icon-sitemap

Nuotrauka iš http://www.plienosparnai.lt/page.php?430

[gimė 1905 01 26 Karklupėnų k., Pajevonio vls., Vilkaviškio aps. - 1962 05 22 Sidnėjuje (Australija)] - Lietuvos kariuomenės veikėjas. Mokėsi Kybartų ir Vilkaviškio g-jose. 1929 10 06 baigė Karo mokyklą pėst. leitenanto laipsniu. 1932 05 14 baigus Vytauto Didžiojo aukštųjų karininkų kursų Aviacijos skyrių , perkeltas į Karo aviaciją ir paskirtas 4 tolimosios žvalgybos eskadrilės karo lakūnu. Vėliau dirbo Kauno, Smalininkų, Varėnos muitinėse. LŠS narys, būrio vadas. 1939 03 31 priimtas į karinę tarnybą, paskirtas karo laivo „Prezidentas Smetona“ raštvedžiu - ūkio viršininku. 1944 m. pasitraukė į Vokietiją. 1949 m. emigravo į Australiją, gyveno Sidnėjuje, kur ir mirė. Palaidotas Rukvordo lietuvių kapinėse. Apdovanotas Lietuvos nepriklausomybės medaliu (1928).

Šaltiniai:
1.    Kybartų krašto žmonės: biografinis žinynas: Pasaulio kybartiečių draugijos 10-mečio leidinys / sudarė Violeta Mickevičienė, Albinas Vaitkevičius. - Vilnius: Homo liber, 2017. - 207, [1] p.
2.    Kijauskas Albinas. Prieiga internete http://www.plienosparnai.lt/page.php?430

Stasio Povilaičio nuotr. iš: http://www.xxiamzius.lt/numeriai/2010/09/17/ora_02.html

[gimė 1930 06 29 Galioriškių k., Vilkaviškio vls. ir aps.] - kunigas, teologijos licenciatas. Baigė vietos pradžios mokyklą ir 1944 m. su tėvais pasitraukė į Vokietiją. Neustadte baigė g-ją, 1950 m. persikėlė į JAV, įstojo į Jėzuitų ordiną. Iki 1961 m. studijavo jėzuitų koledže, čia įgijo filosofijos magistro laipsnį, vėliau ir teologijos licenciato laipsnį. Įšventintas  kunigu. Iki 1962 m. vidurio gilino žinias Belgijoje - studijavo asketinę teologiją. Vėlaiu studijavo Montrealio universitete religinę sociologiją. Nuo 1963 m. ateitininkų dvasios vadas, parengė veiklos programą, globojo jaunimo stovyklas. 1965 - 1967 Montrealio Aušros Vartų lietuvių parapijos vikaras. Iki 1976 m. - jėzuitų provinciolas. 1972 - 1974 jaunimo centro Čikagoje direktorius. Nuo 1974 m. klebonas Clevelande. Čia, iki 1986 m., parūpino bareljefines skulptūras ir jomis atnaujino bažnyčios vidų. Parengė knygas: „Lietuvos madonų šventovė‘, „Kryžiaus kelias skautiškame gyvenime“ (1988) ir kt. Aktyviai dalyvauja lietuviškų organizacijų veikloje. Rašė „Ateityje“, „Žvaigždėje“, „Laiškuose lietuviams“ ir kt. Rėmė B. Kviklio knygų „Lietuvos bažnyčios“ leidimus. Gyvena Monrealyje (Kanada).

Šaltiniai:
1.    Jungtinių Amerikos Valstijų lietuviai. T. 1: A-M. – 1998. – 491-492 p.
2.    Bacevičius, Romas, Povilaitis, Stasys. Jėzuito viešnagė// XXI amžius. – 2010, rugsėjo 17, prieiga internete http://www.xxiamzius.lt/numeriai/2010/09/17/ora_02.html

J.Kijauskas. 1919 m. Nuotr. iš V.Kavaliausko knygos Vilkaviškio krašto karžygiai. – V., 2012.

[gimė 1896 03 10 Galioriškių k., Bartninkų vls., Vilkaviškio aps. - 1946] - savanoris, Vyties Kryžiaus kavalierius. 1919 01 08 savanoriu įstojo į Lietuvos kariuomenę – 2ąjį pėstininkų Algirdo pulką. 1919 m. ir 1920 m. dalyvavo mūšiuose prieš bolševikus, bermontininkus ir lenkus. 1919 11 už narsą kautynėse su bolševikais apdovanotas 1 laipsnio Vyties Kryžiumi „Už Tėvynę“. 1929 m. jam pripažintas kūrėjo – savanorio statusas ir įteiktas Savanorio medalis su liudijimu Nr. 3256.

Šaltiniai:
1.    Kavaliauskas, Vilius (1951-). Vilkaviškio krašto karžygiai: (Vyties Kryžiaus kavalieriai 1918-1940 m.) / Vilius Kavaliauskas. - Vilnius: Lodvila, 2012. – 128 p.

[gimė 1906 07 05 Keturvalakių k., Vilkaviškio aps. - 1995 02 14 Šlienavoje (Kauno r.)] - mokytojas, karininkas. 1925 m. baigė Vilkaviškio g-ją. Studijavo Šiaulių pedagoginiame institute. 1930 11 30 baigė Karo mokyklą ats. leitenanto laipsniu. 1931 01 01 pagal Karininkų laipsnių įstatymą laipsnis pakeistas į ats. jaun. leitenanto laipsnį. Mokytojavo Marijampolės g-joje, vėliau Kauno aukštuosiuose kūno kultūros kursuose. 1943 m. pasitraukė į Vokietiją. 1945 m. grįžo į Lietuvą. Mokytojavo Klaipėdos žemės ūkio technikume. Nuo 1969 m. mokytojavo Šlienavos mokykloje (Kauno r.).

[gimė 1909 10 25 Mėšlinių k., Pajevonio vls., Vilkaviškio aps. - 1999 12 16] - miškininkas, karininkas. 1930 m. baigė Vilkaviškio g-ją. 1931 10 29 baigė Karo mokyklą ats. jaun. leitenanto laipsniu. 1933 m. baigė Alytaus aukštesn. miškų mokyklą. 1933 - 1937 Labanoro miškų urėdijoje girininkas. 1937 11 23 pakeltas į ats. leitenantus. 1937 05 - 1944 Baisogalos miškų urėdijos Grinkiškio girininkas. LŠS narys, šaulių būrio vadas. 1945 - 1948 slapstėsi nuo sovietinio saugumo, gyveno tėviškėje Vilkaviškio aps. 1948 m. suimtas, kalintas Vilniuje, nuteistas 25 metams, išvežtas į Taišeto lagerį, Irkutsko sr. 1950 m. perkeltas į Norilską. 1957 m. reabilituotas. 1957 - 1959 dirbo Kazlų Rūdos girininkijos žvalgu, 1959 - 1973 - Runkių k. (Marijampolės aps.) girininku. Mirė 1999 m. Palaidotas Kazlų Rūdoje.

[gimė 1898 m. Daugėlaičių k., Kybartų vls., Vilkaviškio aps.] – savanoris kūrėjas. 1918 m. savanoriu stojo į besikuriančią Lietuvos kariuomenę. Dalyvavo Nepriklausomybės kovose. 1921 m., pasibaigus Nepriklausomybės kovoms, iš kariuomenės pasitraukė.

Šaltiniai:
1.    Kybartų krašto žmonės: biografinis žinynas: Pasaulio kybartiečių draugijos 10-mečio leidinys / sudarė Violeta Mickevičienė, Albinas Vaitkevičius. - Vilnius: Homo liber, 2017. - 207, [1] p.

M.Kilikevičius. 1925 m. Nuotr. iš V.Kavaliausko knygos Vilkaviškio krašto karžygiai. – V., 2012.

[gimė 1897 12 05 Skliausčių, Žaliosios vls., Vilkaviškio aps. – 1990 12 02 ] - savanoris, Vyties kryžiaus kavalierius. 1919 02 22 savanoriu įstojo į Vilniaus batalioną (5-ąjį pėstininkų Kęstučio pulką). Dalyvavo mūšiuose prieš bolševikus, bermontininkus ir lenkus. 1919 11 už parodytą narsą kovose prieš bolševikus apdovanotas 1 laipsnio Vyties Kryžiumi „Už Tėvynę“. 1930 m. jam pripažintas kūrėjo – savanorio statusas ir įteiktas Savanorio medalis su liudijimu Nr. 5722. 1944 10 28 suimtas ir kalintas Vilkaviškyje. 1945 02 19 Lietuvos TSR NKVD dalinių karo tribunolas nuteisė 7 metams pataisos darbų lagerio su pilietinių teisių atėmimu 3 metams ir turto konfiskavimu. Jį išvežė į Taišeto lagerį Irkutsko srityje. Pasibaigus įkalinimui, M. Kilikevičius 1951 10 27 buvo išsiųstas į tremtį Krasnojarsko krašte, Kazačino rajone, į Zacharovkos miškų ūkį. 1956 01 10 paleistas grįžo į Lietuvą. 1990 03 27 Lietuvos Respublikos Aukščiausiojo teismo sprendimu M. Kilikevičius reabilituotas. Mirė 1990 m., palaidotas Didvyžių k. kapinėse.

Šaltiniai:
1.    Kavaliauskas, Vilius (1951-). Vilkaviškio krašto karžygiai: (Vyties Kryžiaus kavalieriai 1918-1940 m.)/ Vilius Kavaliauskas. - Vilnius: Lodvila, 2012. - 276 p.: iliustr., nuotr., portr., faksim.

[gimė 1897 12 05 Rudžių k., Žaliosios vls., Vilkaviškio aps. - 1990] - savanoris, Vyties kryžiaus kavalierius. Palaidotas Didvyžių k. kapinėse.

P.Kilikevičius. 1930 m. Nuotr. iš V.Kavaliausko knygos Vilkaviškio krašto karžygiai. – V., 2012.

[gimė 1901 04 06 Skliausčių k., Žaliosios vls., Vilkaviškio aps. – 1932 03 15] - savanoris, Vyties Kryžiaus kavalierius. 1919 02 22 savanoriu įstojo į Kauno miesto komendantūros 4-ąją kuopą. Nuo 1919 04 iki 1920 10 dalyvavo mūšiuose prieš bolševikus ir lenkus. 1919 11 už narsą kautynėse bolševikų fronte apdovanotas 1 laipsnio Vyties Kryžiumi „Už Tėvynę“. Nuo 1922 10 12 iki 1924 01 01 dirbo Kauno ir Šiaulių geležinkelio stočių komendantūrose virštarnybiniu žandaru. Nuo 1924 01 01 iki 1927 03 04 – geležinkelių policijos vyresnysis policininkas. 1932 m. jam pripažintas kūrėjo – savanorio statusas ir įteiktas Savanorio medalis su liudijimu Nr. 7969. 1928 m. apdovanotas ir Nepriklausomybės medaliu. Mirė 1932 m., palaidotas Kretingos m. kapinėse.

Šaltiniai:
1.    Kavaliauskas, Vilius (1951-). Vilkaviškio krašto karžygiai: (Vyties Kryžiaus kavalieriai 1918-1940 m.)/ Vilius Kavaliauskas. - Vilnius: Lodvila, 2012. - 276 p.: iliustr., nuotr., portr., faksim.

Vytautas Aleksandras Kilikonis

[gimė 1924 06 20 Kybartuose, Vilkaviškio aps. - 1976 08 25 Des Plainese IL] - gydytojas oftalmologas. Baigęs Jurbarko g-ją, pradėjo studijuoti Vilniaus universiteto Medicinos fakultete. Karo metais pasitraukė į Vokietiją. 1949 m. baigė med. Studijas Eberhardo Karlo universitete Tübingene, Vokietija, apgindamas daktaro disertaciją. 1956 m. apsigyveno JAV. Gydytojavo Meadowdale, IL. Northwesterno universitete įgijęs oftalmologo specialybę, nuo 1968 m. dirbo Mount Prospecte, IL. Paskelbė mokslinių straipsnių.

Šaltiniai:
1.    Kybartų krašto žmonės: biografinis žinynas: Pasaulio kybartiečių draugijos 10-mečio leidinys / sudarė Violeta Mickevičienė, Albinas Vaitkevičius. - Vilnius: Homo liber, 2017. - 207, [1] p.

Vilkaviškio r. sav. viešoji biblioteka Vilkaviškio turizmo ir verslo informacijos centras Vilkaviškio rajono švietimo pagalbos tarnyba