icon-sitemap

A.Kačinskas. 1921 m. Nuotr. iš V.Kavaliausko knygos Vilkaviškio krašto karžygiai. – V., 2012.

[gimė 1901 09 07 Juodvarnių dvare Pūstapėdžių k., Vilkaviškio vls. ir aps. – 1987 07 02] – Vyties Kryžiaus kavalierius. Buvo žemdirbys. Iki pat tarnybos kariuomenėje dirbo bernu pas aplinkinius ūkininkus. 1921 m. spalio mėnesį per Vilkaviškio komendantūrą pašauktas į Lietuvos kariuomenę. Spalio 28 d. paskirtas į mokomąjį pulką. Galutinai paskirtas į 4-ąjį pėstininkų Mindaugo pulką. Būtent 1922 – 1923 metų laikotarpis siejamas su 4-jo pulko vadovybės nevieša akcija formuojant partizanų būrį. Neutraliojoje zonoje, kur reikėjo atmušti lenkų partizanų veiksmus bei apsaugoti nuo užgrobimo Širvintas. Slaptai misijai vykdyti buvo atrinkti 25 savanoriai. Jų tarpe buvo ir Antanas Kačinskas. 1923 07 už žygius prieš lenkų partizanus Neutraliojoje zonoje apdovanotas 1 laipsnio Vyties Kryžiumi. 1923 m. dalijant Pūstapėdžių dvarą kaip savanoris gavo žemės ir ūkininkavo. 1951 m. baigė šešių mėnesių tarybinių darbuotojų kursus prie LTSR Ministrų tarybos. Apie vienierius metus dirbo apylinkės pirmininku. Vėliau daugiau kaip tris dešimtmečius dirbo Šeimenos kolūkio kalviu. Mirė 1987 metų liepos 2 dieną, palaidotas Vilkaviškio miesto kapinėse.

Šaltiniai:
1.    Kavaliauskas, Vilius (1951-). Vilkaviškio krašto karžygiai: (Vyties Kryžiaus kavalieriai 1918-1940 m.)/ Vilius Kavaliauskas. - Vilnius: Lodvila, 2012. - 276 p.: iliustr., nuotr., portr., faksim.

[gimė 1914 07 21 Pilviškių mstl., Vilkaviškio aps.] - nepriklausomos Lietuvos mokytoja. 1933 m. baigė Marijampolės mokytojų seminariją. 1934 10 11 pradėjo dirbti Ukmergės aps. Geliogalių mokykloje. Šioje mokykloje mokytojavo iki 1937 11 01. Po to iki 1940 10 01 dirbo tos pačios apskrities Deltuvos vls. Jakutiškių pradžios mokykloje. Jaunalietuvių sąjungoje buvo Jakutiškių skyriaus vadė, o Šaulių sąjungoje vienus metus buvo būrio meno vadovė. 1940 spalio 1 d. persikėlė į gimtosios Vilkaviškio aps. Valavičių pradžios mokyklos II komplektą.

Šaltiniai:
1.    Nepriklausomos Lietuvos mokytojai: 1918-1940 metų biografijos/ Kazys Račkauskas. - Vilnius: Gimtinė, 2018. - 479, [1] p.

[gimė 1921 03 06 Kybartuose, Vilkaviškio aps. – 1995 12 25 Union Piere, JAV] – visuomenininkas. 1928 - 1932 lankė Kybartų miesto pradinę mokyklą, 1932 – 1940 mokėsi Kybartų gimnazijoje. 1944 m. vasarą pasitraukė į Vokietiją, mokytojavo V. Kudirkos lietuvių gimnazijoje Ingolstadte. 1950 m. persikėlė į JAV, apsigyveno Čikagoje. Nuo 1960 m. buvo Lietuvių bendruomenės Union Piero apylinkės pirmininkas; šioje apylinkėje įkūrė Lietuvių draugiją ir jai vadovavo; prie Michigano ežero įrengė draugijos vasarvietę „Gintaras“.

Šaltiniai:
1.    Kybartų krašto žmonės: biografinis žinynas: Pasaulio kybartiečių draugijos 10-mečio leidinys / sudarė Violeta Mickevičienė, Albinas Vaitkevičius. - Vilnius: Homo liber, 2017. - 207, [1] p.

[gimė 1932 05 13 Osijos k., Alvito vls., Vilkaviškio aps.] – Lietuvos kariuomenės veikėjas, dimisijos pulkininkas. 1955 m. baigė Riazanės pėstininkų karo mokyklą. 1967 – Maskvos M. Frunzės karo akademiją. Iki 1977 m. tarnavo SSRS ginkluotose pajėgose – būrio, kuopos vadas, junginio operatyvinio skyriaus viršininko pavaduotojas, viršininkas. 1977 – 1987 dirbo Lietuvos savanoriškosios draugijos armijai, aviacijai ir laivynui remti Centro komiteto pirmininko pavaduotoju Vilniuje. 1990 07 – 1992 03 LR Krašto apsaugos departamento 3 skyriaus viršininkas, štabo viršininko pavaduotojas.

Šaltiniai:
1.    Algirdas Stanislovas Kairys. Prieiga internete https://lt.wikipedia.org/wiki/Algirdas_Stanislovas_Kairys

Nuotrauka iš http://www.santaka.info/?sidx=18408

[gimė1973 08 04 d Vilkaviškyje] – sportininkas. Baigė Virbalio vidurinę mokyklą, Lietuvos kūno kultūros akademijoje Turizmo verslo ir sporto vadybos studijas. Dirbo Kybartų kultūros centre renginių organizatoriumi. Sportininko, kurio viena koja – protezas laimėjimai: 2007 m. Pasaulinėse parolimpinėse žaidynėse Taipėjuje - 1 vieta; 2009 m. Pasaulinėse neįgaliųjų žaidynėse Indijoje - 3 vieta; 2010 m. Europos neįgaliųjų lengvosios atletikos čempionate Olandijoje - bronzos medalis šuolio į tolį rungtyje. Už sportinius pasiekimus apdovanotas prezidentės. 2010 m. su šokėja Violeta Burneikiene dalyvavo projekte „Šok su manimi“.

[gimė 1910 10 08 Starkų k., Vilkaviškio aps. - 1958 07 07 Sidnėjuje] - žurnalistas.  Mokėsi Vilkaviškio ir Marijampolės g-jose, studijavo VDU ekonomiką. Nuo 1929 m. bendradarbiavo spaudoje. 1934 - 1936 savaitraščio „Suvalkietis“ redaktorius. 1937 - 1938 dirbo laikraštyje „Vakarai“, 1938 - 1940 - „Lietuvos aidas“. 1944 m. pasitraukė į Vokietiją. 1946 redagavo kult. laikr. „Apžvalga“. 1949 m. išvyko į Australiją. 1953 - 1958 redagavo savaitraštį „Mūsų pastogė“. 1929 - 1933 slap. K. Jurgysa išspausdino novelių.

[gimė 1898 02 18 Vidgirių k., Gražiškių vls., Vilkaviškio aps. - 1975 Bartninkuose] - savanoris.

Šaltiniai:
1.    Kavaliauskas, Vilius (1951-). Vilkaviškio krašto karžygiai: (Vyties Kryžiaus kavalieriai 1918-1940 m.) / Vilius Kavaliauskas. - Vilnius: Lodvila, 2012. - 276 p.: iliustr., nuotr., portr., faksim.

Nuotr. iš Vilkaviškio viešosios bibliotekos archyvo

[gimė 1947 11 24 Pajevonyje, Vilkaviškio r.] - poetas. 1972 m. baigė lituanistikos studijas VU, 1985 m. - Maskvos M. Gorkio literatūros instituto aukštuosius literatūros kursus. Dirbo pataisos darbų kolonijoje, redakcijose, Lietuvos kino studijoje, „Reklamos“ agentūroje. Išleido eilėraščių rink. „Pajevonio fragmentai“ (1977), „Kalbėk, paukšti“ (1980), „Tyla ir ugnis“ (1984), „Atminties namai“ (1986), „Trys gurkšniai oro“ (1989), „Žvelgiu į tamsą“ (1990), „Veidas dilgėlėse“ (1991). Parašė scenarijų meniniams, dokumentiniams ir muzikiniams filmams. Eilėraščiai versti į rusų, lenkų, anglų, prancūzų ir kt. kalbas.

Nuotrauka iš https://lt.wikipedia.org/wiki/Juozas_Kalinauskas

[gimė 1935 01 24 Pakalnių k., Vištyčio vls., Vilkaviškio aps.] - skulptorius.1961 m. baigė LDI. 1962 - 1978 žurnalo „Banga“ vyr. dailininkas. Nuo 1960 m. dalyvauja parodose Lietuvoje ir užsienyje (Prahoje, Rygoje, Maskvoje), individualios Vilniuje (1972, 1998). Kuria dekoratyvines skulptūras (Lietuvos OBT fasado skulptūros, 1990), horeljefus („Šokėjėlė“ Kauno muzikinio teatro fasade, 1960), bareljefus (Lietuvos prezidento A. Smetonos portretas Nepriklausomybės paminklo steloje Vištytyje, 1990), reljefus („Poilsis Vilniaus grąžtų gamykloje, 1961), medalius (M. K. Čiurlionis 1965, Profesorius B. Pundzius 1987, Vilniui 650 1993, Vilkaviškiui 300 1997, Krikščionių demokratų partijai 100 2004). Pelnė įvairių apdovanojimų.

Šaltiniai:
1.    Irena Dobrovolskaitė. Juozas Kalinauskas. Visuotinė lietuvių enciklopedija, T. IX (Juocevičius-Khiva). – Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2006. - 202 psl.
2.    Lietuvos dailininkų žodynas. T. 4: 1945-1990 / [Lietuvos kultūros tyrimų institutas]. - Vilnius : Lietuvos kultūros tyrimų institutas, 2016. - 847, [1] p.
3.    Juozo Kalinausko tinklalapis http://www.juozas-kalinauskas.lt/lt/site

[gimė 1953 03 21 Bebrininkų k., Vilkaviškio r.] – Lietuvos karinis veikėjas, pulkininkas (2001).
1974 m. baigė Daugpilio karo mokyklą, 1985 m. – Kijevo aukštąją aviacijos karo mokyklą. 1992 m. Vilniaus motodesantinio bataliono štabo viršininkas, nuo 1992 m. Lauko kariuomenės brigados (LKB) Operatyvinio skyriaus viršininkas. Nuo 1994 m. LKB Operatyvinio planavimo ir kovinio parengimo skyriaus viršininkas – štabo viršininko pavaduotojas. Nuo 1996 m. „Geležinio vilko“ brigados Operatyvinio planavimo ir kovinio parengimo skyriaus viršininkas – štabo viršininko pavaduotojas.

Vilkaviškio r. sav. viešoji biblioteka Vilkaviškio turizmo ir verslo informacijos centras Vilkaviškio rajono švietimo pagalbos tarnyba