Vilius Kavaliauskas. - Vilnius: Lodvila, 2012. - 276 p.: iliustr., nuotr., portr., faksim.

Vilkaviškio r. sav. viešoji biblioteka Vilkaviškio turizmo ir verslo informacijos centras Vilkaviškio rajono švietimo pagalbos tarnyba